Regulamin Konkursu na komiks Mój przyszły zawód - zawodem przyszłości

Regulamin Konkursu na komiks

Mój przyszły zawód - zawodem przyszłości

I. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Konkursu na Komiks Mój przyszły zawód - zawodem przyszłości (zwany dalej „Konkursem”), dla uczniów szkół podstawowych jest Śląski Kurator Oświaty – zwany dalej „Organizatorem”. Konkurs jest organizowany w ramach promocji kształcenia zawodowego wśród uczniów szkół podstawowych.


1.2. Celem Konkursu jest przede wszystkim promocja kształcenia zawodowego wśród uczniów szkół podstawowych oraz

 • kształtowanie twórczego myślenia i pomysłowości u dzieci i młodzieży;
 • umożliwienie uczestnikom konkursu zaprezentowania własnego talentu artystycznego;
 • doskonalenie sprawności manualnej i umiejętności plastycznych;
 • wykorzystanie techniki komiksu do przedstawiania w niekonwencjonalnej formie wybranego zawodu.

1.3.Konkurs jest skierowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych. Prace konkursowe będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych :

 • uczniowie klas 4-6,
 • uczniowie klas 7-8.

1.4. Uczniowie mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych - oświadczenie o udziale małoletniego określone w załączniku do Regulaminu.

1.5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

1.6.Uczestnik konkursu nie może zgłosić do Konkursu prac przygotowanych w poprzednich latach na potrzeby innych konkursów

                                               

II. Przebieg konkursu i rozstrzygnięcie

2.1. Terminarz i zasady organizacji konkursu:

-        ogłoszenie konkursu:14 lutego 2020 r.

-        etap szkolny konkursu: do 30 marca 2020 r.

-        etap rejonowy (na poziomie Delegatury Kuratorium Oświaty): do 30 kwietnia 2020 r.

-        etap wojewódzki: do 15 maja 2020 r.

-        ogłoszenie wyników: 1 czerwca 2020 r.

 1. . Uczniowie przystępujący do Konkursu w terminie do 30 marca 2020 r. składają prace konkursowe dyrektorowi szkoły. Praca musi być wykonana samodzielnie przez ucznia i nie mogła być wcześniej zgłaszana do innych konkursów.
 2. Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty powołuje 3 osobową komisję, która dokona oceny nadesłanych prac, według kryteriów zgodnych z Regulaminem i w terminie do 15 maja 2020 r. prześle max. 3 najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej do Kuratorium Oświaty Katowicach.
  1. zgodność pracy z tematem konkursu,
  2. jakość wykonania,
  3. atrakcyjność graficzno-plastyczna,

2.8 Rozstrzygnięcie Konkursu przez Organizatora nastąpi do 1 czerwca 2020 roku. Informacja
o wynikach zostanie udostępniona na stronie
www.kuratorium.katowice.pl Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

2.9 Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania na stronie internetowej: informacji
o zwycięzcach Konkursu (tj. imion i nazwisk uczestników Konkursu, nazwy i adresu szkoły),
po wyrażeniu zgody przez opiekuna prawnego uczestnika Konkursu.

2.10 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

2.11 Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyny.

2.12 Komisja Konkursowa na każdym etapie Konkursu sporządza protokół z prac Komisji, protokół
z etapu szkolnego pozostaję w szkole. Protokół z prac Komisji powołanej na szczeblu Delegatury Kuratorium Oświaty należy przekazać z najlepszymi pracami do Kuratorium Oświaty w Katowicach.

                                                            III. Postanowienia dotyczące prac

3.1. Każdy uczestnik może nadesłać max 4 plansze narysowanego komiksu zgodne z tytułem
i celami Konkursu opisanymi w pkt 1.2 oraz warunkami określonymi w pkt 3.3 i 3.4

3.2. Technika wykonania prac powinna odpowiadać zasadom tworzenia komiksu.

3.3. Zakres tematyczny prac powinien być związany z wybranym przez autora pracy zawodem
i uwzględniać m.in.: wymagania kwalifikacyjne i predyspozycje kandydata do wybranego zawodu, warunki wykonywania pracy, możliwości zatrudnienia i dalszego kształcenia.

3.4. Format pracy:

 • papier lub karton formatu A4,
 • technika komiksowa – plansza tematyczna (max.4),
 • plansze należy połączyć w sposób trwały.

3.5. Na odwrocie pracy należy umieścić następujące informacje:

 • Imię, nazwisko oraz klasa, do której uczęszcza autor,
 • Nazwa i adres szkoły.

3.6. Do pracy należy dołączyć podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział małoletniego
w konkursie komiksowym „Mój przyszły zawód zawodem przyszłości” (wzór w Załączniku do Regulaminu Konkursu). Prace konkursowe przesłane bez oświadczenia będą dyskwalifikowane.

3.7. Szczegółowych wyjaśnień w imieniu organizatora udziela koordynator Konkursu tel.32 606 30 22.IV. Postanowienia końcowe.

4.1. Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez rodziców lub przedstawicieli ustawowych Uczestnika oświadczenia, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie
do nadesłanej pracy komiksowej. Ponadto zgłaszając się do Konkursu, rodzice lub przedstawiciele ustawowi Uczestnika oświadczają, że
nieodpłatnie udzielają Organizatorowi zgody, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, do wykorzystywania prac oraz opublikowania imienia i nazwiska autora oraz miejsca nauki dziecka w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach, a także na ich wykorzystywanie
w celach promocyjnych, w  szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie prac każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną,
na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach  komputerowych, Internecie i Intranecie.

4.2. Rodzice lub przedstawiciele ustawowi Uczestnika konkursu oświadczają,
że zapoznali się z Regulaminem Konkursu Mój przyszły zawód- zawodem przyszłości.

4.3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodziców (prawnych opiekunów) uczestnika konkursu na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem
w konkursie w celach wynikających z Regulaminu Konkursu.

.

Załącznik do Regulaminu Konkursu

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE UDZIAŁU MAŁOLETNIEGO

w KONKURSIE KOMIKSOWYM

Mój przyszły zawód- zawodem przyszłości

Ja niżej podpisany/-na ……………………………………………..………………………………….

                                               (imię i nazwisko rodzica )

jako przedstawiciel ustawowy małoletniego/małoletniej* …………………………….……………

                                                                                                                                   (imię i nazwisko dziecka )

Ucznia/uczennicy* klasy …………. szkoły ………………………………………w………………………

 1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu na Komiks Mój przyszły zawód
 2. Wyrażam zgodę na udział ……………………………………………………………………..…
  (imię i nazwisko dziecka)

w Konkursie na Komiks Mój przyszły zawód- zawodem przyszłości.

 1. Wyrażam, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i publikację przez Kuratorium Oświaty w Katowicach komiksu autorstwa mojego podopiecznego. Niniejsza zgoda obejmuje: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, publiczne udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych i publikację za pośrednictwem dowolnego medium, w sieci Internet oraz w formie drukowanej, w tym także
  w połączeniu z innymi obrazami, z podaniem imienia i nazwiska autora.
 2. Oświadczam, że komiks został wykonany przez mojego podopiecznego osobiście i posiada do niego wszelkie prawa.
 3. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO” zostałam/em poinformowany/ a, że:
  1. Administratorem moich danych osobowych i danych osobowych dziecka jest Śląski Kurator Oświaty z siedzibą w Katowicach, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice.
  2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Agata Andruszkiewicz w Kuratorium              Oświaty w Katowicach, ul. Powstańców 41 a, 40-024 Katowice, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,telefon 32-606-30-37.
  3. Moje dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane w celu realizacji uprawnień wynikających z udzielonej zgody na wykorzystanie wykonanego przez mojego podopiecznego komiksu.
  4. Moje dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane w związku z udziałem mojego dziecka w konkursie na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.
  5. Moje dane osobowe/ dane osobowe mojego dziecka* mogą być udostępniane podmiotom, które administrator upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych (m.in. obsługa prawna, podmioty świadczące obsługę serwerów, poczty elektronicznej, usługi pocztowe) oraz organom uprawnionym z mocy prawa.
  6. Moje dane osobowe i dane osobowe mojego dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. W związku z przetwarzaniem moich i mojego dziecka danych osobowych, przysługują mi następujące prawa:
   1. prawo dostępu do treści danych osobowych i ich sprostowania,
   2. prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   3. prawo do przenoszenia danych,
   4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 4. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia udział mojego dziecka w konkursie.

..………………………………………………………………………………….

(data i odręczny podpis rodzica/ opiekuna prawnego)