WYTYCZNE PRZEDSZKOLA W ZSP W ŻELISŁAWICACH OBOWIAZUJĄCE DLA DZIECI KORZYSTAJĄCYCH Z ZAJĘĆ OPIEKUŃCZYCH W DNIACH OD 3-31 SIERPNIA 2020 R.

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Przedszkole w ZSP w Żelisławicach w dniach od 3-31 sierpnia 2020 r. pełni dyżur wakacyjny od godz. 7.00-16.00.
 2. Deklarację zgłoszenia dziecka do opieki przedszkolnej ( załącznik nr 1) –dyżur wakacyjny od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.- zgłaszają jego rodzice/prawni opiekunowie poprzez kontakt telefoniczny z sekretariatem placówki pod nr telefonu 32 67 41 750 ( od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00) lub  z wykorzystaniem poczty elektronicznej pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. co najmniejna 2 dniprzed planowanym posłaniem dziecka do przedszkola.Opieka ta jest organizowana w stosunku do dzieci będących aktualnymi wychowankami Przedszkola w Żelisławicach lub zgłoszonych przez inne przedszkola z terenu gminy Siewierz.
 3. Do opieki są przyjmowane wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych.
 4. Do przedszkola nie będą przyjmowane dzieci, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, a także w sytuacji, w której zachodzi podejrzenie kontaktu dziecka lub domowników z osobą zakażoną. W takiej sytuacji wszyscy domownicy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych  i lekarza.
 5. Codziennie, podczas przyprowadzenia dziecka do przedszkola, rodzic/prawny opiekun składa u wychowawcy grupy oświadczenie stanowiące załącznik nr 2.

 

Ruch wychowanków

 1. Pracownik odbierający dziecko od rodzica/prawnego opiekuna ocenia, czy jest ono zdrowe (nie ma objawów chorobowych).
 2. Każde dziecko przy wejściu do przedszkola będzie poddane mierzeniu temperatury. Dzieci z temperaturą wyższą niż 37 stopni Celsjusza będą odsyłane do domu.
 3. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że dziecko nie jest zdrowe, nauczyciel informuje dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia dziecka do przedszkola w danym dniu, kierując się zasadą, że do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 4. Nauczyciele za pomocą dostępnych komunikatorów regularnie przypominają rodzicom/ prawnym opiekunom o konieczności przyprowadzania do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych, a także o nieposyłaniu do przedszkola dzieci, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci z przedszkola powinni zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 2 metryi rygorystycznego przestrzegania wszelkich środków ostrożności.
 6. Rodzice i opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola-przedsionka, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem.
 7. W razie obecności większej liczby osób, pozostałe czekają na zewnątrz przedszkola z zachowaniem 2 m odległości od siebie z zachowaniem rygorystycznych środków ostrożności.
 8. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dziecko do przedszkola oraz odbierający je z przedszkola muszą posiadać i stosować środki ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice jednorazowe rękawiczki, odkażanie rąk przed wejściem do przedszkola) zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak również w trakcie przebywania w przestrzeni wspólnej przedszkola.
 9. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola wyłącznie przez osoby zdrowe.
 10. Odzież wierzchnia dziecka podczas przyjścia do przedszkola zostanie zapakowana przez pracownika przedszkola w foliowy opisany worek i umieszczona na wieszaku na czas pobytu dziecka w przedszkolu.

Sposób organizowania zajęć

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia z przyporządkowanymi im oddziałami powinni zadbać o to, by zajęcia odbywały się wyłącznie w wyznaczonych salach.
 2. W sali może przebywać do 25 dzieci.
 3. Dopuszcza się możliwość tworzenia grup dla dzieci w zbliżonym wieku.
 4. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m² na 1 dziecko i każdego opiekuna.
 5. Do przestrzeni, o której mowa w ust. 3 nie wlicza się pomieszczeń kuchni, stołówki, pomieszczeń pomocniczych w tym ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w niej.
 6. Nauczyciele mogą organizować spacery na terenie placu zabaw należącego do przedszkola i mogą korzystać z placu zabaw znajdującego się na terenie przedszkola przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości. Zabrania się korzystania z placu zabaw przez osoby trzecie.
 7. Zabrania się organizowania wyjść z dziećmi poza teren przedszkola – w tym zwłaszcza spacerów czy wycieczek.
 8. Sale, w których organizowane są zajęcia z dziećmi, powinny być wietrzone przez nauczyciela sprawującego opiekę, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 9. Zabawy ruchowe powinny być prowadzone przy otwartych oknach.
 10. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący minimum 1,5 metra.

 

Organizacja czynności higieniczno-sanitarnych

 1. Przy wejściu do przedszkola znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją   o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do przedszkola), z którego obowiązana jest skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do przedszkola. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika  z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.
 2. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych,       w tym zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także według potrzeby powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur komputerowych. Krzesła, krzesełka i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i pomieszczeniach należy dezynfekować co godzinę i gdy zajdzie taka potrzeba. Toalety należy dezynfekować i sprzątać na bieżąco. Zabawki należy dezynfekować na bieżąco.
 3. Po zakończeniu zajęć przez dzieci należy dokonać czynności porządkowo – dezynfekujących wszystkich sprzętów i zabawek znajdujących się w sali.
 4. Zabawka i sprzęt może być przywrócona do sali, gdy jesteśmy pewni, że jest bezpieczna do użytku.
 5. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w „Karcie Kontroli dezynfekowanych pomieszczeń” - harmonogram prac porządkowych na dany dzień ma być umieszony na tablicy ogłoszeń.
 6. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 7. Personel obsługowy usuwa z sal, w których odbywają się zajęcia z dziećmi, zabawki, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane, bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń.
 8. Zabrania się przynoszenia zabawek przez dzieci z domu.
 9. Nauczyciele, co najmniej raz dziennie, przypominają dzieciom o konieczności zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu przeprowadzają pokaz mycia rąk. Należy również zwracać dzieciom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 10. Pracownicy przedszkola powinni regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz powinni dopilnować, aby robiły to dzieci – szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 11. W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez dzieci, jak i przez nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
 12. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy.
 13. Personel sprzątający zadba, aby w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdowały się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 14. Pracownicy z objawami choroby obowiązani są skorzystać z opieki medycznej i powinni unikać przychodzenia do pracy.
 15. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy dokonują pomiaru temperatury.
 16. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 17. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zobowiązani do stosowania   w razie konieczności (np. w trakcie przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka) indywidualnych środków ochrony osobistej – odpowiednio z jednorazowych rękawiczek, maseczki na usta i nos, a także fartuchów z długim rękawem. Ewentualne braki   w środkach ochrony osobistej powinny być niezwłocznie zgłaszane dyrektorowi przedszkola.

 

Posiłki

 

 1. Stołówka szkolna będzie przygotowywała i wydawała w dniach od 3-31 sierpnia 2020 r. dzieciompozostającym pod opieką przedszkolasuchy prowiant ( 2x dziennie).

Kontakt z osobami trzecimi

 

 1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
 2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią pracownik przedszkola powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi.
 3. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza jeżeli osoba taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.

Pozostałe regulacje

 1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 będą przekazywane rodzicom poprzez stronę internetową www.zspz.edu.pl lub telefonicznie.
 2. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratorium oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.

Zasady postepowania na wypadek podejrzenia zakażenia u uczniów   i wychowanków oraz pracowników

 1. W przypadku podejrzenia zakażenia wychowanków/uczniów nauczyciel opiekujący się grupą niezwłocznie podejmuje kroki w celu odizolowania dziecka od grupy,  z zachowaniem wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa. Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia prosi o nadzór nad swoimi wychowankami nauczyciela z najbliższej sali lub osobę, która w tym momencie przebywa najbliżej, prosi o zorganizowanie opieki nad dziećmi. Nauczyciel sprawuje opiekę nad dzieckiem w wyznaczonym odizolowanym pomieszczeniu – gabinet pielęgniarki, z zachowaniem wszelkich dostępnych środków bezpieczeństwa (odzieży ochronnej, rękawic, maski, przyłbicy), do czasu przybycia rodziców/opiekunów lub służb medycznych.
 2. Rodzice są zobowiązaniu odebrać dziecko w ciągu 1 godziny od telefonu z przedszkola/szkoły.  Należy poinformować rodziców o konieczności skontaktowania się drogą telefoniczną z lekarzem pediatrą lub najbliższą stacją sanitarno- epidemiologiczną oraz konieczności pozostawienia dziecka w domu, niekontaktowania się z innymi członkami społeczności szkolnej. Rodzic jest zobowiązany do poinformowania Dyrektora placówki o diagnozie lekarskiej.
 3. W przypadku braku kontaktu z rodzicami/opiekunami dziecka Dyrektor może podjąć decyzję o zawiadomieniu służb medycznych i uzyskaniu odpowiedniego wsparcia  z ich strony.
 4. W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy lub innego pracownika placówki niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny). Należy wstrzymać przyjmowanie dzieci oraz powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Jeśli nie ma takiego pomieszczenia, należy wydzielić obszar, w którym ta osoba będzie odseparowana od innych w odległości min. 2 m z każdej strony.
 5. O każdym zachorowaniu lub jego podejrzeniu dyrektor przedszkola zawiadamia organ prowadzący i kuratorium oświaty, a także stację sanitarno-epidemiologiczną. Kolejne decyzje podejmuje w porozumieniu z w/w instytucjami.
 6. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka, które korzystało w ostatnim czasie z opieki przedszkolnej, choroby zakaźnej (w tym Covid19), rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania dyrektora placówki o zachorowaniu dziecka, celem zapobiegania rozpowszechniania się choroby i podjęcia odpowiednich działań.
 7. W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z podejrzeniem infekcji wywołanej przez koronawirusa, dyrektor tej placówki   w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym i organem prowadzącym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.  
 8. W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora placówki, a następnie  w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.

 

Informujemy, że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów infekcji, dziecko zostanie w trybie natychmiastowym odesłane pod opiekę rodziców/opiekunów.

Prosimy być przygotowanym na tego typu sytuację.

Taka decyzja spowodowana jest troską o zdrowie wszystkich dzieci powierzonych naszej opiece. Jednocześnie prosimy o wykazanie troski nie tylko o swoje dziecko ale również  o inne dzieci i nieposyłanie chorego dziecka do przedszkola.

 

Do pobrania:  

Wytyczne

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2