Plan działań

realizowanych w ramach Ogólnopolskich Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,  „Narkotyki – to mnie nie kręci” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach

Termin realizacji Kampanii: kwiecień – sierpień  2015r.

 

Prowadzone działania

Termin realizacji zadania

1.

Udział szkolnego koordynatora Kampanii w spotkaniu organizacyjnym na terenie Gminy Siewierz

 kwiecień 2015r.

2.

Przygotowanie dokumentacji dotyczącej udziału                              w Kampanii

 maj 2014r.

3.

Zorganizowanie akcji informacyjnej o uczestnictwie w kampaniach w środowisku szkolnym i środowisku lokalnym:

  • Przedstawienie uczniom założeń kampanii,
  • Promocja Kampanii w formie plakatów,
  • Informacje o przystąpieniu do ZTU i Narkotyki – to mnie nie kręci na stronie internetowej szkoły

Do końca maja 2015r.

4.

Ogłoszenie wśród uczniów szkoły podstawowej                             i gimnazjum konkursów plastyczno-literackich „Warto pomagać”  i „Razem lepiej”;

  • Przekazanie wychowawcom i nauczycielowi plastyki założeń i wymagań konkursowych,
  • Krótkie pogadanki na temat uzależnień, jako odniesienie się do realizowanych w klasach zajęć w tym zakresie w ramach realizowanego w szkole Programu Profilaktyki,
  • Rozdanie ulotek promocyjnych i informacyjnych uczniom i ich rodzicom

Kwiecień/maj 2015r.

! Termin składania prac konkursowych – do połowy  maja 2015r.

Uczniowie przekazują podpisane prace do wychowawców klas lub do pedagoga szkolnego

5.

Zorganizowanie na terenie szkoły tygodnia profilaktyki

- przeprowadzenie na lekcjach wychowawczych pogadanek na tematy będące założeniem kampanii:

  • radość z nowych doświadczeń, wartość współdziałania z innymi i nawiązywania przyjacielskich relacji,
  • rozwijamy konflikty, kształcimy pozytywne myślenie,
  • skutki zachowań ryzykownych i umożliwienie dokonywania racjonalnych wyborów.

11-15 maj 2015r.

5.

Ogłoszenie wśród uczniów szkoły podstawowej konkursów: internetowego „Zagrywka w punkt”, a także innych konkursów realizowanych w ramach kampanii „Szukamy Młodych Mistrzów”, „Tekturowy ludzik”, Zdrowe zagranie”, „Nawzajem”.

  • Rozdanie ulotek informacyjnych

Do połowy maja  2015r.

6.

Zebranie prac konkursowych, ich ocena i wyłonienie szkolnych laureatów konkursów plastyczno-literackich                 w kategoriach klas I – III, klas IV – VI  i I – III gimnazjum.

Do 14 czerwca 1015r.

7.

Przekazanie prac do gminnego koordynatora kampanii                   i wysłanie ich do konkursu ogólnopolskiego

Do końca czerwca 2015r.

8.

Przeprowadzenie w klasie III G badania ankietowego „Młodzi i substancje psychoaktywne”

Maj/czerwiec 2015r.

9.

Przedstawienia nauczycielom warunków uczestnictwa                         i zachęcenie do udziału w internetowych kursach realizowanych w ramach Akademii Profesjonalnego Nauczyciela

Do końca maja 2015r.

10.

Podsumowanie kampanii:  przygotowanie sprawozdania z realizacji zadań i przekazanie go do gminnego koordynatora kampanii

Do końca czerwca  2015r.

  Regulaminy konkursów zamieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły

 Szkolny koordynator Kampanii ZTU mgr Agnieszka Sieradzka

 

CELE – CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ?

Chcemy UZMYSŁOWIĆ młodym ludziom, że stosowanie używek to droga na skróty – donikąd.

 Chcemy WYTŁUMACZYĆ uczniom, że podstawą mądrego życia są aktywność (uprawianie sportu) i zdrowe odżywianie.

 Pragniemy UŚWIADOMIĆ dzieciom i młodzieży, że człowiek nie jest samotną wyspą (żyjemy w społeczeństwie i jesteśmy potrzebni innym, a inni są potrzebni nam).

Chcemy NAUCZYĆ dzieci i młodzież anga- żowania się w zadania wymagające współ- pracy i współdziałania. Granie w jednej drużynie pozwala często na osiągnięcie lepszych rezultatów i daje dużo satysfakcji.

 Chcemy ZACHĘCIĆ do rozwijania mocnych stron osobowości i potrzeby inwestowania w siebie, by sprzyjać zdrowiu, rozwojowi własnemu oraz innych.

UCZYMY ZAUFANIA Od młodości wszyscy podlegamy dwóm przeciwstawnym tendencjom. Z jednej strony ludzie upodobniają się do siebie, powielają wzorce (ubiór, sposoby wypoczynku, mieszkania czy zachowania), a z drugiej każdy z nas ma tendencje do indywidualizmu (potrzeba posiadania tego, czego inni mieć nie mogą, odróżnienia się, pragnienia bycia kimś wyjątkowym). Zachowanie własnej indywidualności i autonomii jest ważnym czynnikiem zdrowego życia, jednak nadmierne dążenie do indywidualizmu czyni człowieka wyobcowanym i osamotnionym w swoim otoczeniu. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z ludźmi – czy to na płaszczyźnie osobistej, czy zawodowej – wymaga dzielenia się, obdarzania innych zaufaniem. Współczesna psychologia pokazuje, że jest to niezbędny czynnik funkcjonowania zespołów/grup i kierowania nimi. Umiejętności te można rozwijać i kształtować.

ROZWIĄZUJEMY KONFLIKTY Wychowanie i profilaktyka problemów dzieci i młodzieży musi uwzględniać nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, a także dostrzeganie kłopotów rówieśników czy ich prawa do dbania o swoje interesy. Udzielanie młodzieży pomocy w tym zakresie nie powinno zmierzać tylko do uczenia technik rozwiązywania konfliktów, ale prowadzić do zwiększenia świadomości swoich potrzeb, wartości i postaw własnych oraz innych osób. Dlatego w tej edycji kampanii nacisk kładziemy na umiejętność zachowania niezależności w myśleniu, a przede wszystkim w działaniu.

KSZTAŁCIMY POZYTYWNE MYŚLENIE Istotną rolę w osiąganiu sukcesów życiowych odgrywają umiejętności pozytywnego współistnienia z ludźmi. Osiągnięcia w tym obszarze wymagają poznania siebie i kierowania swoim zachowaniem, ale przede wszystkim otwarcia się na innych – rozpoznawania i rozumienia emocji i motywów innych ludzi, nastawienia na pomoc i współpracę

          Tysiące nagród edukacyjnych (gry, kalendarze, piłki do siatkówki), a także laptopy, rowery, wodoodporne aparaty fotograficzne, tablice multimedialne, stypendia po 1500 zł!

1. Konkurs ulotkowy dla SP – Zdrowe zagranie. Zadanie: odpowiedzenie na 5 pytań o siatkówce. NAGRODY: gry planszowe, piłki do siatkówki.

2. Konkurs internetowy dla gimnazjów – Zagrywka w punkt. Zadanie: odpowiedzenie na 5 podchwytliwych pytań o siatkówkę. NAGRODY: kalendarze 15 sposobów na nudę, piłki siatkowe.

 3. Konkurs plastyczno-literacki dla SP – Warto pomagać. Zadanie: plastyczne lub literackie przedstawienie idei tytułowej konkursu, dlaczego warto pomagać, jak można to robić. NAGRODY: gry planszowe, kalendarze 15 sposobów na nudę, rowery, laptopy.

4. Konkurs plastyczno-literacki dla gimnazjów – Razem lepiej. Zadanie: napisać lub narysować, dlaczego praca w zespole przynosi lepsze efekty. NAGRODY: kalendarze 15 sposobów na nudę, rowery, laptopy.

5. Konkurs zespołowy (jesienny) Nawzajem. Zadanie: Wybranie jednej organizacji pozarządowej (NGO) z najbliższego otoczenia oraz fotograficzne przedstawienie jej celów. NAGRODY: 4 tablice multimedialne.

6. Konkurs dla gimnazjów. Szukamy Młodych Mistrzów. Zadanie: opisanie życiowych osiągnięć (pasji) i wypełnienie aplikacji w internecie. NAGRODY: 5 jednorazowych stypendiów po 1500 PLN.

7. NOWOŚĆ! Kreatywny konkurs fotograficzny. Zadanie: złożyć tekturowego ludzika (element pakietu ZTU) i sfotografować go w niecodziennym otoczeniu. NAGRODY: 5 wodoodpornych aparatów fotograficznych.

http://www.trzezwyumysl.pl/kampania-2015/

 

1. CEL I KONCEPCJA: Kampania ta opiera się z jednej strony na strategii informacyjnej w ramach szeroko rozumianej profilaktyki, której celem jest dostarczenie rzetelnych i adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i umożliwienie dokonywania racjonalnych wyborów. U podstaw tej strategii leży przekonanie, że ludzie, zwłaszcza młodzi, zachowują się ryzykownie, ponieważ zbyt mało wiedzą o mechanizmach

i następstwach takich zachowań. Drugą wykorzystywaną strategią działania jest strategia edukacyjna mająca pomóc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych

i społecznych. Opiera się ona na przekonaniu, że ludzie, nawet dysponujący odpowiednią wiedzą, podejmują zachowania ryzykowne z powodu braku umiejętności niezbędnych w życiu społecznym. Strategia kampanii ma także na celu dostarczenie informacji o:

• skali zjawiska używania narkotyków i nowych substancji

psychoaktywnych przez młodzież w Polsce

• potencjalnych skutkach tych zachowań

• konsekwencjach zdrowotnych,prawnych i społecznych zażywania narkotyków.

http://tomnieniekreci.pl/oferta-kampanii/