MDP podczas uroczystości Święta Niepodległości

 

11 listopada 2018r. o godzinie 9:00 wspól­nota wsi Żelisławice zgro­madz­iła się w Koś­ciele Parafi­al­nym św. Jana Chrz­ci­ciela na uroczys­tej Mszy świętej w intencji Ojczyzny w 100- lecie odzyskania niepodległości. Pod­czas Mszy świętej został odczy­tany okolicznościowy list Biskupów i odśpiewane pieśni patriotyczne. W tym uroczystym i ważnym dla nas Polaków wydarze­niu nie zabrakło pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych z Żelisławic i Leśniaków oraz członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Po Mszy świętej pod przewodnictwem orkiestry dętej przemaszerowaliśmy pod kaplicę św. Jana Chrzciciela, gdzie zostały złożone wieńce na płytach upamięt­ni­a­ją­cym poległych mieszkańców Żelisławic w obronie niepodległej ojczyzny. Po uroczystościach parafialnych delegacja MDP udała na gminne uroczystości do Siewierza, gdzie złożyła wiązanki kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego .

                                                                                 

Oprac. Jolanta Machura

11 list 2018

 

 

 

 

 

 

OBÓZ SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWY MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH STEGNA 2018

  

18 członków naszej MDP uczestniczyło w obozie szkoleniowo – wypoczynkowym w Stegnie . Oto relacja z tej wakacyjnej przygody.

          W dniach 23 czerwca do 6 lipca br. 100- osobowa grupa młodzieży z powiatu będzińskiego uczestniczyła w obozie szkoleniowo-wypoczynkowym Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w nadmorskiej miejscowości Stegna. Był to pierwszy tego typu obóz organizowany przez Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Będzinie i Ochotniczą Straż Pożarną w Żelisławicach. Do uczestnictwa w obozie zakwalifikowano młodzież reprezentującą gminy: Bobrowniki, Psary, Mierzęcice oraz 68 osobową grupę młodzieży z terenu gminy Siewierz. Otrzymana z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotacja do organizacji obozu w wysokości 32 629,00 zł. oraz dofinansowanie uczestników ze strony organów samorządowych Gmin, pozwoliły na znaczne obniżenie kosztów pobytu dla wszystkich uczestników. Kadrę obozu stanowili oficerowie Państwowej Straży Pożarnej, wykwalifikowani członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz nauczyciele placówek szkolno-wychowawczych powiatu będzińskiego, natomiast funkcję Komendanta Obozu pełnił Komendant Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Siewierzu st. kpt. Andrzej Machura. Funkcję wychowawców pełnili:

Pluton I – dh Ewelina Tondos

Pluton II – dh Sylwia Filipczyk

Pluton III – dh Elżbieta Kopka

Pluton IV – dh Aneta Kocot

Pluton V – dh Mariusz Myrta

Pluton VI – dh Janusz Stelmach

Pluton VII – dh Krzysztof Kopka

            Szkolenia prowadzili instruktorzy:

mł. bryg. Rafał Kocot

dh. Patryk Filipczyk

dh Michał Paszewski

            Celem nadrzędnym organizacji obozu było przygotowanie młodzieży do pracy dla dobra Ojczyzny, w szczególności do ochrony środowiska, dorobku kulturalnego  i materialnego przed pożarami, klęskami żywiołowymi i nagłymi zagrożeniami, a także przygotowanie członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych do pracy społecznej i służby  w szeregach OSP, a także krzewienie kultury fizycznej i zdrowego stylu życia. W ramach programu szkolenia uczestnicy zobowiązani byli poznać:

- organizację ochrony przeciwpożarowej w Polsce oraz regulaminowe zadania MDP i OSP

- czynniki zagrożenia pożarowego oraz przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się    pożarów

- podstawowe zasady zapobiegania pożarom w różnych obiektach

- systemy zaopatrzenia wodnego i alarmowania

- podręczny sprzęt gaśniczy

- regulamin zawodów sportowo-pożarniczych MDP

- ogólne zasady służby wewnętrznej

- zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

            W ramach ćwiczeń przewidziano następujące zajęcia:

- podstawy działań gaśniczych

- budowa linii gaśniczych

- przygotowanie do zawodów sportowo-pożarniczych wg regulaminu CTiF

- ratownictwo medyczne wg procedur Państwowej Straży Pożarnej

- podstawowe elementy musztry

W celu pełnego wykorzystania czasu obozowego i zachowania strażackiej dyscypliny opracowano regulamin obozu oraz harmonogram dnia który został zaakceptowany przez rodziców i uczestników przed rozpoczęciem obozu i przedstawiał się następująco:

6.30                  – pobudka

6.45 – 7.00     - zaprawa

7.00 – 7.30   – toaleta poranna

7.30 – 8.00     – śniadanie

8.00 – 8.30   - porządki w pokojach, przygotowanie do apelu

8.30 – 9.00   - apel poranny, odprawa kadry

9.00 – 9.30   – sprawdzenie czystości w pokojach

9.30 – 12.00 – blok zajęć porannych /zajęcia sportowe, zajęcia teoretyczne

12.00 - 12.50 – toaleta, przygotowanie do obiadu

12.50 –13.30 – obiad

13.30 – 15.00 – cisza poobiednia

15.00 – 17.30 – blok zajęć popołudniowych

17.30 – 18.00 - przygotowanie do kolacji

18.00 – 18.30 – kolacja

18.30 – 20.45 - zajęcia wieczorne/podsumowanie dnia

20.45 – 21.00 – apel wieczorny/ przekazanie służby- warty

21.30 - 22.00 - toaleta wieczorna

22.00 –  6.30 - cisza nocna

            Uczestnicy zostali podzieleni na 7 plutonów, w których dowodzili dowódcy wybrani podczas pierwszych spotkań organizacyjnych, a ponadto organizatorzy zapewnili dla uczestników koszulki T-shirt oraz czapki w kolorze zgodnym z przynależnością do plutonu.

Należy podkreślić że, uczestnicy bardzo szybko dostosowali się do warunków regulaminu i obowiązującego harmonogramu dnia, oraz dyscypliny, co było zauważalne już od początku trwania obozu. Wprowadzono system punktacji za utrzymanie czystości i porządku w pokojach, które codziennie sprawdzała powołana komisja. Ponadto na każdy dzień rozkazem komendanta został wyznaczony pluton gospodarczy, który odpowiadał za ład i porządek na stołówce, a także pluton wartowniczy który pod czujnym okiem oficera dyżurnego pełnił warty nocne wokół obiektu. Nieodzownym elementem funkcjonowania obozu była ręczna syrena strażacka wykorzystywana do ogłaszania pobudki oraz alarmów, natomiast nad placem apelowym przez cały czas trwania obozu powiewała flaga związkowa.

Program obozu został tak opracowany że, nie było czasu na nudę. Młodzież korzystała z uroków nieodległej plaży, organizowano piesze wycieczki po najbliższej okolicy, a ponadto każdą wolną chwilę wykorzystywano na rozgrywki sportowe. W ramach zajęć wieczornych organizowano konkursy karaoke, piosenki obozowej, plakatów z okazji 100 – lecia Niepodległości, a także cykliczne dyskoteki i ogniska. W trakcie obozu zorganizowano mistrzostwa sportu w konkurencjach: piłka siatkowa, tenis stołowy, strażacki tor przeszkód, szachy, dart, oraz rzut piłką lekarską. Ponadto uczestnicy obozu korzystali z wycieczek: do Gdańska, podczas której młodzież zwiedziła Westerplatte, Stare  Miasto oraz Centrum Nauki Hewelianum; do Krynicy Morskiej podczas której odbył się rejs statkiem po Zalewie Wiślanym; do muzeum Stutthof, a w drodze powrotnej zorganizowano wycieczkę do zamku w Malborku. Ciekawym doświadczeniem dla uczestników była również gra w laserowy paintball. Dla uczestników którzy po raz pierwszy brali udział w obozie MDP przygotowano chrzest obozowy, gdzie młodzi strażacy po pokonaniu toru przeszkód zostali pasowani przez komendanta na strażaków – obozowiczów.

Założenia programowe zostały zrealizowane w pełni, a efektem końcowym było ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia dowódców przez 25 uczestników, natomiast pozostali uczestnicy po uzyskaniu pozytywnych ocen otrzymali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego. Ostatni apel wieczorny na terenie obozu w Stegnie był okazją do podsumowania obozu, wręczenia zaświadczeń oraz nagród dla zwycięzców w poszczególnych rywalizacjach a także podziękowań dla dowódców, opiekunów i instruktorów.

W dniu 6 lipca w godzinach wieczornych pełni wrażeń, zdobytej wiedzy i umiejętności, wypoczęci uczestnicy obozu wrócili do Siewierza gdzie odbył się ostatni pożegnalny apel. W obecności licznie oczekujących najbliższych oraz Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Z OSP RP w Będzinie dh Zdzisława Banasia młodzież po raz ostatni zaprezentowała piosenkę obozową, a po złożeniu meldunku przez oficera dyżurnego obozu Komendant ogłosił zakończenie Obozu Szkoleniowo-Wypoczynkowego Stegna 2018.  

Organizatorzy obozu bardzo serdecznie dziękują za okazaną pomoc Nadleśnictwu Siewierz, Górniczym Zakładom Dolomitowym S.A., PPUH „Dolomit” Kopalnia Ząbkowice S.A., Zarządowi Głównemu Z OSP RP oraz wszystkim instytucjom i osobom które przyczyniły się do organizacji obozu. Zdobyta wiedza i wyszkolenie na pewno będą procentowały w przyszłości w działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, a nawiązane kontakty, wzruszenie towarzyszące uczestnikom podczas pożegnania oraz deklaracje uczestnictwa w obozach MDP są dowodem na spełnienie oczekiwań uczestników, natomiast dla organizatorów sygnałem do rozpoczęcia przygotowań do organizacji obozu w przyszłym roku.

 

 

KOLEJNE SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW

W ELIMINACJACH POWIATOWYCH

OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

 

        Wysoki poziom wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, po raz kolejny, zaprezentowali uczniowie naszej szkoły w eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, które miały miejsce w dniu 11 kwietnia w Miejsko Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu. W turnieju brało udział 43 uczestników, zdobywców trzech pierwszych miejsc w eliminacjach gminnych reprezentujących gminy: Bobrowniki, Mierzęcice, Psary, Siewierz, Sławków oraz Wojkowice. Wśród nich aż 4 przedstawicieli naszej szkoły.

Celem organizacji turnieju jest popularyzacja przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii oraz szeroko rozumianego ratownictwa, popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postepowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat technik i taktyki pożarniczej, sprzętu i wyposażenia, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

W pierwszej części przeprowadzone zostały eliminacje pisemne, w których uczestnicy zmierzyli się z czterdziestoma pytaniami testowymi. Do finału ustnego zakwalifikowano po 5 osób z każdej grupy wiekowej, które uzyskały największą ilości punktów. W części ustnej finaliści mieli za zadanie udzielić odpowiedzi na 5 pytań z wylosowanego zestawu.

Nasi uczniowie w finale świetnie odpowiadali na pytania i osiągnęli następujące lokaty:

 

Przemysław Merta 3 miejsce w grupie szkół podstawowych

Magdalena Borówka 2 miejsce w grupie klas VII i gimnazjum

Krystian Las 4 miejsce w grupie klas VII i gimnazjum

 

Jesteśmy z Was bardzo dumni i liczymy, że w przyszłym roku też będziecie chcieli wykazać się waszą ogromną wiedzą z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 

Opracowała : Jolanta Machura

 

 

 

 

 

Triduum Paschalne

 

DSC 4331 DxO 

 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza do Świąt Wielkanocnych przygotowywała się już od Wielkiej Środy. Druhny i druhowie spotkali się na zbiórce pod kościołem, gdzie pod okiem pana Andrzeja Machury, ćwiczyli musztrę oraz zasady zachowania podczas Liturgii Wielkiego Tygodnia. MDP swoje uczestnictwo w Triduum Paschalnym rozpoczęło już od Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek aż do przeniesienia Pana Jezusa do Grobu Pańskiego. Następnie rozpoczęło się czuwanie modlitewne przy Grobie Pańskim.

W Wielką Sobotę, od samego rana, wartę przy Grobie pełniła nasza drużyna. Czuwanie rozpoczęło się od godziny 8.00 przez cały dzień do rozpoczęcia Liturgii Wielkiej Soboty.

W pierwszy dzień świąt członkowie MDP spotkali się o godzinie 5.30 pod remizą OSP Żelisławice spod której  wraz z strażakami OSP i orkiestrą przemaszerowali do kościoła na Mszę Rezurekcyjną. Msza ta rozpoczęła się od procesji wokół kościoła i towarzyszyły jej wybuchy petard. Po Mszy Świętej MDP wraz z strażakami OSP i orkiestrą udali się do remizy OSP  na wspólne śniadanie wielkanocne.

Cała nasza drużyna spisała się na medal, a śniadanie przebiegło w radosnej, rodzinnej i miłej atmosferze.

 

DSC 4281 DxO 

 

Opracowała: druhna Patrycja Poznańska

 

 

 

 

SUKCESY NASZYCH CZŁONKÓW MDP

W ELIMINACJACH MIEJSKO-GMINNYCH

OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

„MŁODZIEZ ZAPOBIEGA POŻAROM”

 

DSC 0071   DSC 0063

Tegoroczne eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” odbyły się w dniu 27 marca w Miejsko Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu. Do turnieju zgłoszonych zostało 42 uczestników a wśród nich 11 członków naszej MDP.

Zgodnie z regulaminem turnieju w pierwszej części uczestnicy zmierzyli się z zestawem   pytań testowych przygotowanych przez KP PSP w Będzinie.   Do drugiego etapu zakwalifikowało się po 5 osób z każdej grupy wiekowej, którzy otrzymali największa liczbę punktów. W części ustnej każdy z finalistów odpowiadał na trzy pytania z wylosowanego zestawu pytań.

Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwało jury pod przewodnictwem przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie kpt. Krystiana Biesiadeckiego.

    W przerwie, między pierwszym a drugim etapem, dla uczestników turnieju przygotowany został pokaz sprzętu będącego na wyposażeniu samochodu ratowniczo-gaśniczego pozostającego w dyspozycji Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Będzinie – Posterunek w Siewierzu.

Miło nam poinformować ,że:

w   I grupie wiekowej (klasy IV-VI szkoły podstawowej)


I miejsce zdobył Przemysław Merta a         
II miejsce Anna Gocyla

 w    II grupie wiekowej ( klasy VII i gimnazja)


I miejsce – Magdalena Borówka a      
II miejsce – Krystian Las        

        
      
    Po ogłoszeniu wyników odbyła się krótka ceremonia wręczenia dyplomów oraz nagród w postaci bonów towarowych. Wręczenia dokonał Burmistrz Miasta i Gminy w Siewierzu a zarazem Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Zdzisław Banaś oraz Zastępca Burmistrza Dariusz Waluszczyk. W przemówieniu końcowym Burmistrz składając gratulacje zwycięzcom i dziękując opiekunom podkreślił istotną rolę kształtowania świadomości i nabywania wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej wśród młodzieży a także funkcjonowania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Laureaci pierwszych trzech miejsc w poszczególnych grupach wiekowych eliminacji miejsko-gminnych turnieju otrzymali prawo uczestnictwa w rozgrywkach na szczeblu powiatowym, które odbędą się również w Siewierzu w dniu 11 kwietnia br.

    Gratulujemy zwycięzcom i życzymy sukcesów w eliminacjach powiatowych oraz awansu do rozgrywek wojewódzkich, a także krajowych.

opracowała: Jolanta Machura

 

 

X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

 

 

   24 września br. na stadionie KS „Orzeł” w Bobrownikach odbyły się X Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze. Zawody powiatowe, których organizatorem był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Komenda Powiatowa PSP przy współudziale Starostwa Powiatowego oraz Samorząd Gminny organizowane są co 2 lata. Celem zawodów sportowo – pożarniczych jest mobilizowanie do doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu pożarniczego, popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej.

     Zawody sportowo – pożarnicze rozgrywane były w 2 konkurencjach:

- sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami,

- ćwiczenia bojowe.

     W tegorocznych zawodach uczestniczyło 27 drużyn, wśród których szeroką reprezentację stanowiły drużyny z terenu gminy Siewierz w sumie 12 drużyn. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem licznie zgromadzonej publiczności.

   W tegorocznych zawodach jednostki reprezentujące Gminę Siewierz odniosły spore sukcesy zdobywając czołowe miejsce na podium. Szkoda , że nam się nie udało, ale i tak jesteśmy dumni z wysokiego poziomu przygotowania nas do zawodów.

                                                                                          

  M. Szczotarska

 

 

 

 

DSC 2620     DSC 2764

Radość

Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Żelisławicach

 

            Olbrzymim wyróżnieniem została obdarowana jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelisławicach która otrzymała w sierpniu br. dzięki Fundacji Faktu oraz Grupie PZU zestaw ratownictwa medycznego. Sprzęt do ratownictwa medycznego był od dawna marzeniem strażaków z Żelisławic, dlatego gdy Fundacja Faktu ogłosiła akcję złożono wniosek z nadzieją, że może uda się pozyskać taki sprzęt ze środków pozabudżetowych. Wielka radość i euforia ogarnęła naszych strażaków 19 sierpnia kiedy na łamach dziennika Fakt ukazała się informacja, że to właśnie nasza jednostka będzie beneficjentem takiego sprzętu. W skład zestawu wchodzi plecak ratowniczy R-1, nasze typu deska, zestaw szyn Kramera oraz zestaw żeli na oparzenia.

Ochotnicza Straż Pożarna w Żelisławicach powstała w 1925 roku i liczy obecnie 61 członków zwyczajnych oraz 26 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.Przy OSP działa również orkiestra dęta. W chwili obecnej w jednostce funkcjonuje 28 strażaków posiadających uprawnienia do udziału w działaniach ratowniczych w tym 2 oficerów i kilku podoficerów PSP. Do działań w zakresie ratownictwa medycznego uprawnionych jest 8 strażaków posiadających Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz wykształcenie ratownika medycznego.

Posiadany sprzęt na pewno wpłynie poprawę efektywności działań ratowniczych, bezpieczeństwo osób poszkodowanych, jak również na stan zabezpieczenia operacyjnego terenu działania i jego mieszkańców. Posiadany sprzęt szczególnie cieszy członków MDP którzy będą mogli podwyższać swoje umiejętności podczas szkoleń i ćwiczeń. Pierwsze zajęcia szkoleniowe miały już miejsce i młodzi strażacy pod nadzorem starszych kolegów mogli wykazać się posiadaną wiedza i udoskonala ć swoje praktyczne umiejętności. Mamy również nadzieję, że pozyskany sprzęt zwiększy szanse naszej jednostki w kwestii włączenia do KSRG.

Dziękujemy bardzo Fundacji Faktu oraz Grupie PZU za przekazanie tak potrzebnego sprzętu, ratującego niejednokrotnie ludzkie życie i zdrowie, gratulując również trafionego i udanego pomysłu na wspieranie Ochotniczych Straży Pożarnych.

 DSC 2654       DSC 2676       DSC 2722 

DSC 2694        DSC 2744        DSC 2760

 

Sukcesy Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

IMG 20170618 122228                          IMG 20170618 123612

 

W dniu 18 czerwca br. na stadionie LKS "Przemsza" Siewierz odbyły się Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze.  Celem zawodów sportowo - pożarniczych jest mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu, ocena stanu wyszkolenia pożarniczego oraz popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej. Zawody sportowo-pożarnicze rozgrywane są w 2 konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe. Na wynik końcowy drużyny ma wpływ czas wykonania zadania oraz poprawność jego wykonania. Do zawodów przystąpiło 20 drużyn reprezentujących jednostki OSP z terenu gminy Siewierz.

Miło nam poinformować ,że w grupie MDP dziewcząt  zajęliśmy 2 miejsce, a chłopców  2 miejsce.
   Otrzymaliśmy  z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia puchary, medale  i nagrody pieniężne do zrealizowania w sklepie ze sprzętem pożarniczym . W dniu 24 września w Bobrownikach odbędą się zawody powiatowe, w których wystąpią najlepsze drużyny z powiatu będzińskiego a wśród nich i nasza MDP Żelisławice.

IMG 20170618 100534    IMG 20170618 133337

Oprac. mgr Jolanta Machura

 

 

Udział Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w uroczystości Bożego Ciała

 

IMG 20170615 115919   IMG 20170615 122715     IMG 20170615 122718

15 czerwca 2017r. całym kraju przeszły procesje Bożego Ciała. W Żelisławicach uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa rozpoczęły się Mszą św. w kościele parafialnym. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. proboszcz Marek Majchrzak. Następnie wyruszyła Procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy. Jesteśmy dumni,    że mogliśmy wspólnie z całą parafią czcić Pana Jezusa pod postacią chleba i wina.

 

Oprac. mgr Jolanta Machura

 

 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

na wycieczce w Mirowie

 

 

IMG 20170603 085851         IMG 20170603 090003

 

3 czerwca wszyscy chętni członkowie MDP wyruszyli na wycieczkę do Mirowa. Tam przeszliśmy szkolenie survivalowe , czyli uczyliśmy się, jak przetrwać w trudnych warunkach.

Zdobyliśmy wiedzę z zakresu: orientacji w terenie, posługiwania się mapą, kompasem, skalą, wiązania liny i węzłów, rodzajach schronienia w lesie, pozyskiwania pożywienia w lesie, rozpalania ogniska .Najwięcej satysfakcji przyniosły nam własnoręcznie wybudowane szałasy.

Pogoda , humory nam dopisały, a kiełbaski własnoręcznie upieczone bardzo smakowały.

Dziękujemy wszystkim , którzy zakupili kalendarze strażackie w tym i ubiegłym roku, bo dzięki ich ofiarności mogliśmy się doskonale bawić i podnosić swoje kwalifikacje.

 

 IMG 20170603 103107   IMG 20170603 104536  IMG 20170603 121337

 

Opracowała: Jolanta Machura