logo mFundacja

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach

realizuje projekt dofinansowany

przez Fundację mBanku.

Ogólnopolski Program mPotęga jest flagowym programem grantowym Fundacji mBanku organizowanym w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć. Jego celem jest popularyzacja matematyki wśród młodych ludzi. W piątej edycji mPotęgi dofinansowanie otrzymało 185 projektów matematycznych, które zostały wybrane spośród 598 zgłoszeń. Na ich realizację Fundacja mBanku przekaże ponad milion zł. Wśród szkół, które otrzymały dofinansowanie, znalazł się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach. Wniosek opracowany przez nauczycielkę Alicję Nimirską uzyskał grant w wysokości blisko 6000zł.
Dofinansowanie umożliwi uczniom dostęp do nowoczesnych technologii, materiałów, publikacji  i pomocy dydaktycznych a także ułatwi realizację innowacyjnych działań mających na celu pokazanie, że umiejętności matematyczne można wykorzystać w praktyce oraz rozwijać je zgodnie z zainteresowaniami  i potrzebami. Planowane działania projektowe zakładają aktywny udział młodzieży. W tym celu tworzone są zespoły projektowe. Zgodnie z wymogami organizatora w ich skład wchodzi kilku uczniów a liderem jest osoba dorosła. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach opiekę nad zespołami projektowymi objęły nauczycielki Ilona Kurzak-Szewczyk i Alicja Nimirska.

W październiku i listopadzie odbyły się happeningi pt. „Spotkania z matematyką”.  Zespoły uczniowskie z klasy siódmej i klasy ósmej (a w grudniu dodatkowo z klasy trzeciej gimnazjum) przygotowują i przeprowadzają  zajęcia warsztatowe dla rówieśników oraz młodszych kolegów i koleżanek.  Kolejne spotkania wzbogacane są o nowe eksperymenty i zadania. Obok rozwijania sprawności rachunkowej, wyobraźni przestrzennej i spostrzegawczości,  uczestniczy doskonalą umiejętność stawiania i weryfikowania hipotez.  Rozwiązują zadania, quizy i łamigłówki matematyczne w tym interaktywne z użyciem tabletu. Budują figury przestrzenne, układają tangramy, domina, tworzą siatki brył. W ramach uzyskanego dofinansowania z Fundacji mBanku obok zakupionych w październiku klocków „Reko”, siatek brył, tangramów, układanek Bamp, tabletu, tabliczek, bogatego zestawu książek, łamigłówek, domin matematycznych pojawiły się w listopadzie systemy PUS, liczmany, układanki ułamkowe i wiele innych ciekawych pomocy, dzięki którym „Spotkania z matematyką” cieszą się dużym zainteresowaniem.  Bogaty zestaw artykułów biurowych np. flipchart, białe i różnokolorowe kartki, tajemniczy tajnopis rozbudzają dodatkowo kreatywność uczniów. Sukces zmotywował zespoły projektowe do dalszej pracy. Planują już kolejne wydarzenie, podczas którego zrealizują nowe pomysły. Będzie tworzenie kolorowych posterów i lapbooków, stosowanie QR kodów, porównywanie tradycyjnych pomiarów np. za pomocą taśm mierniczych z pomiarami dokonywanymi przy użyciu aplikacji mobilnych.  

Dzięki dotacji Fundacji mBanku działa edukacyjna platforma Moodle, dla laureatów konkursu „Rachmistrz” przygotowane zostały dyplomy i nagrody, a uczniowie klas VII, VIII i III gimnazjum uczestniczyli w matematycznych zajęciach edukacyjnych w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Projekt zakończy się w grudniu, jednak zakupione pomoce i materiały będą nadal służyć rozwijaniu zainteresowań matematycznych dzieci  i młodzieży Zespołu Szkolno-Przedszkonego w Żelisławicach.

.

Alicja Nimirska

projekt matematyczny - listopad 2018 1

 

projekt matematyczny - listopad 2018 2

 

projekt matematyczny - listopad 2018 3

logo mFundacja 

Happening matematyczny – wydarzenie edukacyjne

w ramach projektu

dofinansowanego przez Fundację mBanku

 

 

W październiku, zespół uczniów z klasy siódmej zaprosił koleżanki i kolegów z klas młodszych
na happening matematyczny pod tytułem „Spotkania z matematyką”. Siódmoklasiści przeprowadzili zajęcia warsztatowe oparte  na łączeniu teorii z praktyką oraz na eksperymentach matematycznych
z wykorzystaniem metod naukowych (obserwacja, doświadczenie, gra dydaktyczna). Uczestnicy doskonalili swoje umiejętności rachunkowe, budowali figury przestrzenne, układali tangramy, rozwiązywali quizy i łamigłówki matematyczne. Pracując pod czujnym okiem starszych koleżanek i kolegów wykazywali się spostrzegawczością i pomysłowością. Happening jest jednym z elementów programu grantowego Fundacji mBanku. W ramach uzyskanego dofinansowania zakupione zostały między innymi klocki „Reko”, tangramy, układanki Bamp, tablet, tabliczki, książki, łamigłówki i domina matematyczne, siatki brył i wiele innych ciekawych pomocy, dzięki którym „Spotkania z matematyką” cieszyły się dużym zainteresowaniem, a młodzi uczestnicy wyrażali chęć udziału w kolejnym happeningu.  Tak dobre przyjęcie zajęć przez uczestników było możliwe dzięki świetnemu przygotowaniu i przeprowadzeniu poszczególnych zadań, eksperymentów i gier przez pięcioosobowy zespół z klasy siódmej – Nikolę Jaworską, Natalię Latos, Bartosza Kaczmarczyka, Kaję Kułach i Przemysława Mertę. Sukces zmotywował ich do dalszej pracy. Planują już kolejne wydarzenie, podczas którego zrealizują nowe pomysły.  Tym razem, we współpracy z zespołem z klasy ósmej, zaproszą młodszych kolegów i koleżanki na spotkanie wzbogacone o wizualizacje matematyczne  i ćwiczenia interaktywne. Zespoły uczniowskie realizujące projekt mogą liczyć na wsparcie ze strony  p. Ilony Kurzak – Szewczyk i Alicji Nimirskiej.

W ramach projektu utworzona została edukacyjna platforma Moodle.  Na rozstrzygnięcie czeka konkurs „Rachmistrz”. Wzięli w nim udział chętni uczniowie, chcący sprawdzić swoje umiejętności szybkiego liczenia. Cieszy fakt, że do konkursu przystąpiło 50 uczestników. Wyniki zostaną ogłoszone w listopadzie.

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku

 

Alicja Nimirska

 

 

Happening matmatyczny 1  Happening matematyczny 2 

Happening matematyczny3  Happening matematyczny 4

Happening matematyczny 5  Hapenning mtemtyczny 6

Happening mateematyczny 8  Happening matematyczny 9

Happening matmtyczny 10

 

 

mFundacja-mass-logotyp-ikona-sowa jpg 2 1

 

 

 

"Matematyka". 
Projekt  dofinansowała Fundacja mBanku.

 

 

 

Ogólnopolski program mPotęga jest flagowym programem grantowym Fundacji mBanku organizowanym w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć. Jego celem jest popularyzacja matematyki wśród młodych ludzi.

 

W piątej edycji mPotęgi dofinansowanie otrzymało 185 projektów matematycznych, które zostały wybrane spośród 598 zgłoszeń. Na ich realizację mFundacja przekaże ponad milion zł. Wśród szkół, które otrzymały dofinansowanie, znalazł się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach, którego nauczycielka Alicja Nimirska opracowała wniosek pt. „Matematyka” w kategorii II, adresowanej dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Grant w wysokości blisko 6000zł umożliwi uczniom dostęp do nowoczesnych technologii, materiałów, publikacji i pomocy dydaktycznych a także ułatwi realizację innowacyjnych działań mających na celu pokazanie, że umiejętności matematyczne można wykorzystać w praktyce oraz rozwijać je zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami. Planowane działania projektowe zakładają aktywny udział młodzieży. W tym celu tworzone są zespoły projektowe. Zgodnie z wymogami organizatora w ich skład wchodzi kilku uczniów a liderem jest osoba dorosła np. nauczyciel.

 

Projekt pt. „Matematyka” obejmuje między innymi:

 

-        tworzenie i udostępnianie ćwiczeń e-learningowych na platformie Moodle

 

-        zorganizowanie szkolnego turnieju „Rachmistrz”

 

-        udział w warsztatach matematycznych w Pałacu Młodzieży w Katowicach

 

-        przeprowadzenie trzech edycji matematycznego happeningu opartego na łączeniu teorii z praktyką z wykorzystaniem metod naukowych takich, jak obserwacja, doświadczenie, gra dydaktyczna

 

-        budowanie figur geometrycznych, wizualizacja zagadnień matematycznych przy użyciu programu GeoGebra, rozwiązywanie zadań, łamigłówek, szyfrów, quizów, krzyżówek

 

-        działania oparte na wzajemnym nauczaniu uczniów z zastosowaniem LeraningApps, kodów QR itp.

 

Realizacja innowacyjnego projektu pt. „Matematyka” rozpoczęła się 10.09.2018r. i potrwa do 10.12.2018r. a wdrażają go nauczycielki matematyki Ilona Kurzak-Szewczyk i Alicja Nimirska. Obecnie uczniowie objęci projektem zapoznają się z platformą Moodle, gdzie czekają na nich pierwsze zadania, a uczniowski zespół projektowy podejmuje pierwsze wyzwania związane z organizacją szkolnego turnieju „Rachmistrz”.

 

Alicja Nimirska

 

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

W listopadzie organ prowadzący szkołę – Urząd Miasta i Gminy Siewierz we współpracy z Dyrektorem naszej szkoły wystąpił z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o wsparcie finansowe na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.  Według założeń programu w latach 2016-2020 na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) zostanie przeznaczone 150 mln zł z budżetu państwa. Warunkiem przyznania wsparcia będzie zapewnienie przez organy prowadzące szkoły i biblioteki pedagogiczne co najmniej 20 proc. wkładu własnego na realizację zakupów

Jednym z działań przewidzianych w programie jest zakup nowości wydawniczych oraz modernizacja bibliotek szkolnych. Cel to upowszechnianie edukacji czytelniczej i medialnej oraz wzrost czytelnictwa uczniów. W efekcie działań przewidzianych w tym priorytecie podniesiony zostanie standard usług i jakość pracy bibliotek szkolnych. Poprawi się także wyposażenie bibliotek w nowości wydawnicze i lektury szkolne, co ułatwi  min. realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz rozwijanie kompetencji   i uzdolnień dzieci i młodzieży.

 

logo-knm-780x466Program „Książki naszych marzeń”

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach bierze udział w ogólnopolskim programie "Książki naszych marzeń" przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, który w części merytorycznej realizowany będzie w całym roku szkolnym 2015/2016, a w części finansowej w roku budżetowym 2015.

Celem programu jest wzbogacenie ofert bibliotek szkolnych o atrakcyjne dla uczniów książki, promowanie czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych, urozmaicenie realizacji programów nauczania poprzez zapewnienie uczniom atrakcyjnej oferty lekcji bibliotecznych, rozwijanie samorządności uczniowskiej przez umożliwienie uczniom wpływania na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej oraz rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi i  pedagogicznymi.

Program "Książki naszych marzeń" przewiduje 80- procentowe dofinansowanie z budżetu państwa, natomiast pozostałe 20% środków finansowych na zakup książek zapewnia organ prowadzący. Za pieniądze otrzymane z programu biblioteka szkolna zakupi książki, które nie są podręcznikami.  Propozycje czytelnicze będą konsultowane z pracownikami Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu oraz uczniami. Wybrane książki powinny rozbudzać ciekawość młodego czytelnika otaczającą go rzeczywistością i inspirować do twórczego działania.

 

 

Realizacja projektu „Kompetencje kluczowe szansa na sukces uczniów z terenu Gminy Siewierz"

w ZSP w Żelisławicach

W listopadzie 2014r. rozpoczęły się w naszej szkole pierwsze zajęcia w ramach projektu „Kompetencje kluczowe szansą na sukces uczniów z terenu Gminy Siewierz". Jako pierwsze rozpoczęły się zajęcia w ramach zadania 5. „Młody Europejczyk – warsztaty językowo-kulturowe". Celem zajęć jest poznanie podstawowego słownictwa i zwrotów używanych w życiu codziennym oraz poznanie kultury krajów anglojęzycznych. W ramach zajęć uczniowie przygotowywać będą między innymi prace plastyczne i prezentacje multimedialne o wybranych krajach.

Czytaj więcej: Realizacja projektu „Kompetencje kluczowe szansa na sukces uczniów z terenu Gminy Siewierz” w...

„Ratujemy i Uczymy ratować"

    ratujemy i uczymy ratowac logo 1 To już kolejny rok nasza szkoła uczestniczy w programie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Ratujemy i Uczymy ratować". Program skierowany jest do uczniów klas I - III. Panie Agnieszka Sieradzka, Małgorzata Szczotarska i Aleksandra Buła wzięły udział w szkoleniach, prowadzonych przez wolontariuszy Pokojowego Patrolu WOŚP, a szkoła otrzymała fantomy oraz materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć z uczniami.
Dzięki przeszkolonym nauczycielom dzieci uczą się najprostszych zasad udzielania pierwszej pomocy: od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon, po najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej. Program „Ratujemy i Uczymy Ratować" został objęty honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej RP.

 

„Mleko w szkole"


     W roku szkolnym 2015/2016 w Zespole szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach kontynuowany jest program prowadzony przez Agencję Rynku Rolnego pt.: „Mleko w szkole"
Celem programu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.
     Program „Szklanka Mleka" jest finansowany z trzech źródeł:
· dopłata unijna obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do wszystkich rodzajów uprawnionych placówek oświatowych.
· dopłata krajowa obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do szkół podstawowych.
· dofinansowanie z Funduszu Promocji Mleka obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do przedszkoli i gimnazjów.
Program „Szklanka Mleka" realizowany jest w ramach działania „Mleko dla Szkół". Mleko spożywane w placówkach dostarczane jest w higienicznie zamkniętych kartonikach, jednorazowego użytku. Mleko jest pite przez dzieci w grupie, na „dużych" przerwach często razem z nauczycielem. Celem tej akcji jest dbałość o zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz edukacja z zakresu żywienia. Mleko w szkole w ciągu dnia zapewnia dzieciom i młodzieży szkolnej zdrowie, ułatwia naukę, dodaje energii. Dzięki programowi „Mleko w szkole":
· uczniowie otrzymują świeże, pożywne mleko każdego dnia,
· utrwalamy w dzieciach zdrowe nawyki żywieniowe,
· dążymy do minimalnego zaangażowania czasowego kadry nauczycielskiej w sprawy związane z zamawianiem i dystrybucją mleka,
· placówka oświatowa nie ponosi kosztów związanych z uruchomieniem i prowadzeniem programu „Mleko dla Szkół".
     Mechanizm dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych" realizowany jest przez Agencję Rynku Rolnego zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Szczegóły tego mechanizmu bardzo obszernie opisane są na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl. W naszej szkole akcję „Mleko dla szkół" koordynuje P. Jolanta Machura.

 

PROGRAM "OWOCE i WARZYWA W SZKOLE"

owoce

     Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach zostali zakwalifikowani do realizacji programu "Owoce w szkole". Głównym jego celem jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.
     Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się:
· świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),
· świeże warzywa (marchew, papryka słodka, rzodkiewki),
· soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.
     Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.
     W ramach programu „Owoce w szkole" dzieciom udostępniane są owoce i warzywa przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe. Owoce, warzywa oraz soki nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących. Za jakość owoców i warzyw dostarczanych do szkół podstawowych odpowiedzialny jest zatwierdzony dostawca. W naszej szkole akcję koordynuje P. Agnieszka Mostowska.

Więcej artykułów…