Działania realizowane w naszym przedszkolu oparte są o:

1. Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego zatwierdzoną przez Ministerstwo

Edukacji Narodowej

2. Program wychowania przedszkolnego:

 - „Dziecko w swoim żywiole” pod redakcją Ewy Wilczyńskiej, wyd. Nowa Era

Program wychowania przedszkolnego - dobre praktyki przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych w przedszkolu. Jest on owocem współpracy doświadczonych nauczycieli i psychologów, którzy zaproponowali nowy, oryginalny sposób organizacji materiału. Roczny cykl pracy porządkują żywioły (ziemia, ogień, woda, powietrze). Takie podejście pozwala wyjść poza schemat pór roku i pokazać dziecku świat w ciekawszej, lepiej przemawiającej do wyobraźni perspektywie. Jest to program idealnie dopasowany do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym.

- podręcznik wspomagający: Kolekcja przedszkolaka: 3, 4, 5 latków Wyd. Nowa Era

W przedszkolu będą  realizowane są również dodatkowe programy i projekty edukacyjne:

 Mamo, Tato wolę wodę” to ogólnopolska kampania, której celem jest podkreślenie roli

wody w codziennej diecie dziecka oraz kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych

wśród najmłodszych. Założeniem kampanii jest edukacja dzieci w wieku 3 – 6 lat i ich

rodziców na temat konieczności regularnego picia wody i jej znaczenia dla organizmu.

„Góra Grosza”- Celem  ogólnopolskiej akcji- Góra Grosza  jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodowych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

Dzięki zebranym środkom Towarzystwo NASZ DOM realizacje formy pomocy małym domom dla dzieci, w których prowadzone są działania na rzecz powrotu dziecka do rodziny, oparte na relacjach emocjonalnych i indywidualnej odpowiedzialności opiekunów za poszczególne dzieci i planach pomocy ich rodzinom.

Dzięki pomocy dobrych ludzi, Towarzystwo NASZ DOM utworzyło już kilkanaście domów dla dzieci, pomogło w utworzeniu kilkunastu kolejnych. W takich domach, w przeciwieństwie do wielu dużych instytucji, dzieci mają realną szansę wrócić do swojego domu i znajdują uczucie, zrozumienie i efektywną pomoc dla siebie i własnych rodzin. Patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Marzycielska poczta

Marzycielska Poczta to akcja, która polega na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do ciężko chorych dzieci, dla których takie przesyłki są bezcennym wsparciem w walce z chorobą. Marzycielska Poczta to również mały serwis społecznościowy.

W organizacji procesu edukacyjnego preferujemy twórcze metody pracy

sprzyjające aktywnemu działaniu dziecka:

- metodę samodzielnych doświadczeń opartą na inicjatywie własnej dziecka (w czasie zabaw, zajęć artystycznych, na temat dowolny w kontakcie z przyrodą itp.),

- metodę zadań stawianych dziecku przez nauczyciela, które dziecko rozwiązuje samodzielnie, według własnego pomysłu,

- metodę ćwiczeń polegającą na powtarzaniu przez dziecko odpowiednich czynności (np.

sprawności ruchowych, uczenia się prawidłowej wymowy itp),

- metodę odtwarzania, na przykład podczas nauki wiersza, piosenki, tańca itp.,

- metody słowne, do których należą rozmowy, opowiadania, zagadki, rozwijające procesy poznawcze i poszerzające zasób wiadomości dziecka,

- metody żywego słowa oddziałujące na dziecko przez środki artystyczne, pomagające

rozwijać wrażliwość uczuciową i estetyczną,

- zabawy badawcze, doświadczenia, obserwacje przyrodnicze,

- elementy metody aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss,

- elementy metody Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz (system ćwiczeń wspierających rozwój psychomotoryczny dziecka),

- elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (ćwiczenia ruchowe

pozwalające dzieciom na poznanie własnego ciała i orientację w przestrzeni),

- elementy pedagogiki zabawy Klanza (zabawy i gry integrujące grupę, wyzwalające

aktywność),

- zabawy muzyczno - relaksacyjne metodą K. Orffa (metoda improwizacji ruchowej

i wyrażanie siebie ruchem),

- - elementy metody gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana,

- ćwiczenia rytmiczne,

- techniki relaksacyjne,

- masaż relaksacyjny- wierszyki - masażyki

- muzykę relaksacyjną.

Wymienione metody znajdują zastosowanie w takich formach pracy jak:

- różnego rodzaju zabawy, spacery, wycieczki,

- czynności samoobsługowe dzieci,

- zajęcia organizowane przez nauczyciela z małymi zespołami i z całą grupą,

- praca indywidualna,

- prace dzieci związane z doświadczeniami i eksperymentowaniem,

- organizowanie uroczystości przedszkolnych,

- praca z dzieckiem zdolnym, praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

Opracowała: Dorota Kubisa- Skalska