1619221199 1619171120logo-3

 

„Rozwój kompetencji kluczowych,

metody eksperymentu oraz indywidualizacji pracy z uczniem

drogą edukacyjnej przygody uczniów z terenu Gminy Siewierz"

 

0d stycznia 2021 r w Zespole szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach realizowany jest projekt pt. „Rozwój kompetencji kluczowych, metody eksperymentu oraz indywidualizacji pracy z uczniem drogą edukacyjnej przygody uczniów z terenu Gminy Siewierz", na którego realizację Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach konkursu realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014–2020, poddziałanie 11.1.4. Jego celem jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez realizację zajęć mających na celu rozwijanie kompetencji kluczowych, nauczanie metodą eksperymentu, indywidualizację pracy z uczniem o specjalnych potrzebach oraz doskonalenie umiejętności nauczycieli.

  

W ramach podjętych działań realizowane są zajęcia dodatkowe:

-      Zajęcia wyrównawcze z matematyki,

-      Zajęcia rozwijające z matematyki,

-      Zajęcia wyrównawcze z biologii,

-      Zajęcia rozwijające z biologii,

-      Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego,

-      Zajęcia rozwijające z języka angielskiego,

-      Zajęcia z języka niemieckiego,

-      „Kreatywny uczeń” – dwie grupy,

-      „Matematyka w doświadczeniach”,

-      „Fizyka w doświadczeniach”,

-      Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – dwie grupy.

 

W ramach projektu również doposażona została placówka w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć.

 

 

 

smog

        Informujemy o udzieleniu przez Województwo Śląskie pomocy rzeczowej w postaci 2 oczyszczaczy powietrza dla Publicznego Przedszkola w Żelisławicach. Oczyszczacze powietrza zostały zakupione ze środków Województwa Śląskiego w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pn.: „MOGĘ ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” – II edycja, współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

loga1


 

 

 

Zielona Pracownia powstanie

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach

 

Jak informuje WFOŚiGWw Katowicach 58 Zielonych Pracowni powstanie w placówkach oświatowych województwa śląskiego dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. To efekt rozstrzygniętego konkursu „Zielona Pracownia’ 2020”. Na konkurs wpłynęły 104 wnioski. Łączna suma dofinansowania na budowę wszystkich pracowni wynosi ponad 1,7 mln zł.

Wśród szkół, które uzyskały środki finansowe w przedmiotowym projekcie, znalazł się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach, który uzyskał wsparcie finansowe w kwocie 30 000 tys. zł. Całkowita wartość projektu w ZSP w Żelisławicach wynosi 42 480zł ( wkład własny zapewniony przez gminę Siewierz to 12 480 zł).Autorką projektu i jego koordynatorem jest Pani Alicja Nimirska- nauczyciel przyrody, biologii i matematyki w naszej placówce.

Celem konkursu jest utworzenie szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych i chemiczno-fizycznych. W konkursie mogły wziąć udział placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego, w tym te, nagrodzone we wcześniejszym konkursie „Zielona Pracownia_Projekt’2020”. Nadesłano 104 zgłoszenia, spośród których wyłoniono 58 najlepszych. Na stworzenie ciekawego i ekologicznego miejsca nauki w placówce oświatowej, można było uzyskać do 30 tys. zł dotacji.

W naszej miejscowości mieszkają ludzie z pasją do pszczelarstwa. Aktywnie działają w Gminnym Kole Pszczelarzy. Chętnie odwiedzają naszą szkołę oraz zapraszają uczniów na spotkania w pasiece, gdzie edukacja idzie w parze z przygodą i kształtowaniem postaw proekologicznych. Uczniowie mieli okazję poznać wiele faktów i ciekawostek oraz posmakować miodu przy okazji realizowanego przez Gminę Siewierz programu „Pszczoły dla nas my dla pszczół”. Zainspirowani tymi pożytecznymi i pracowitymi owadami postanowiliśmy naszą zieloną pracownię zaprojektować, kierując się motywem, któremu będą przewodziły pszczoły-stąd nazwa projektu „ Pszczoły pracują i inspirują”. Pojawi się on w elementach wystroju i wyposażenia naszej sali. Zawieszone zostaną półki w kształcie sześciokątów, tworząc fragment plastra miodu. Na półkach znajdą się najciekawsze prace będące efektem konkursu, który zamierzamy ogłosić pod hasłem – „Pszczoła – praca przestrzenna”, ponadto wyeksponowane zostaną elementy związane z pszczelarstwem, min. wyroby z wosku pszczelego, fragmenty plastrów miodu. Na specjalnym stojaku znajdą się ciekawostki, zdjęcia foldery, zagadki dotyczące pszczół i pszczelarstwa, do których każdy uczeń będzie miał nie tylko dostęp, ale będzie mógł współtworzyć.

Adresatami zadania są uczniowie naszej szkoły. Będą uczestniczyć w zajęciach, których cele i treści zrealizowane zostaną przy użyciu odpowiednio dobranych, nowych zestawów pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego.  

W pracowni systematycznie prowadzone będą:

  • lekcje przyrody w kl. IV
  • lekcje biologii w kl. V-VIII
  • spotkania koła przyrodniczo-ekologicznego.

Ponadto wybrane zajęcia z innych przedmiotów nauczania, kół zainteresowań i zajęć                            z wychowawcą skorelowane z tematyką przyrodniczo-ekologiczną.

            Nasza szkoła od wielu lat współpracuje z CEO w Warszawie. W ramach współpracy wdrażamy programy edukacyjne i wzbogacamy warsztat pracy o ciekawe metody pracy z uczniami i materiały edukacyjne. Na zajęciach w Zielonej Pracowni nauczyciele skorzystają z bogatej bazy scenariuszy, kart pracy, filmów i prezentacji udostępnionych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej z zakresu edukacji ekologicznej https://ekologia.ceo.org.pl/publikacje podczas wybranych lekcji np. geografii, matematyki, j. polskiego, zajęć bibliotecznych, zajęć świetlicowych, j. obcych, zajęć z wychowawcą, etyki, religii, fizyki, chemii, .

Z uwagi na możliwość skorzystania ze znajdujących się obok sali materaców i ławeczek oraz łatwej aranżacji przestrzeni z zajęć w Zielonej Pracowni będą mogli skorzystać uczniowie klas I-III oraz grupy przedszkolne. Między innymi będą to zajęcia w oparciu o:

  • filmy edukacyjne z serii „Z kamerą wśród pszczół” 
  • filmy edukacyjne z serii „Wędrówki Skrzata Borówki”
  • obserwacje mikroskopowe, obserwacje przy użyciu lupy lub lornetek
  • doświadczenia i obserwacje wynikające z podstawy programowej i wykraczające poza podstawę programową, dla których w Zielonej Pracowni znajdą się odpowiednie warunki pracy i pomoce dydaktyczne dla najmłodszych.

Zielona Pracowania „Pszczoły pracują i inspirują” wykorzystywana będzie ponadto do

  • realizacji projektów
  • pokazów, wystaw, prezentacji, kolejnych edycji festiwalu nauki, konkursów, spotkań z pasjonatami przyrody
  • tworzenia tematycznych pokojów zagadek.

Zielona Pracowania „Pszczoły pracują i inspirują” jest zadaniem polegającym na utworzeniu miejsca przychylnego uczniom do zdobywania wiedzy i umiejętności, tak aby proces dydaktyczny kojarzył się z odkrywaniem, doświadczaniem, dociekaniem i samodzielnym poznawaniem świata przyrodniczego i praw, które nim kierują. W pracowni planujemy realizację podstawy programowej, przede wszystkim z biologii i przyrody oraz lekcje wykraczające poza podstawę programową. Znajdą tu również miejsce zajęcia koła przyrodniczo-ekologicznego oraz wybrane zajęcia o tematyce przyrodniczej skorelowane z innymi przedmiotami nauczania i kołami zainteresowań, dla których klimat i wyposażenie Zielonej Pracowni stanie się istotnym elementem sprzyjającym nauce i realizacji pasji poznawczych. Pracowania pozwoli na prowadzenie systematycznej działalności ekologicznej, w tym na propagowanie działań i postaw z zakresu ochrony środowiska w zakresie lokalnym i globalnym. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły skorzystają z możliwości przeprowadzania obserwacji przy użyciu lornetki, lupy i mikroskopu, oglądania interesujących filmów przyrodniczych oraz udziału w dedykowanych im zajęciach edukacyjnych. Gościnnie do pracowni zawitają dzieci z przedszkola wchodzącego w skład naszej placówki. Uczestnicy koła przyrodniczo-ekologicznego przygotują dla nich ciekawe zajęcia.

Mamy nadzieję, że zaprojektowana zielona pracowania będzie służyć rozbudzaniu ciekawości poznawczej uczniów, ich kreatywnemu rozwojowi oraz stosowaniu w praktyce zdobytych wiadomości i umiejętności. W efekcie staną się młodymi ludźmi, którzy patrząc w sposób naukowy dostrzegą piękno świata przyrody i świadomie będą dbać o jego zachowanie, kierując się proekologicznymi wyborami i postawami.

                                                                                              Oprac. E. Stelmach i A. Nimirska

 

 

 

 

 

 

logo mFundacja

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach

realizuje projekt dofinansowany

przez Fundację mBanku.

Ogólnopolski Program mPotęga jest flagowym programem grantowym Fundacji mBanku organizowanym w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć. Jego celem jest popularyzacja matematyki wśród młodych ludzi. W piątej edycji mPotęgi dofinansowanie otrzymało 185 projektów matematycznych, które zostały wybrane spośród 598 zgłoszeń. Na ich realizację Fundacja mBanku przekaże ponad milion zł. Wśród szkół, które otrzymały dofinansowanie, znalazł się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach. Wniosek opracowany przez nauczycielkę Alicję Nimirską uzyskał grant w wysokości blisko 6000zł.
Dofinansowanie umożliwi uczniom dostęp do nowoczesnych technologii, materiałów, publikacji  i pomocy dydaktycznych a także ułatwi realizację innowacyjnych działań mających na celu pokazanie, że umiejętności matematyczne można wykorzystać w praktyce oraz rozwijać je zgodnie z zainteresowaniami  i potrzebami. Planowane działania projektowe zakładają aktywny udział młodzieży. W tym celu tworzone są zespoły projektowe. Zgodnie z wymogami organizatora w ich skład wchodzi kilku uczniów a liderem jest osoba dorosła. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach opiekę nad zespołami projektowymi objęły nauczycielki Ilona Kurzak-Szewczyk i Alicja Nimirska.

W październiku i listopadzie odbyły się happeningi pt. „Spotkania z matematyką”.  Zespoły uczniowskie z klasy siódmej i klasy ósmej (a w grudniu dodatkowo z klasy trzeciej gimnazjum) przygotowują i przeprowadzają  zajęcia warsztatowe dla rówieśników oraz młodszych kolegów i koleżanek.  Kolejne spotkania wzbogacane są o nowe eksperymenty i zadania. Obok rozwijania sprawności rachunkowej, wyobraźni przestrzennej i spostrzegawczości,  uczestniczy doskonalą umiejętność stawiania i weryfikowania hipotez.  Rozwiązują zadania, quizy i łamigłówki matematyczne w tym interaktywne z użyciem tabletu. Budują figury przestrzenne, układają tangramy, domina, tworzą siatki brył. W ramach uzyskanego dofinansowania z Fundacji mBanku obok zakupionych w październiku klocków „Reko”, siatek brył, tangramów, układanek Bamp, tabletu, tabliczek, bogatego zestawu książek, łamigłówek, domin matematycznych pojawiły się w listopadzie systemy PUS, liczmany, układanki ułamkowe i wiele innych ciekawych pomocy, dzięki którym „Spotkania z matematyką” cieszą się dużym zainteresowaniem.  Bogaty zestaw artykułów biurowych np. flipchart, białe i różnokolorowe kartki, tajemniczy tajnopis rozbudzają dodatkowo kreatywność uczniów. Sukces zmotywował zespoły projektowe do dalszej pracy. Planują już kolejne wydarzenie, podczas którego zrealizują nowe pomysły. Będzie tworzenie kolorowych posterów i lapbooków, stosowanie QR kodów, porównywanie tradycyjnych pomiarów np. za pomocą taśm mierniczych z pomiarami dokonywanymi przy użyciu aplikacji mobilnych.  

Dzięki dotacji Fundacji mBanku działa edukacyjna platforma Moodle, dla laureatów konkursu „Rachmistrz” przygotowane zostały dyplomy i nagrody, a uczniowie klas VII, VIII i III gimnazjum uczestniczyli w matematycznych zajęciach edukacyjnych w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Projekt zakończy się w grudniu, jednak zakupione pomoce i materiały będą nadal służyć rozwijaniu zainteresowań matematycznych dzieci  i młodzieży Zespołu Szkolno-Przedszkonego w Żelisławicach.

.

Alicja Nimirska

projekt matematyczny - listopad 2018 1

 

projekt matematyczny - listopad 2018 2

 

projekt matematyczny - listopad 2018 3

logo mFundacja 

Happening matematyczny – wydarzenie edukacyjne

w ramach projektu

dofinansowanego przez Fundację mBanku

 

 

W październiku, zespół uczniów z klasy siódmej zaprosił koleżanki i kolegów z klas młodszych
na happening matematyczny pod tytułem „Spotkania z matematyką”. Siódmoklasiści przeprowadzili zajęcia warsztatowe oparte  na łączeniu teorii z praktyką oraz na eksperymentach matematycznych
z wykorzystaniem metod naukowych (obserwacja, doświadczenie, gra dydaktyczna). Uczestnicy doskonalili swoje umiejętności rachunkowe, budowali figury przestrzenne, układali tangramy, rozwiązywali quizy i łamigłówki matematyczne. Pracując pod czujnym okiem starszych koleżanek i kolegów wykazywali się spostrzegawczością i pomysłowością. Happening jest jednym z elementów programu grantowego Fundacji mBanku. W ramach uzyskanego dofinansowania zakupione zostały między innymi klocki „Reko”, tangramy, układanki Bamp, tablet, tabliczki, książki, łamigłówki i domina matematyczne, siatki brył i wiele innych ciekawych pomocy, dzięki którym „Spotkania z matematyką” cieszyły się dużym zainteresowaniem, a młodzi uczestnicy wyrażali chęć udziału w kolejnym happeningu.  Tak dobre przyjęcie zajęć przez uczestników było możliwe dzięki świetnemu przygotowaniu i przeprowadzeniu poszczególnych zadań, eksperymentów i gier przez pięcioosobowy zespół z klasy siódmej – Nikolę Jaworską, Natalię Latos, Bartosza Kaczmarczyka, Kaję Kułach i Przemysława Mertę. Sukces zmotywował ich do dalszej pracy. Planują już kolejne wydarzenie, podczas którego zrealizują nowe pomysły.  Tym razem, we współpracy z zespołem z klasy ósmej, zaproszą młodszych kolegów i koleżanki na spotkanie wzbogacone o wizualizacje matematyczne  i ćwiczenia interaktywne. Zespoły uczniowskie realizujące projekt mogą liczyć na wsparcie ze strony  p. Ilony Kurzak – Szewczyk i Alicji Nimirskiej.

W ramach projektu utworzona została edukacyjna platforma Moodle.  Na rozstrzygnięcie czeka konkurs „Rachmistrz”. Wzięli w nim udział chętni uczniowie, chcący sprawdzić swoje umiejętności szybkiego liczenia. Cieszy fakt, że do konkursu przystąpiło 50 uczestników. Wyniki zostaną ogłoszone w listopadzie.

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku

 

Alicja Nimirska

 

 

Happening matmatyczny 1  Happening matematyczny 2 

Happening matematyczny3  Happening matematyczny 4

Happening matematyczny 5  Hapenning mtemtyczny 6

Happening mateematyczny 8  Happening matematyczny 9

Happening matmtyczny 10

 

 

mFundacja-mass-logotyp-ikona-sowa jpg 2 1

 

 

 

"Matematyka". 
Projekt  dofinansowała Fundacja mBanku.

 

 

 

Ogólnopolski program mPotęga jest flagowym programem grantowym Fundacji mBanku organizowanym w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć. Jego celem jest popularyzacja matematyki wśród młodych ludzi.

 

W piątej edycji mPotęgi dofinansowanie otrzymało 185 projektów matematycznych, które zostały wybrane spośród 598 zgłoszeń. Na ich realizację mFundacja przekaże ponad milion zł. Wśród szkół, które otrzymały dofinansowanie, znalazł się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach, którego nauczycielka Alicja Nimirska opracowała wniosek pt. „Matematyka” w kategorii II, adresowanej dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Grant w wysokości blisko 6000zł umożliwi uczniom dostęp do nowoczesnych technologii, materiałów, publikacji i pomocy dydaktycznych a także ułatwi realizację innowacyjnych działań mających na celu pokazanie, że umiejętności matematyczne można wykorzystać w praktyce oraz rozwijać je zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami. Planowane działania projektowe zakładają aktywny udział młodzieży. W tym celu tworzone są zespoły projektowe. Zgodnie z wymogami organizatora w ich skład wchodzi kilku uczniów a liderem jest osoba dorosła np. nauczyciel.

 

Projekt pt. „Matematyka” obejmuje między innymi:

 

-        tworzenie i udostępnianie ćwiczeń e-learningowych na platformie Moodle

 

-        zorganizowanie szkolnego turnieju „Rachmistrz”

 

-        udział w warsztatach matematycznych w Pałacu Młodzieży w Katowicach

 

-        przeprowadzenie trzech edycji matematycznego happeningu opartego na łączeniu teorii z praktyką z wykorzystaniem metod naukowych takich, jak obserwacja, doświadczenie, gra dydaktyczna

 

-        budowanie figur geometrycznych, wizualizacja zagadnień matematycznych przy użyciu programu GeoGebra, rozwiązywanie zadań, łamigłówek, szyfrów, quizów, krzyżówek

 

-        działania oparte na wzajemnym nauczaniu uczniów z zastosowaniem LeraningApps, kodów QR itp.

 

Realizacja innowacyjnego projektu pt. „Matematyka” rozpoczęła się 10.09.2018r. i potrwa do 10.12.2018r. a wdrażają go nauczycielki matematyki Ilona Kurzak-Szewczyk i Alicja Nimirska. Obecnie uczniowie objęci projektem zapoznają się z platformą Moodle, gdzie czekają na nich pierwsze zadania, a uczniowski zespół projektowy podejmuje pierwsze wyzwania związane z organizacją szkolnego turnieju „Rachmistrz”.

 

Alicja Nimirska

 

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

W listopadzie organ prowadzący szkołę – Urząd Miasta i Gminy Siewierz we współpracy z Dyrektorem naszej szkoły wystąpił z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o wsparcie finansowe na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.  Według założeń programu w latach 2016-2020 na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) zostanie przeznaczone 150 mln zł z budżetu państwa. Warunkiem przyznania wsparcia będzie zapewnienie przez organy prowadzące szkoły i biblioteki pedagogiczne co najmniej 20 proc. wkładu własnego na realizację zakupów

Jednym z działań przewidzianych w programie jest zakup nowości wydawniczych oraz modernizacja bibliotek szkolnych. Cel to upowszechnianie edukacji czytelniczej i medialnej oraz wzrost czytelnictwa uczniów. W efekcie działań przewidzianych w tym priorytecie podniesiony zostanie standard usług i jakość pracy bibliotek szkolnych. Poprawi się także wyposażenie bibliotek w nowości wydawnicze i lektury szkolne, co ułatwi  min. realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz rozwijanie kompetencji   i uzdolnień dzieci i młodzieży.

 

logo-knm-780x466Program „Książki naszych marzeń”

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach bierze udział w ogólnopolskim programie "Książki naszych marzeń" przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, który w części merytorycznej realizowany będzie w całym roku szkolnym 2015/2016, a w części finansowej w roku budżetowym 2015.

Celem programu jest wzbogacenie ofert bibliotek szkolnych o atrakcyjne dla uczniów książki, promowanie czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych, urozmaicenie realizacji programów nauczania poprzez zapewnienie uczniom atrakcyjnej oferty lekcji bibliotecznych, rozwijanie samorządności uczniowskiej przez umożliwienie uczniom wpływania na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej oraz rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi i  pedagogicznymi.

Program "Książki naszych marzeń" przewiduje 80- procentowe dofinansowanie z budżetu państwa, natomiast pozostałe 20% środków finansowych na zakup książek zapewnia organ prowadzący. Za pieniądze otrzymane z programu biblioteka szkolna zakupi książki, które nie są podręcznikami.  Propozycje czytelnicze będą konsultowane z pracownikami Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu oraz uczniami. Wybrane książki powinny rozbudzać ciekawość młodego czytelnika otaczającą go rzeczywistością i inspirować do twórczego działania.

 

 

Realizacja projektu „Kompetencje kluczowe szansa na sukces uczniów z terenu Gminy Siewierz"

w ZSP w Żelisławicach

W listopadzie 2014r. rozpoczęły się w naszej szkole pierwsze zajęcia w ramach projektu „Kompetencje kluczowe szansą na sukces uczniów z terenu Gminy Siewierz". Jako pierwsze rozpoczęły się zajęcia w ramach zadania 5. „Młody Europejczyk – warsztaty językowo-kulturowe". Celem zajęć jest poznanie podstawowego słownictwa i zwrotów używanych w życiu codziennym oraz poznanie kultury krajów anglojęzycznych. W ramach zajęć uczniowie przygotowywać będą między innymi prace plastyczne i prezentacje multimedialne o wybranych krajach.

Czytaj więcej: Realizacja projektu „Kompetencje kluczowe szansa na sukces uczniów z terenu Gminy Siewierz” w...