PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA I ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA UCZNIA

PROCEDURY KOMUNIKACJI Z RODZICAMI /OPIEKUNAMI PRAWNYMI UCZNIÓW-OBOWIĄZUJĄ OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.

Upoważnienie rodzica/opiekuna prawnego

 

PROCEDURA KORZYSTANIA Z SZATNI –OBOWIĄZUJE OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA UCZNIÓW-OBOWIĄZUJE OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIELICY SZKOLNEJ podczas  pandemii

REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ PODCZAS PANDEMII

REGULAMIN WYJŚCIA NA BOISKO, PLAC ZABAW- OBOWIĄZUJE OD 1 WRZESNIA 2020 R.

DEKLARACJA ZGŁOSZENIA UCZNIA/WYCHOWANKA PRZEDSZKOLA NA OBIADY DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Zasady pracy stołówki w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Żelisławicach w okresie pandemii COVID-19- obowiązują od 1 września 2020 r.

Zasady zachowania wychowanków przedszkola oraz uczniów w stołówce szkolnej w okresie pandemii covid-19 w ZSP w Żelisławicach

REGULAMIN ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

Procedura funkcjonowania biblioteki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach w okresie pandemii COVID-19

Procedury Bezpieczeństwa Podczas Zajęć Wychowania Fizycznego