logo mFundacja

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach

realizuje projekt dofinansowany

przez Fundację mBanku.

Ogólnopolski Program mPotęga jest flagowym programem grantowym Fundacji mBanku organizowanym w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć. Jego celem jest popularyzacja matematyki wśród młodych ludzi. W piątej edycji mPotęgi dofinansowanie otrzymało 185 projektów matematycznych, które zostały wybrane spośród 598 zgłoszeń. Na ich realizację Fundacja mBanku przekaże ponad milion zł. Wśród szkół, które otrzymały dofinansowanie, znalazł się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach. Wniosek opracowany przez nauczycielkę Alicję Nimirską uzyskał grant w wysokości blisko 6000zł.
Dofinansowanie umożliwi uczniom dostęp do nowoczesnych technologii, materiałów, publikacji  i pomocy dydaktycznych a także ułatwi realizację innowacyjnych działań mających na celu pokazanie, że umiejętności matematyczne można wykorzystać w praktyce oraz rozwijać je zgodnie z zainteresowaniami  i potrzebami. Planowane działania projektowe zakładają aktywny udział młodzieży. W tym celu tworzone są zespoły projektowe. Zgodnie z wymogami organizatora w ich skład wchodzi kilku uczniów a liderem jest osoba dorosła. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach opiekę nad zespołami projektowymi objęły nauczycielki Ilona Kurzak-Szewczyk i Alicja Nimirska.

W październiku i listopadzie odbyły się happeningi pt. „Spotkania z matematyką”.  Zespoły uczniowskie z klasy siódmej i klasy ósmej (a w grudniu dodatkowo z klasy trzeciej gimnazjum) przygotowują i przeprowadzają  zajęcia warsztatowe dla rówieśników oraz młodszych kolegów i koleżanek.  Kolejne spotkania wzbogacane są o nowe eksperymenty i zadania. Obok rozwijania sprawności rachunkowej, wyobraźni przestrzennej i spostrzegawczości,  uczestniczy doskonalą umiejętność stawiania i weryfikowania hipotez.  Rozwiązują zadania, quizy i łamigłówki matematyczne w tym interaktywne z użyciem tabletu. Budują figury przestrzenne, układają tangramy, domina, tworzą siatki brył. W ramach uzyskanego dofinansowania z Fundacji mBanku obok zakupionych w październiku klocków „Reko”, siatek brył, tangramów, układanek Bamp, tabletu, tabliczek, bogatego zestawu książek, łamigłówek, domin matematycznych pojawiły się w listopadzie systemy PUS, liczmany, układanki ułamkowe i wiele innych ciekawych pomocy, dzięki którym „Spotkania z matematyką” cieszą się dużym zainteresowaniem.  Bogaty zestaw artykułów biurowych np. flipchart, białe i różnokolorowe kartki, tajemniczy tajnopis rozbudzają dodatkowo kreatywność uczniów. Sukces zmotywował zespoły projektowe do dalszej pracy. Planują już kolejne wydarzenie, podczas którego zrealizują nowe pomysły. Będzie tworzenie kolorowych posterów i lapbooków, stosowanie QR kodów, porównywanie tradycyjnych pomiarów np. za pomocą taśm mierniczych z pomiarami dokonywanymi przy użyciu aplikacji mobilnych.  

Dzięki dotacji Fundacji mBanku działa edukacyjna platforma Moodle, dla laureatów konkursu „Rachmistrz” przygotowane zostały dyplomy i nagrody, a uczniowie klas VII, VIII i III gimnazjum uczestniczyli w matematycznych zajęciach edukacyjnych w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Projekt zakończy się w grudniu, jednak zakupione pomoce i materiały będą nadal służyć rozwijaniu zainteresowań matematycznych dzieci  i młodzieży Zespołu Szkolno-Przedszkonego w Żelisławicach.

.

Alicja Nimirska

projekt matematyczny - listopad 2018 1

 

projekt matematyczny - listopad 2018 2

 

projekt matematyczny - listopad 2018 3

 

 

mFundacja-mass-logotyp-ikona-sowa jpg 2 1

 

 

 

"Matematyka". 
Projekt  dofinansowała Fundacja mBanku.

 

 

 

Ogólnopolski program mPotęga jest flagowym programem grantowym Fundacji mBanku organizowanym w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć. Jego celem jest popularyzacja matematyki wśród młodych ludzi.

 

W piątej edycji mPotęgi dofinansowanie otrzymało 185 projektów matematycznych, które zostały wybrane spośród 598 zgłoszeń. Na ich realizację mFundacja przekaże ponad milion zł. Wśród szkół, które otrzymały dofinansowanie, znalazł się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach, którego nauczycielka Alicja Nimirska opracowała wniosek pt. „Matematyka” w kategorii II, adresowanej dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Grant w wysokości blisko 6000zł umożliwi uczniom dostęp do nowoczesnych technologii, materiałów, publikacji i pomocy dydaktycznych a także ułatwi realizację innowacyjnych działań mających na celu pokazanie, że umiejętności matematyczne można wykorzystać w praktyce oraz rozwijać je zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami. Planowane działania projektowe zakładają aktywny udział młodzieży. W tym celu tworzone są zespoły projektowe. Zgodnie z wymogami organizatora w ich skład wchodzi kilku uczniów a liderem jest osoba dorosła np. nauczyciel.

 

Projekt pt. „Matematyka” obejmuje między innymi:

 

-        tworzenie i udostępnianie ćwiczeń e-learningowych na platformie Moodle

 

-        zorganizowanie szkolnego turnieju „Rachmistrz”

 

-        udział w warsztatach matematycznych w Pałacu Młodzieży w Katowicach

 

-        przeprowadzenie trzech edycji matematycznego happeningu opartego na łączeniu teorii z praktyką z wykorzystaniem metod naukowych takich, jak obserwacja, doświadczenie, gra dydaktyczna

 

-        budowanie figur geometrycznych, wizualizacja zagadnień matematycznych przy użyciu programu GeoGebra, rozwiązywanie zadań, łamigłówek, szyfrów, quizów, krzyżówek

 

-        działania oparte na wzajemnym nauczaniu uczniów z zastosowaniem LeraningApps, kodów QR itp.

 

Realizacja innowacyjnego projektu pt. „Matematyka” rozpoczęła się 10.09.2018r. i potrwa do 10.12.2018r. a wdrażają go nauczycielki matematyki Ilona Kurzak-Szewczyk i Alicja Nimirska. Obecnie uczniowie objęci projektem zapoznają się z platformą Moodle, gdzie czekają na nich pierwsze zadania, a uczniowski zespół projektowy podejmuje pierwsze wyzwania związane z organizacją szkolnego turnieju „Rachmistrz”.

 

Alicja Nimirska

 

logo mFundacja 

Happening matematyczny – wydarzenie edukacyjne

w ramach projektu

dofinansowanego przez Fundację mBanku

 

 

W październiku, zespół uczniów z klasy siódmej zaprosił koleżanki i kolegów z klas młodszych
na happening matematyczny pod tytułem „Spotkania z matematyką”. Siódmoklasiści przeprowadzili zajęcia warsztatowe oparte  na łączeniu teorii z praktyką oraz na eksperymentach matematycznych
z wykorzystaniem metod naukowych (obserwacja, doświadczenie, gra dydaktyczna). Uczestnicy doskonalili swoje umiejętności rachunkowe, budowali figury przestrzenne, układali tangramy, rozwiązywali quizy i łamigłówki matematyczne. Pracując pod czujnym okiem starszych koleżanek i kolegów wykazywali się spostrzegawczością i pomysłowością. Happening jest jednym z elementów programu grantowego Fundacji mBanku. W ramach uzyskanego dofinansowania zakupione zostały między innymi klocki „Reko”, tangramy, układanki Bamp, tablet, tabliczki, książki, łamigłówki i domina matematyczne, siatki brył i wiele innych ciekawych pomocy, dzięki którym „Spotkania z matematyką” cieszyły się dużym zainteresowaniem, a młodzi uczestnicy wyrażali chęć udziału w kolejnym happeningu.  Tak dobre przyjęcie zajęć przez uczestników było możliwe dzięki świetnemu przygotowaniu i przeprowadzeniu poszczególnych zadań, eksperymentów i gier przez pięcioosobowy zespół z klasy siódmej – Nikolę Jaworską, Natalię Latos, Bartosza Kaczmarczyka, Kaję Kułach i Przemysława Mertę. Sukces zmotywował ich do dalszej pracy. Planują już kolejne wydarzenie, podczas którego zrealizują nowe pomysły.  Tym razem, we współpracy z zespołem z klasy ósmej, zaproszą młodszych kolegów i koleżanki na spotkanie wzbogacone o wizualizacje matematyczne  i ćwiczenia interaktywne. Zespoły uczniowskie realizujące projekt mogą liczyć na wsparcie ze strony  p. Ilony Kurzak – Szewczyk i Alicji Nimirskiej.

W ramach projektu utworzona została edukacyjna platforma Moodle.  Na rozstrzygnięcie czeka konkurs „Rachmistrz”. Wzięli w nim udział chętni uczniowie, chcący sprawdzić swoje umiejętności szybkiego liczenia. Cieszy fakt, że do konkursu przystąpiło 50 uczestników. Wyniki zostaną ogłoszone w listopadzie.

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku

 

Alicja Nimirska

 

 

Happening matmatyczny 1  Happening matematyczny 2 

Happening matematyczny3  Happening matematyczny 4

Happening matematyczny 5  Hapenning mtemtyczny 6

Happening mateematyczny 8  Happening matematyczny 9

Happening matmtyczny 10

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

W listopadzie organ prowadzący szkołę – Urząd Miasta i Gminy Siewierz we współpracy z Dyrektorem naszej szkoły wystąpił z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o wsparcie finansowe na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.  Według założeń programu w latach 2016-2020 na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) zostanie przeznaczone 150 mln zł z budżetu państwa. Warunkiem przyznania wsparcia będzie zapewnienie przez organy prowadzące szkoły i biblioteki pedagogiczne co najmniej 20 proc. wkładu własnego na realizację zakupów

Jednym z działań przewidzianych w programie jest zakup nowości wydawniczych oraz modernizacja bibliotek szkolnych. Cel to upowszechnianie edukacji czytelniczej i medialnej oraz wzrost czytelnictwa uczniów. W efekcie działań przewidzianych w tym priorytecie podniesiony zostanie standard usług i jakość pracy bibliotek szkolnych. Poprawi się także wyposażenie bibliotek w nowości wydawnicze i lektury szkolne, co ułatwi  min. realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz rozwijanie kompetencji   i uzdolnień dzieci i młodzieży.