Sprawozdanie z realizacji kampanii  profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016”

  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach

 SAM 1761

          W bieżącym roku szkolnym, po raz kolejny, byliśmy uczestnikami ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Hasłem przewodnim tegorocznej kampanii była „Dobra opieka – udany start w dorosłość”

          W ramach realizacji  założeń tegorocznej edycji w naszej szkole, jej koordynatorka, przygotowała i zorganizowała akcję  informującą uczniów i rodziców, a także przedstawicieli środowiska lokalnego o założeniach projektu. W tym celu przygotowała szkolną gazetkę informacyjną z wykorzystaniem materiałów (plakatów, ulotek profilaktycznych). Na stronie internetowej szkoły zostały zamieszczone dodatkowo: materiały informacyjne na temat założeń i zasad uczestniczenia w kampanii, materiały informacyjne dla uczniów i ich rodziców/opiekunów dotyczące realizowanego w szkole konkursu. Szkolna koordynatorka Kampanii zapoznała uczniów wszystkich klas z założeniami projektu. Przygotowując uczniów do udziału w konkursie i jednocześnie uświadamiając im wagę    i znaczenie wspólnego działania na rzecz dobrej opieki, zorganizowano w szkole tydzień profilaktyki, w czasie którego wychowawcy i pedagog szkolny prowadzili na zajęciach wychowawczych pogadanki na temat profilaktyki uzależnień, w odniesieniu do problematyki umiejętności zapewnienia właściwej opieki, opieki zgodnej z poziomem rozwojowym dziecka, a także z jego aktualnymi potrzebami.  W czasie zajęć pedagog i wychowawcy klas zwracali uczniom szczególną uwagę na skutki zachowań ryzykownych i przedstawiali możliwości dokonywania racjonalnych wyborów, przekazywali informacje na temat zdrowego odżywiania się, na temat właściwego zagospodarowywania wolnego czasu, na temat właściwych relacji rodzinnych i rówieśniczych.

          W ramach realizacji programów profilaktycznych zaproszono uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum do udziału w konkursie plastyczno-literackim „Na czym polega dobra opieka?”.

          Rodzice uczniów zostali zapoznani z bogatymi materiałami informacyjnymi uzyskanymi dzięki uczestniczeniu szkoły w programie od Gminnego Koordynatora Kampanii. Materiały mają zachęcić rodziców do spędzania swojego wolnego czasu wspólnie z dziećmi, do pomocy młodym ludziom  w zagospodarowaniu czasu  po to, by nie szukali  działań niebezpiecznych dla własnego zdrowia  i życia. Staraliśmy się zachęć rodziców do większej uwagi nad tym, jak młodzi ludzie spędzają swój wolny czas, ze szczególnym uwzględnieniem właściwej kontroli rodzicielskiej.

          Wszyscy nauczyciele zostali zaproszeni do udziału w internetowych kursach realizowanych  w ramach Akademii Profesjonalnego Nauczyciela, których celem będzie podniesienie ich umiejętności i kompetencji wychowawczych w zakresie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów.

          Konkurs realizowany w szkole spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów. Do konkursu plastycznego zgłoszono  28 prac. Komisja oceniająca prace w konkursie plastyczno-literackim stanęła wobec tego przed trudnym wyborem wybrania prac najlepszych. Oceniano przede wszystkim: zgodność pracy z tematem, zaangażowanie ucznia w wykonanie pracy, samodzielność wykonania pracy i jej wartość estetyczną. Po wnikliwej analizie przygotowanego przez uczniów materiału, wobec wyrównanego poziomu artystycznego prac,  postanowiono przyznać 28 nagród, którymi były: gry edukacyjne, zestawy plastyczne i drobne upominki.

Po zakończenia konkursu na etapie szkolnym prace zostały przez szkolnego koordynatora kampanii przygotowane i przekazane do Gminnego Koordynatora Kampanii w celu wysłania do konkursu na szczeblu ogólnopolskim.

          Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach i szkolna koordynatorka kampanii składają na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Pana Zdzisława Banasia i jego współpracowników serdeczne podziękowanie za zorganizowanie kampanii na terenie naszej placówki i sfinansowanie nagród konkursowych.

W załączeniu do niniejszego sprawozdania:

Opracowała: Agnieszka Sieradzka – szkolny koordynator kampanii