Regulamin konkursu "ZIMOWI MEDALIŚCI"

Regulamin konkursu „ZIMOWI MEDALIŚCI” (dla uczniów gimnazjum)

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU:

1.1. Organizator: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 29a, 60-277 Poznań.

1.2. Konkurs rozpoczyna się 1 kwietnia 2014 r. i trwa do 30 czerwca 2014 r.

1.3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31 sierpnia 2014 r.

Czytaj więcej: Regulamin konkursu "ZIMOWI MEDALIŚCI"

Regulamin konkursu ulotkowego „HOP NA NARTY”

Regulamin konkursu ulotkowego „HOP NA NARTY” (dla uczniów szkoły podstawowej)

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU:

1.1. Organizator: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 29a, 60-277 Poznań

1.2. Konkurs rozpoczyna się 1 kwietnia 2014 r. i trwa do 30 czerwca 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).

1.3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31 sierpnia 2014 r.

Czytaj więcej: Regulamin konkursu ulotkowego „HOP NA NARTY”

Regulamin konkursów "MÓJ CZAS" i "NASZ CZAS"

Regulamin Konkursów plastyczno-literackich „MÓJ CZAS” i „NASZ CZAS”

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW:

1.1. Organizator: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 29a, 60-277 Poznań.

1.2. Konkursy rozpoczynają się 1 kwietnia 2014 r. i trwają do 30 czerwca 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).

1.3. Rozstrzygnięcie Konkursów nastąpi do 31 sierpnia 2014 r.

Czytaj więcej: Regulamin konkursów "MÓJ CZAS" i "NASZ CZAS"

XII Powiatowy Konkurs Mitologiczny

Regulamin XII Powiatowego Konkursu Mitologicznego pod hasłem                        

„W świecie bogów i herosów greckich” dla uczniów szkół podstawowych

Organizatorzy konkursu:
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Żelisławicach ul. Przyszłości 9


Adresaci konkursu:
Uczniowie szkół podstawowych -klas y IV-VI


Cele konkursu:
- pogłębianie wiedzy z zakresu mitologii greckiej,

- zapoznanie z dziełami sztuki przedstawiającymi bogów olimpijskich,

- zainteresowanie dorobkiem kultury śródziemnomorskiej,

- pobudzanie do samokształcenia dzieci i młodzieży,

- ukazanie wartości religijnych w społeczeństwie starożytnej Grecji.


Etapy konkursu:

Etap szkolny

Za organizację etapu szkolnego odpowiedzialni są nauczyciele historii i poloniści w danej szkole. Etap ten ma na celu wyłonienie dwóch najlepszych uczestników z danej szkoły i jest przeprowadzany we własnym zakresie. Laureaci będą tworzyli drużynę i reprezentowali szkołę w etapie powiatowym.


Etap powiatowy

Etap powiatowy odbędzie się 14 maja 2014 roku  o godzinie 10 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w   Żelisławicach przy ul. Przyszłości 9.Będzie on miał formę turnieju pytań pisemnych i ustnych związanych z tematyką mitologiczną.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie jury powołane przez dyrektora szkoły.Wyniki ogłoszone zostaną w dniu konkursu.


Literatura:
Parandowski Jan. Mitologia. Wyd. I. Londyn: Puls, 1992, ISBN 0 907587 85 2 (część pierwsza- Grecja; rozdział: „Wiadomości wstępne”, „Narodziny świata”, „Bogowie olimpijscy”, „Królestwo morza”, „Królestwo piekieł”, „ Historia wojny trojańskiej”, ryciny, reprodukcje malarstwa i rzeźb przedstawiających bogów i herosów greckich znajdujące się w tej pozycji książkowej, nazwy bóstw rzymskich). Horwath Ewa, Żegleń Anita, Słowa z uśmiechem. Klasa5. Literatura i kultura. Szkoła podstawowa. Wyd. I, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 2013.Mapa fizyczna Grecji.


Nagrody:
Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody książkowe.
Opiekunowie konkursu: mgr Dorota Grzesiak, mgr Barbara Będkowska.
Zgłoszenia do konkursu  oraz oświadczenia przyjmowane będą drogą pocztową, elektroniczna lub faksem  do dnia 7 maja 2014 r. Adres korespondencyjny:Zespół Szkolno- Przedszkolny w Żelisławicachul. Przyszłości 9  42-470 Siewierztel./fax  32/67-41-750email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW „ XII POWIATOWEGO KONKURSU MITOLOGICZNEGO”.


1 …………………………………………………………………………………………………………(imię i nazwisko uczestnika, klasa )

2…………………………………………………………………………………………………………(imię i nazwisko uczestnika, klasa )

…………………………………………………………………………………………………………..(nazwa, adres, telefon  szkoły)


Dane opiekuna 

…………………………………………………………………………………………………………(imię i nazwisko)
…………………………………………………………………………(miejscowość i data)OŚWIADCZENIE


Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego  dziecka …………………………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko) w celu przeprowadzenia XII Powiatowego Konkursu Mitologicznego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Żelisławicach. 
……………………………………………… ……………………………………………

(miejscowość i data) (podpis rodzica/ prawnego opiekuna) 


REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU ZWIĄZANEGO Z OSOBĄ HENRYKA SIENKIEWICZA

REGULAMIN

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU  ZWIĄZANEGO  Z  OSOBĄ

HENRYKA  SIENKIEWICZA

OGŁOSZONEGO  PRZEZ

GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM

W ŻELISŁAWICACH

1. Uczestnicy konkursu

W konkursie mogą uczestniczyć indywidualnie uczniowie klas I – III gimnazjum.

2. Tematyka konkursu:

praca literacka

-         CV i list motywacyjny Józefa Skawińskiego na posadę latarnika w Aspinwall.

Forma: praca pisana odręcznie lub komputerowo – czcionka Times New Roman (rozmiar 12), do 2 stron formatu A4

praca komputerowa –prezentacja  multimedialna

-         Przedstaw w formie prezentacji multimedialnej trzy postacie będące współczesnymi latarnikami. Uzasadnij swój wybór.

Forma: prezentacja multimedialna wykonana w programie Power Point, maksymalnie 10 slajdów

3. Ocena prac.

Praca literacka:

W pracach konkursowych ocenie podlegać będzie:

- zgodność z tematem,

- pomysłowość,

- oryginalność ujęcia tematu,

-poprawność gramatyczna i ortograficzna,

- estetyka.

Prezentacja multimedialna:

Członkowie Komisji konkursowej, oceniając nadesłane prezentacje, będą brać pod uwagę:

-         wartość merytoryczną,

-         sposób zaprezentowania tematu,

-         komentarz do prezentacji,

-         oryginalność pomysłów, koncepcji i technik wykorzystywanych,

-         stronę artystyczną,

-         techniczną jakość.

4. Dodatkowe informacje:

Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.

Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu konkursu.

5. Termin i adres nadsyłania prac:

Prace należy dostarczyć w terminie do  9 maja  2014r.  na adres:

Gimnazjum

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Żelisławicach

ul. Przyszłości 9

42-470 Siewierz

Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Dyrektora placówki.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom nastąpi w dniu 22 maja 2014 r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach. O wynikach konkursu  laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dodatkowe informacje o konkursie udzielane są pod numerem telefonu

(32) 67-41-750

6. Załączniki do regulaminu konkursu:

Karta zgłoszenia udziału w konkursie


WOJEWÓDZKI KONKURS

ZWIĄZANY  Z  OSOBĄ  HENRYKA  SIENKIEWICZA

Karta zgłoszeniowa


1. Imię i nazwisko uczestnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2. Wiek uczestnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3. Klasa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .


4. Nazwa i  dokładny adres szkoły. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5. Telefon i e-mail szkoły. . . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


6. Imię i nazwisko Opiekuna. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


7. Oświadczam, że akceptuję zasady konkursu:


Czytelny podpis Autora pracy . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


8. Wyrażam zgodę na udział  mojego dziecka w konkursie oraz na ewentualne

opublikowanie jego pracy:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (syna / córki) przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach w celu przeprowadzenia konkursu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .....                                               . . . . .  . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ..

Czytelny podpis Rodzica lub Opiekuna                                                  miejscowość i dataWyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka (syna / córki) przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach w celu przeprowadzenia konkursu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....                                              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Czytelny podpis Rodzica lub Opiekuna                                                  miejscowość i dataREGULAMIN KONKURSU ZWIĄZANEGO Z OSOBĄ HENRYKA SIENKIEWICZA

REGULAMIN KONKURSU

ZWIĄZANEGO  Z  OSOBĄ

HENRYKA  SIENKIEWICZA

OGŁOSZONEGO  PRZEZ

SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA

W ŻELISŁAWICACH

1. Uczestnicy konkursu

W konkursie mogą uczestniczyć indywidualnie uczniowie klas IV – VI  szkół podstawowych.

2. Tematyka konkursu:

praca literacka

-         Wyobraź sobie, że jesteś Nel lub Stasiem. Opisz przeżycia  i  uczucia towarzyszące twoim przygodom.

Forma: praca pisana odręcznie lub komputerowo – czcionka Times New Roman (rozmiar 12), do 2 stron formatu A4

praca komputerowa –prezentacja  multimedialna

-         Przedstaw w formie prezentacji multimedialnej przeżycia wewnętrzne Stasia lub Nel  towarzyszące ich przygodom. Wykorzystaj slajdy z filmu pt.: „W pustyni i w puszczy”   w reżyserii Gavina Hooda.

Forma: prezentacja multimedialna wykonana w programie Power Point, maksymalnie 10 slajdów

3. Ocena prac.

Praca literacka:

W pracach konkursowych ocenie podlegać będzie:

- zgodność z tematem,

- pomysłowość,

- oryginalność ujęcia tematu,

-poprawność gramatyczna i ortograficzna,

- estetyka.

Prezentacja multimedialna:

Członkowie Komisji konkursowej, oceniając nadesłane prezentacje, będą brać pod uwagę:

-         wartość merytoryczną,

-         sposób zaprezentowania tematu,

-         komentarz do prezentacji,

-         oryginalność pomysłów, koncepcji i technik wykorzystywanych,

-         stronę artystyczną,

-         techniczną jakość.

4. Dodatkowe informacje:

Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.

Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu konkursu.

5. Termin i adres nadsyłania prac:

Prace należy dostarczyć w terminie do  9 maja  2014r.  na adres:

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żelisławicach

ul. Przyszłości 9

42-470 Siewierz

Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Dyrektora placówki.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom nastąpi w dniu 22 maja 2014 r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach . O wynikach konkursu  laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dodatkowe informacje o konkursie udzielane są pod numerem telefonu

(32) 67-41-750

6. Załączniki do regulaminu konkursu:

Karta zgłoszenia udziału w konkursieKONKURS

ZWIĄZANY  Z  OSOBĄ  HENRYKA  SIENKIEWICZA

Karta zgłoszeniowa


1. Imię i nazwisko uczestnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2. Wiek uczestnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3. Klasa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .


4. Nazwa i  dokładny adres szkoły. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5. Telefon i e-mail szkoły. . . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


6. Imię i nazwisko Opiekuna. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


7. Oświadczam, że akceptuję zasady konkursu:


Czytelny podpis Autora pracy . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


8. Wyrażam zgodę na udział  mojego dziecka w konkursie oraz na ewentualne

opublikowanie jego pracy:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (syna / córki) przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach w celu przeprowadzenia konkursu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....                                              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Czytelny podpis Rodzica lub Opiekuna                                                  miejscowość i dataWyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka (syna / córki) przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach w celu przeprowadzenia konkursu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....                                              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Czytelny podpis Rodzica lub Opiekuna                                                  miejscowość i data


Konkurs na stroik świąteczny

DYREKTOR SZKOŁY 

ogłasza konkurs 

na najpiękniejszy stroik wielkanocny.

Ozdoby opatrzone metryczką należy składać

do 8 kwietnia w sekretariacie szkoły.

Czekają atrakcyjne nagrody!