REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU ZWIĄZANEGO Z OSOBĄ HENRYKA SIENKIEWICZA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN
POWIATOWEGO KONKURSU ZWIĄZANEGO Z OSOBĄ
HENRYKA SIENKIEWICZA
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

OGŁOSZONEGO PRZEZ
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W ŻELISŁAWICACH

Czytaj więcej: REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU ZWIĄZANEGO Z OSOBĄ HENRYKA SIENKIEWICZA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ...

Konkurs na najpiękniejszy stroik świąteczny

Konkurs na najpiekniejszy stroik świąteczny

Dyrektor Szkoły ogłasza konkurs na najpiękniejszy stroik świąteczny.
Konkurs skierowany jest do przedszkolaków, uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
Technika wykonania prac jest dowolna. Pod uwagę będzie brana kreatywność, wygląd i estetyka wykonania stroika.
Prace należy składać do sekretariatu do 12 grudnia 2014r.

Regulamin konkursu "ZIMOWI MEDALIŚCI"

Regulamin konkursu „ZIMOWI MEDALIŚCI” (dla uczniów gimnazjum)

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU:

1.1. Organizator: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 29a, 60-277 Poznań.

1.2. Konkurs rozpoczyna się 1 kwietnia 2014 r. i trwa do 30 czerwca 2014 r.

1.3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31 sierpnia 2014 r.

Czytaj więcej: Regulamin konkursu "ZIMOWI MEDALIŚCI"

Regulamin konkursu ulotkowego „HOP NA NARTY”

Regulamin konkursu ulotkowego „HOP NA NARTY” (dla uczniów szkoły podstawowej)

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU:

1.1. Organizator: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 29a, 60-277 Poznań

1.2. Konkurs rozpoczyna się 1 kwietnia 2014 r. i trwa do 30 czerwca 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).

1.3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31 sierpnia 2014 r.

Czytaj więcej: Regulamin konkursu ulotkowego „HOP NA NARTY”

Regulamin konkursów "MÓJ CZAS" i "NASZ CZAS"

Regulamin Konkursów plastyczno-literackich „MÓJ CZAS” i „NASZ CZAS”

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW:

1.1. Organizator: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 29a, 60-277 Poznań.

1.2. Konkursy rozpoczynają się 1 kwietnia 2014 r. i trwają do 30 czerwca 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).

1.3. Rozstrzygnięcie Konkursów nastąpi do 31 sierpnia 2014 r.

Czytaj więcej: Regulamin konkursów "MÓJ CZAS" i "NASZ CZAS"

XII Powiatowy Konkurs Mitologiczny

Regulamin XII Powiatowego Konkursu Mitologicznego pod hasłem                        

„W świecie bogów i herosów greckich” dla uczniów szkół podstawowych

Organizatorzy konkursu:
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Żelisławicach ul. Przyszłości 9


Adresaci konkursu:
Uczniowie szkół podstawowych -klas y IV-VI


Cele konkursu:
- pogłębianie wiedzy z zakresu mitologii greckiej,

- zapoznanie z dziełami sztuki przedstawiającymi bogów olimpijskich,

- zainteresowanie dorobkiem kultury śródziemnomorskiej,

- pobudzanie do samokształcenia dzieci i młodzieży,

- ukazanie wartości religijnych w społeczeństwie starożytnej Grecji.


Etapy konkursu:

Etap szkolny

Za organizację etapu szkolnego odpowiedzialni są nauczyciele historii i poloniści w danej szkole. Etap ten ma na celu wyłonienie dwóch najlepszych uczestników z danej szkoły i jest przeprowadzany we własnym zakresie. Laureaci będą tworzyli drużynę i reprezentowali szkołę w etapie powiatowym.


Etap powiatowy

Etap powiatowy odbędzie się 14 maja 2014 roku  o godzinie 10 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w   Żelisławicach przy ul. Przyszłości 9.Będzie on miał formę turnieju pytań pisemnych i ustnych związanych z tematyką mitologiczną.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie jury powołane przez dyrektora szkoły.Wyniki ogłoszone zostaną w dniu konkursu.


Literatura:
Parandowski Jan. Mitologia. Wyd. I. Londyn: Puls, 1992, ISBN 0 907587 85 2 (część pierwsza- Grecja; rozdział: „Wiadomości wstępne”, „Narodziny świata”, „Bogowie olimpijscy”, „Królestwo morza”, „Królestwo piekieł”, „ Historia wojny trojańskiej”, ryciny, reprodukcje malarstwa i rzeźb przedstawiających bogów i herosów greckich znajdujące się w tej pozycji książkowej, nazwy bóstw rzymskich). Horwath Ewa, Żegleń Anita, Słowa z uśmiechem. Klasa5. Literatura i kultura. Szkoła podstawowa. Wyd. I, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 2013.Mapa fizyczna Grecji.


Nagrody:
Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody książkowe.
Opiekunowie konkursu: mgr Dorota Grzesiak, mgr Barbara Będkowska.
Zgłoszenia do konkursu  oraz oświadczenia przyjmowane będą drogą pocztową, elektroniczna lub faksem  do dnia 7 maja 2014 r. Adres korespondencyjny:Zespół Szkolno- Przedszkolny w Żelisławicachul. Przyszłości 9  42-470 Siewierztel./fax  32/67-41-750email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW „ XII POWIATOWEGO KONKURSU MITOLOGICZNEGO”.


1 …………………………………………………………………………………………………………(imię i nazwisko uczestnika, klasa )

2…………………………………………………………………………………………………………(imię i nazwisko uczestnika, klasa )

…………………………………………………………………………………………………………..(nazwa, adres, telefon  szkoły)


Dane opiekuna 

…………………………………………………………………………………………………………(imię i nazwisko)
…………………………………………………………………………(miejscowość i data)OŚWIADCZENIE


Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego  dziecka …………………………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko) w celu przeprowadzenia XII Powiatowego Konkursu Mitologicznego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Żelisławicach. 
……………………………………………… ……………………………………………

(miejscowość i data) (podpis rodzica/ prawnego opiekuna) 


REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU ZWIĄZANEGO Z OSOBĄ HENRYKA SIENKIEWICZA

REGULAMIN

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU  ZWIĄZANEGO  Z  OSOBĄ

HENRYKA  SIENKIEWICZA

OGŁOSZONEGO  PRZEZ

GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM

W ŻELISŁAWICACH

1. Uczestnicy konkursu

W konkursie mogą uczestniczyć indywidualnie uczniowie klas I – III gimnazjum.

2. Tematyka konkursu:

praca literacka

-         CV i list motywacyjny Józefa Skawińskiego na posadę latarnika w Aspinwall.

Forma: praca pisana odręcznie lub komputerowo – czcionka Times New Roman (rozmiar 12), do 2 stron formatu A4

praca komputerowa –prezentacja  multimedialna

-         Przedstaw w formie prezentacji multimedialnej trzy postacie będące współczesnymi latarnikami. Uzasadnij swój wybór.

Forma: prezentacja multimedialna wykonana w programie Power Point, maksymalnie 10 slajdów

3. Ocena prac.

Praca literacka:

W pracach konkursowych ocenie podlegać będzie:

- zgodność z tematem,

- pomysłowość,

- oryginalność ujęcia tematu,

-poprawność gramatyczna i ortograficzna,

- estetyka.

Prezentacja multimedialna:

Członkowie Komisji konkursowej, oceniając nadesłane prezentacje, będą brać pod uwagę:

-         wartość merytoryczną,

-         sposób zaprezentowania tematu,

-         komentarz do prezentacji,

-         oryginalność pomysłów, koncepcji i technik wykorzystywanych,

-         stronę artystyczną,

-         techniczną jakość.

4. Dodatkowe informacje:

Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.

Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu konkursu.

5. Termin i adres nadsyłania prac:

Prace należy dostarczyć w terminie do  9 maja  2014r.  na adres:

Gimnazjum

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Żelisławicach

ul. Przyszłości 9

42-470 Siewierz

Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Dyrektora placówki.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom nastąpi w dniu 22 maja 2014 r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach. O wynikach konkursu  laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dodatkowe informacje o konkursie udzielane są pod numerem telefonu

(32) 67-41-750

6. Załączniki do regulaminu konkursu:

Karta zgłoszenia udziału w konkursie


WOJEWÓDZKI KONKURS

ZWIĄZANY  Z  OSOBĄ  HENRYKA  SIENKIEWICZA

Karta zgłoszeniowa


1. Imię i nazwisko uczestnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2. Wiek uczestnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3. Klasa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .


4. Nazwa i  dokładny adres szkoły. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5. Telefon i e-mail szkoły. . . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


6. Imię i nazwisko Opiekuna. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


7. Oświadczam, że akceptuję zasady konkursu:


Czytelny podpis Autora pracy . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


8. Wyrażam zgodę na udział  mojego dziecka w konkursie oraz na ewentualne

opublikowanie jego pracy:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (syna / córki) przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach w celu przeprowadzenia konkursu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .....                                               . . . . .  . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ..

Czytelny podpis Rodzica lub Opiekuna                                                  miejscowość i dataWyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka (syna / córki) przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach w celu przeprowadzenia konkursu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....                                              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Czytelny podpis Rodzica lub Opiekuna                                                  miejscowość i dataREGULAMIN KONKURSU ZWIĄZANEGO Z OSOBĄ HENRYKA SIENKIEWICZA

REGULAMIN KONKURSU

ZWIĄZANEGO  Z  OSOBĄ

HENRYKA  SIENKIEWICZA

OGŁOSZONEGO  PRZEZ

SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA

W ŻELISŁAWICACH

1. Uczestnicy konkursu

W konkursie mogą uczestniczyć indywidualnie uczniowie klas IV – VI  szkół podstawowych.

2. Tematyka konkursu:

praca literacka

-         Wyobraź sobie, że jesteś Nel lub Stasiem. Opisz przeżycia  i  uczucia towarzyszące twoim przygodom.

Forma: praca pisana odręcznie lub komputerowo – czcionka Times New Roman (rozmiar 12), do 2 stron formatu A4

praca komputerowa –prezentacja  multimedialna

-         Przedstaw w formie prezentacji multimedialnej przeżycia wewnętrzne Stasia lub Nel  towarzyszące ich przygodom. Wykorzystaj slajdy z filmu pt.: „W pustyni i w puszczy”   w reżyserii Gavina Hooda.

Forma: prezentacja multimedialna wykonana w programie Power Point, maksymalnie 10 slajdów

3. Ocena prac.

Praca literacka:

W pracach konkursowych ocenie podlegać będzie:

- zgodność z tematem,

- pomysłowość,

- oryginalność ujęcia tematu,

-poprawność gramatyczna i ortograficzna,

- estetyka.

Prezentacja multimedialna:

Członkowie Komisji konkursowej, oceniając nadesłane prezentacje, będą brać pod uwagę:

-         wartość merytoryczną,

-         sposób zaprezentowania tematu,

-         komentarz do prezentacji,

-         oryginalność pomysłów, koncepcji i technik wykorzystywanych,

-         stronę artystyczną,

-         techniczną jakość.

4. Dodatkowe informacje:

Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.

Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu konkursu.

5. Termin i adres nadsyłania prac:

Prace należy dostarczyć w terminie do  9 maja  2014r.  na adres:

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żelisławicach

ul. Przyszłości 9

42-470 Siewierz

Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Dyrektora placówki.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom nastąpi w dniu 22 maja 2014 r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach . O wynikach konkursu  laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dodatkowe informacje o konkursie udzielane są pod numerem telefonu

(32) 67-41-750

6. Załączniki do regulaminu konkursu:

Karta zgłoszenia udziału w konkursieKONKURS

ZWIĄZANY  Z  OSOBĄ  HENRYKA  SIENKIEWICZA

Karta zgłoszeniowa


1. Imię i nazwisko uczestnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2. Wiek uczestnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3. Klasa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .


4. Nazwa i  dokładny adres szkoły. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5. Telefon i e-mail szkoły. . . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


6. Imię i nazwisko Opiekuna. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


7. Oświadczam, że akceptuję zasady konkursu:


Czytelny podpis Autora pracy . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


8. Wyrażam zgodę na udział  mojego dziecka w konkursie oraz na ewentualne

opublikowanie jego pracy:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (syna / córki) przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach w celu przeprowadzenia konkursu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....                                              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Czytelny podpis Rodzica lub Opiekuna                                                  miejscowość i dataWyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka (syna / córki) przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach w celu przeprowadzenia konkursu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....                                              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Czytelny podpis Rodzica lub Opiekuna                                                  miejscowość i data


Konkurs na stroik świąteczny

DYREKTOR SZKOŁY 

ogłasza konkurs 

na najpiękniejszy stroik wielkanocny.

Ozdoby opatrzone metryczką należy składać

do 8 kwietnia w sekretariacie szkoły.

Czekają atrakcyjne nagrody!