a1

a2

b1

b2

b3

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2017”

 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach

 

SAM 2989

 

         W bieżącym roku szkolnym, po raz kolejny, byliśmy uczestnikami ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Hasłem przewodnim tegorocznej kampanii była „Na skrzydłach przyjaźni, czyli o relacjach”

         W ramach realizacji założeń tegorocznej edycji w naszej szkole, jej koordynatorka, przygotowała i zorganizowała akcję informującą uczniów i rodziców, a także przedstawicieli środowiska lokalnego o założeniach projektu. W tym celu przygotowała szkolną gazetkę informacyjną z wykorzystaniem materiałów (plakatów, ulotek profilaktycznych). Na stronie internetowej szkoły zostały zamieszczone dodatkowo: materiały informacyjne na temat założeń i zasad uczestniczenia w kampanii, materiały informacyjne dla uczniów i ich rodziców/opiekunów dotyczące realizowanego w szkole konkursu. Szkolna koordynatorka Kampanii zapoznała uczniów wszystkich klas z założeniami projektu. Przygotowując uczniów do udziału w konkursie i jednocześnie uświadamiając im wagę i znaczenie wspólnego działania na rzecz przyjaźni, zorganizowano w szkole tydzień profilaktyki,   w czasie którego wychowawcy i pedagog szkolny prowadzili na zajęciach wychowawczych pogadanki na temat profilaktyki uzależnień, w oparciu o materiały; karty pracy, ulotki i scenariusze zajęć. W czasie zajęć pedagog i wychowawcy klas zwracali uczniom szczególną uwagę na skutki zachowań ryzykownych i przedstawiali możliwości dokonywania racjonalnych wyborów, przekazywali informacje na temat zdrowego odżywiania się, na temat właściwego zagospodarowywania wolnego czasu, na temat właściwych relacji rodzinnych i rówieśniczych.

         W ramach realizacji programów profilaktycznych zaproszono uczniów szkoły podstawowej  i gimnazjum do udziału w konkursie plastyczno-literackim „Na skrzydłach przyjaźni”.

         Rodzice uczniów zostali zapoznani z bogatymi materiałami informacyjnymi uzyskanymi dzięki uczestniczeniu szkoły w programie od Gminnego Koordynatora Kampanii. Materiały mają zachęcić rodziców do spędzania swojego wolnego czasu wspólnie z dziećmi, do pomocy młodym ludziom w zagospodarowaniu czasu, do aktywnego wsłuchiwania się w problemy swojego dziecka.

         Wszyscy nauczyciele zostali zaproszeni do udziału w internetowych kursach realizowanych w ramach Akademii Profesjonalnego Nauczyciela, których celem będzie podniesienie ich umiejętności i kompetencji wychowawczych w zakresie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów.

         Konkurs realizowany w szkole spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów. Do konkursu plastycznego zgłoszono 38 prac. Komisja oceniająca prace w konkursie plastyczno-literackim stanęła wobec tego przed trudnym wyborem wybrania prac najlepszych. Oceniano przede wszystkim: zgodność pracy z tematem, zaangażowanie ucznia w wykonanie pracy, samodzielność wykonania pracy i jej wartość estetyczną. Po wnikliwej analizie przygotowanego przez uczniów materiału, wobec wyrównanego poziomu artystycznego prac, postanowiono przyznać 38 nagród, którymi były: gry edukacyjne, zestawy plastyczne, przybory naukowe i drobne upominki.

Po zakończenia konkursu na etapie szkolnym prace zostały przez szkolnego koordynatora kampanii przygotowane i przekazane do Gminnego Koordynatora Kampanii w celu wysłania do konkursu na szczeblu ogólnopolskim.

         Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach i szkolna koordynatorka kampanii składają na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Pana Zdzisława Banasia i jego współpracowników serdeczne podziękowanie za zorganizowanie kampanii na terenie naszej placówki i sfinansowanie nagród konkursowych.

Opracowała: Agnieszka Sieradzka – szkolny koordynator kampanii

 

 

Sprawozdanie z realizacji kampanii  profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016”

  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach

 SAM 1761

          W bieżącym roku szkolnym, po raz kolejny, byliśmy uczestnikami ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Hasłem przewodnim tegorocznej kampanii była „Dobra opieka – udany start w dorosłość”

          W ramach realizacji  założeń tegorocznej edycji w naszej szkole, jej koordynatorka, przygotowała i zorganizowała akcję  informującą uczniów i rodziców, a także przedstawicieli środowiska lokalnego o założeniach projektu. W tym celu przygotowała szkolną gazetkę informacyjną z wykorzystaniem materiałów (plakatów, ulotek profilaktycznych). Na stronie internetowej szkoły zostały zamieszczone dodatkowo: materiały informacyjne na temat założeń i zasad uczestniczenia w kampanii, materiały informacyjne dla uczniów i ich rodziców/opiekunów dotyczące realizowanego w szkole konkursu. Szkolna koordynatorka Kampanii zapoznała uczniów wszystkich klas z założeniami projektu. Przygotowując uczniów do udziału w konkursie i jednocześnie uświadamiając im wagę    i znaczenie wspólnego działania na rzecz dobrej opieki, zorganizowano w szkole tydzień profilaktyki, w czasie którego wychowawcy i pedagog szkolny prowadzili na zajęciach wychowawczych pogadanki na temat profilaktyki uzależnień, w odniesieniu do problematyki umiejętności zapewnienia właściwej opieki, opieki zgodnej z poziomem rozwojowym dziecka, a także z jego aktualnymi potrzebami.  W czasie zajęć pedagog i wychowawcy klas zwracali uczniom szczególną uwagę na skutki zachowań ryzykownych i przedstawiali możliwości dokonywania racjonalnych wyborów, przekazywali informacje na temat zdrowego odżywiania się, na temat właściwego zagospodarowywania wolnego czasu, na temat właściwych relacji rodzinnych i rówieśniczych.

          W ramach realizacji programów profilaktycznych zaproszono uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum do udziału w konkursie plastyczno-literackim „Na czym polega dobra opieka?”.

          Rodzice uczniów zostali zapoznani z bogatymi materiałami informacyjnymi uzyskanymi dzięki uczestniczeniu szkoły w programie od Gminnego Koordynatora Kampanii. Materiały mają zachęcić rodziców do spędzania swojego wolnego czasu wspólnie z dziećmi, do pomocy młodym ludziom  w zagospodarowaniu czasu  po to, by nie szukali  działań niebezpiecznych dla własnego zdrowia  i życia. Staraliśmy się zachęć rodziców do większej uwagi nad tym, jak młodzi ludzie spędzają swój wolny czas, ze szczególnym uwzględnieniem właściwej kontroli rodzicielskiej.

          Wszyscy nauczyciele zostali zaproszeni do udziału w internetowych kursach realizowanych  w ramach Akademii Profesjonalnego Nauczyciela, których celem będzie podniesienie ich umiejętności i kompetencji wychowawczych w zakresie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów.

          Konkurs realizowany w szkole spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów. Do konkursu plastycznego zgłoszono  28 prac. Komisja oceniająca prace w konkursie plastyczno-literackim stanęła wobec tego przed trudnym wyborem wybrania prac najlepszych. Oceniano przede wszystkim: zgodność pracy z tematem, zaangażowanie ucznia w wykonanie pracy, samodzielność wykonania pracy i jej wartość estetyczną. Po wnikliwej analizie przygotowanego przez uczniów materiału, wobec wyrównanego poziomu artystycznego prac,  postanowiono przyznać 28 nagród, którymi były: gry edukacyjne, zestawy plastyczne i drobne upominki.

Po zakończenia konkursu na etapie szkolnym prace zostały przez szkolnego koordynatora kampanii przygotowane i przekazane do Gminnego Koordynatora Kampanii w celu wysłania do konkursu na szczeblu ogólnopolskim.

          Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach i szkolna koordynatorka kampanii składają na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Pana Zdzisława Banasia i jego współpracowników serdeczne podziękowanie za zorganizowanie kampanii na terenie naszej placówki i sfinansowanie nagród konkursowych.

W załączeniu do niniejszego sprawozdania:

 • Lista osób nagrodzonych w konkursach plastycznych wraz z pokwitowaniem odbioru nagród.

Opracowała: Agnieszka Sieradzka – szkolny koordynator kampanii

 

 

       

KAMPANIA EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNA "ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ"

W bieżącym roku szkolnym, po raz kolejny, przystępujemy do realizacji Kampanii Edukacyjno-Profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Nasz świat to arena szybkich zmian następujących na wielu płaszczyznach życia. Czasami są one konsekwencją powolnych procesów (jak np. zmiany modelu wychowania dzieci), innym razem mają charakter rewolucyjny (jak np. pojawienie się sieci społecznościowych i rozwój technologii mobilnych). Zmienia się struktura zatrudnienia, czas i forma pracy, do której chodzimy, by utrzymać rodziny; zmienia się wreszcie arena polityczna – pojawiają się nowe wyzwania i zagrożenia, z którymi często nie potrafimy sobie radzić.

Suma tych czynników składa się na nową rzeczywistość, zupełnie inną niż ta, w której wychowywali się rodzice dzisiejszej młodzieży. Dorośli spędzają wiele godzin, zarabiając na utrzymanie. W minionych dekadach część tego czasu przeznaczano na życie rodzinne. Brak kontaktu, rozmowy, wspólnych działań często rekompensują nam dziś nowe technologie umożliwiające bycie bliżej ludzi, którzy są daleko. Niestety, przy okazji jesteśmy też dalej od ludzi, którzy są blisko.

Brak bliskości może budzić niepewność, lęk, poczucie zagrożenia. Emocje te potęgowane są przez medialny przepływ informacji, którego treść stanowią głównie przekazy negatywne, przygnębiające, szokujące.

Opisane czynniki sprzyjają dwóm postawom wychowawczym rodziców: nadopiekuńczości i brakowi opieki.

NADOPIEKUŃCZOŚĆ

Nadopiekuńczość przejawia się wyręczaniem dziecka w realizacji zadań, którym jest ono w stanie samo sprostać, traktowaniem dziecka jak swojej własności, nadmiernym pobłażaniem lub kontrolowaniem jego prywatności, rozwijaniem nieporadności oraz poczucia, że życie to wieczne dzieciństwo – bez obowiązków i samodzielności.

Nadmierna kontrola działań dziecka, opieka obejmująca zbyt wiele aspektów życia młodego człowieka i ingerencja w jego/jej prywatność może powodować:

 • Pasywność skutkującą:
  • zbyt wczesną inicjacją alkoholową,
  • skłonnością do eksperymentowania w okresie dorastania.
 • Deficyt w rozwoju poznawczym i społecznym skutkujący:
  • lękliwością,
  • brakiem umiejętności w sytuacjach stresogennych, skutkujący sięganiem po substancje psychoaktywne.
 • Uzależnienie od rodziców skutkujące:
  • brakiem zrozumienia przez rówieśników,
  • wykluczeniem z grupy,
  • ucieczką od środowiska równolatków.
 • Zaburzenia emocjonalne skutkujące:
  • egocentryzmem,
  • infantylnością,
  • uległością,
  • brakiem szacunku.

BRAK OPIEKI

Brak odpowiedniej opieki, zaniedbywanie kontaktu z dzieckiem, nieudzielanie mu/jej odpowiedniego wsparcia lub obarczane nadmiarem obowiązków może prowadzić do:

 • Przedwczesnej „dojrzałości” przejawiającej się podejmowaniem w dzieciństwie zachowań typowych dla osób dorosłych (np. piciem alkoholu, paleniem papierosów, przedwczesnym zachodzeniem w ciążę, ale też podejmowaniem pracy zarobkowej).
 • Osamotnienia przejawiającego się podatnością na kontakty z osobami mającymi skłonność do zachowań ryzykownych.
 • Egoizmu przejawiającego się:
  • brakiem empatii.
  • Obniżonej samooceny przejawiającej się:
   • poszukiwaniem samoakceptacji wśród osób mających negatywny wpływ (sekty, subkultury),
   • poczuciem winy,
   • autoagresją.
   • Poczucia bycia gorszym i poczucia niesprawiedliwości, które przejawiają się:
    • postawą roszczeniową,
    • agresją.
    • Problemów emocjonalnych przejawiających się:
     • strachem, lękliwością, zagubieniem.

ALKOHOL, DOPALACZE, NARKOTYKI

Opisane mechanizmy wzmagają skłonność dzieci i młodzieży do zachowań ryzykownych. Jak wspomniano, rodzice nie zawsze umieją przekazać dzieciom wiedzę o właściwych postawach. Dlatego szkoły nie powinny czekać na ich interwencję, ale samodzielnie edukować uczniów, jak niebezpieczne substancje wpływają na zdrowie człowieka i jego relacje społeczne.

Młodzi ludzie, zdobywając doświadczenie życiowe, tworzą własne schematy myślowe i tendencje zachowań. Korzystają z nich, gdy muszą sobie radzić w trudnych sytuacjach lub gdy chcą szybko rozładować napięcie. Często robią to jednak niewłaściwie, np. sięgając po substancje psychoaktywne. Mimo wielu medialnych doniesień wciąż są uczniowie, którzy ignorują niebezpieczeństwo lub nie zdają sobie sprawy ze skutków picia alkoholu, przyjmowania narkotyków czy dopalaczy. Szkoła jest najlepszym miejscem, aby uświadomić im skalę zagrożenia.

Więcej informacji na temat założeń Kampanii, a także regulaminu konkursu plastyczno-literackiego,  uczniowie i ich rodzice/opiekunowie znajdą w zakładce:  http://www.trzezwyumysl.pl/2016/

                                                                                               Artykuł opracowała, w oparciu o materiały 

                                                                                                            dostępne w ramach Kampanii,

                                                                                                      Agnieszka Sieradzka – pedagog szkolny

Plan działań

realizowanych w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2016                                                     w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach

Termin realizacji Kampanii: kwiecień – sierpień  2016r.

 

Prowadzone działania

Termin realizacji zadania

1.

Udział szkolnego koordynatora Kampanii w spotkaniu organizacyjnym na terenie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Siewierzu

 kwiecień 2016r.

2.

Przygotowanie dokumentacji dotyczącej udziału                              w Kampanii

Kwiecień 2016r.

3.

Zorganizowanie akcji informacyjnej o uczestnictwie w kampaniach w środowisku szkolnym i środowisku lokalnym:

 • Przedstawienie uczniom założeń kampanii,
 • Promocja Kampanii w formie plakatów,
 • Informacje o przystąpieniu do ZTU 2016 na stronie internetowej szkoły

Do końca maja 2015r.

4.

Ogłoszenie wśród uczniów szkoły podstawowej                             i gimnazjum konkursu plastyczno-literackiego „Czym jest dobra opieka?”

 • Przekazanie wychowawcom i nauczycielowi plastyki założeń i wymagań konkursowych,
 • Krótkie pogadanki na temat uzależnień, jako odniesienie się do realizowanych w klasach zajęć w tym zakresie w ramach realizowanego w szkole Programu Profilaktyki,
 • Rozdanie ulotek promocyjnych i informacyjnych uczniom i ich rodzicom

Kwiecień/maj 2016r.

! Termin składania prac konkursowych – do połowy  maja 2016r.

Uczniowie przekazują podpisane prace do wychowawców klas lub do pedagoga szkolnego

5.

Zorganizowanie na terenie szkoły tygodnia profilaktyki

- przeprowadzenie na lekcjach wychowawczych pogadanek na tematy będące założeniem kampanii:

 • Promocja zdrowych produktów i zachowań, ostrzeganie przed papierosami i alkoholem, wskazanie osób pomocnych przy rozwiązywaniu problemów – kl. I – III SP,
 • Nauka dokonywania dobrych, prozdrowotnych wyborów wolnych od alkoholu i innych używek – kl. IV – VI SP,
 • Nauka rozwiązywania problemów, w tym związanych z alkoholem, znaczenie relacji rówieśniczych – kl. I – III G.

9-13 maj 2016r.

6.

Zebranie prac konkursowych, ich ocena i wyłonienie szkolnych laureatów konkursu plastyczno-literackiego              w kategoriach klas I – III, klas IV – VI  i I – III gimnazjum.

Do 10 czerwca 1016r.

7.

Przekazanie prac do gminnego koordynatora kampanii                   i wysłanie ich do konkursu ogólnopolskiego

Do końca czerwca 2016r.

8.

Przedstawienia nauczycielom warunków uczestnictwa                         i zachęcenie do udziału w internetowych kursach realizowanych w ramach Akademii Profesjonalnego Nauczyciela

Do końca maja 2016r.

9.

Podsumowanie kampanii:  przygotowanie sprawozdania z realizacji zadań i przekazanie go do gminnego koordynatora kampanii

Do końca czerwca  2016r.

 Szkolny koordynator Kampanii ZTU mgr Agnieszka Sieradzka

Plan działań

realizowanych w ramach Ogólnopolskich Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,  „Narkotyki – to mnie nie kręci” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach

Termin realizacji Kampanii: kwiecień – sierpień  2015r.

 

Prowadzone działania

Termin realizacji zadania

1.

Udział szkolnego koordynatora Kampanii w spotkaniu organizacyjnym na terenie Gminy Siewierz

 kwiecień 2015r.

2.

Przygotowanie dokumentacji dotyczącej udziału                              w Kampanii

 maj 2014r.

3.

Zorganizowanie akcji informacyjnej o uczestnictwie w kampaniach w środowisku szkolnym i środowisku lokalnym:

 • Przedstawienie uczniom założeń kampanii,
 • Promocja Kampanii w formie plakatów,
 • Informacje o przystąpieniu do ZTU i Narkotyki – to mnie nie kręci na stronie internetowej szkoły

Do końca maja 2015r.

4.

Ogłoszenie wśród uczniów szkoły podstawowej                             i gimnazjum konkursów plastyczno-literackich „Warto pomagać”  i „Razem lepiej”;

 • Przekazanie wychowawcom i nauczycielowi plastyki założeń i wymagań konkursowych,
 • Krótkie pogadanki na temat uzależnień, jako odniesienie się do realizowanych w klasach zajęć w tym zakresie w ramach realizowanego w szkole Programu Profilaktyki,
 • Rozdanie ulotek promocyjnych i informacyjnych uczniom i ich rodzicom

Kwiecień/maj 2015r.

! Termin składania prac konkursowych – do połowy  maja 2015r.

Uczniowie przekazują podpisane prace do wychowawców klas lub do pedagoga szkolnego

5.

Zorganizowanie na terenie szkoły tygodnia profilaktyki

- przeprowadzenie na lekcjach wychowawczych pogadanek na tematy będące założeniem kampanii:

 • radość z nowych doświadczeń, wartość współdziałania z innymi i nawiązywania przyjacielskich relacji,
 • rozwijamy konflikty, kształcimy pozytywne myślenie,
 • skutki zachowań ryzykownych i umożliwienie dokonywania racjonalnych wyborów.

11-15 maj 2015r.

5.

Ogłoszenie wśród uczniów szkoły podstawowej konkursów: internetowego „Zagrywka w punkt”, a także innych konkursów realizowanych w ramach kampanii „Szukamy Młodych Mistrzów”, „Tekturowy ludzik”, Zdrowe zagranie”, „Nawzajem”.

 • Rozdanie ulotek informacyjnych

Do połowy maja  2015r.

6.

Zebranie prac konkursowych, ich ocena i wyłonienie szkolnych laureatów konkursów plastyczno-literackich                 w kategoriach klas I – III, klas IV – VI  i I – III gimnazjum.

Do 14 czerwca 1015r.

7.

Przekazanie prac do gminnego koordynatora kampanii                   i wysłanie ich do konkursu ogólnopolskiego

Do końca czerwca 2015r.

8.

Przeprowadzenie w klasie III G badania ankietowego „Młodzi i substancje psychoaktywne”

Maj/czerwiec 2015r.

9.

Przedstawienia nauczycielom warunków uczestnictwa                         i zachęcenie do udziału w internetowych kursach realizowanych w ramach Akademii Profesjonalnego Nauczyciela

Do końca maja 2015r.

10.

Podsumowanie kampanii:  przygotowanie sprawozdania z realizacji zadań i przekazanie go do gminnego koordynatora kampanii

Do końca czerwca  2015r.

  Regulaminy konkursów zamieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły

 Szkolny koordynator Kampanii ZTU mgr Agnieszka Sieradzka

 

CELE – CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ?

Chcemy UZMYSŁOWIĆ młodym ludziom, że stosowanie używek to droga na skróty – donikąd.

 Chcemy WYTŁUMACZYĆ uczniom, że podstawą mądrego życia są aktywność (uprawianie sportu) i zdrowe odżywianie.

 Pragniemy UŚWIADOMIĆ dzieciom i młodzieży, że człowiek nie jest samotną wyspą (żyjemy w społeczeństwie i jesteśmy potrzebni innym, a inni są potrzebni nam).

Chcemy NAUCZYĆ dzieci i młodzież anga- żowania się w zadania wymagające współ- pracy i współdziałania. Granie w jednej drużynie pozwala często na osiągnięcie lepszych rezultatów i daje dużo satysfakcji.

 Chcemy ZACHĘCIĆ do rozwijania mocnych stron osobowości i potrzeby inwestowania w siebie, by sprzyjać zdrowiu, rozwojowi własnemu oraz innych.

UCZYMY ZAUFANIA Od młodości wszyscy podlegamy dwóm przeciwstawnym tendencjom. Z jednej strony ludzie upodobniają się do siebie, powielają wzorce (ubiór, sposoby wypoczynku, mieszkania czy zachowania), a z drugiej każdy z nas ma tendencje do indywidualizmu (potrzeba posiadania tego, czego inni mieć nie mogą, odróżnienia się, pragnienia bycia kimś wyjątkowym). Zachowanie własnej indywidualności i autonomii jest ważnym czynnikiem zdrowego życia, jednak nadmierne dążenie do indywidualizmu czyni człowieka wyobcowanym i osamotnionym w swoim otoczeniu. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z ludźmi – czy to na płaszczyźnie osobistej, czy zawodowej – wymaga dzielenia się, obdarzania innych zaufaniem. Współczesna psychologia pokazuje, że jest to niezbędny czynnik funkcjonowania zespołów/grup i kierowania nimi. Umiejętności te można rozwijać i kształtować.

ROZWIĄZUJEMY KONFLIKTY Wychowanie i profilaktyka problemów dzieci i młodzieży musi uwzględniać nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, a także dostrzeganie kłopotów rówieśników czy ich prawa do dbania o swoje interesy. Udzielanie młodzieży pomocy w tym zakresie nie powinno zmierzać tylko do uczenia technik rozwiązywania konfliktów, ale prowadzić do zwiększenia świadomości swoich potrzeb, wartości i postaw własnych oraz innych osób. Dlatego w tej edycji kampanii nacisk kładziemy na umiejętność zachowania niezależności w myśleniu, a przede wszystkim w działaniu.

KSZTAŁCIMY POZYTYWNE MYŚLENIE Istotną rolę w osiąganiu sukcesów życiowych odgrywają umiejętności pozytywnego współistnienia z ludźmi. Osiągnięcia w tym obszarze wymagają poznania siebie i kierowania swoim zachowaniem, ale przede wszystkim otwarcia się na innych – rozpoznawania i rozumienia emocji i motywów innych ludzi, nastawienia na pomoc i współpracę

          Tysiące nagród edukacyjnych (gry, kalendarze, piłki do siatkówki), a także laptopy, rowery, wodoodporne aparaty fotograficzne, tablice multimedialne, stypendia po 1500 zł!

1. Konkurs ulotkowy dla SP – Zdrowe zagranie. Zadanie: odpowiedzenie na 5 pytań o siatkówce. NAGRODY: gry planszowe, piłki do siatkówki.

2. Konkurs internetowy dla gimnazjów – Zagrywka w punkt. Zadanie: odpowiedzenie na 5 podchwytliwych pytań o siatkówkę. NAGRODY: kalendarze 15 sposobów na nudę, piłki siatkowe.

 3. Konkurs plastyczno-literacki dla SP – Warto pomagać. Zadanie: plastyczne lub literackie przedstawienie idei tytułowej konkursu, dlaczego warto pomagać, jak można to robić. NAGRODY: gry planszowe, kalendarze 15 sposobów na nudę, rowery, laptopy.

4. Konkurs plastyczno-literacki dla gimnazjów – Razem lepiej. Zadanie: napisać lub narysować, dlaczego praca w zespole przynosi lepsze efekty. NAGRODY: kalendarze 15 sposobów na nudę, rowery, laptopy.

5. Konkurs zespołowy (jesienny) Nawzajem. Zadanie: Wybranie jednej organizacji pozarządowej (NGO) z najbliższego otoczenia oraz fotograficzne przedstawienie jej celów. NAGRODY: 4 tablice multimedialne.

6. Konkurs dla gimnazjów. Szukamy Młodych Mistrzów. Zadanie: opisanie życiowych osiągnięć (pasji) i wypełnienie aplikacji w internecie. NAGRODY: 5 jednorazowych stypendiów po 1500 PLN.

7. NOWOŚĆ! Kreatywny konkurs fotograficzny. Zadanie: złożyć tekturowego ludzika (element pakietu ZTU) i sfotografować go w niecodziennym otoczeniu. NAGRODY: 5 wodoodpornych aparatów fotograficznych.

http://www.trzezwyumysl.pl/kampania-2015/

 

1. CEL I KONCEPCJA: Kampania ta opiera się z jednej strony na strategii informacyjnej w ramach szeroko rozumianej profilaktyki, której celem jest dostarczenie rzetelnych i adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i umożliwienie dokonywania racjonalnych wyborów. U podstaw tej strategii leży przekonanie, że ludzie, zwłaszcza młodzi, zachowują się ryzykownie, ponieważ zbyt mało wiedzą o mechanizmach

i następstwach takich zachowań. Drugą wykorzystywaną strategią działania jest strategia edukacyjna mająca pomóc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych

i społecznych. Opiera się ona na przekonaniu, że ludzie, nawet dysponujący odpowiednią wiedzą, podejmują zachowania ryzykowne z powodu braku umiejętności niezbędnych w życiu społecznym. Strategia kampanii ma także na celu dostarczenie informacji o:

• skali zjawiska używania narkotyków i nowych substancji

psychoaktywnych przez młodzież w Polsce

• potencjalnych skutkach tych zachowań

• konsekwencjach zdrowotnych,prawnych i społecznych zażywania narkotyków.

http://tomnieniekreci.pl/oferta-kampanii/