Informacja dla rodziców uczniów klas VII i VIII

 

         Informujemy, że zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego będą realizowane w klasie VII  w poniedziałki na 8 h lekcyjnej, począwszy od dnia 10 lutego 2020r., natomiast w klasie VIII w piątki na 8 h lekcyjnej, począwszy od dnia 14.02.2020r. Wyżej wymienione zajęcia będą realizowane przez 10 kolejnych tygodni i są zajęciami obowiązkowymi dla uczniów.

                                                             

    Pedagog szkolna: Agnieszka Sieradzka

 

        

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego

Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Żelisławicach

od dnia 10 lutego - rok szkolny 2019/2020

 

 

Poniedziałek      8.35 – 11.55, 12.55 – 13.55

Wtorek             7.30 – 7.45

Środa               7.45 – 12.10, 12.55 – 14.40      

Czwartek          13.05 – 14.40

Piątek                 7.45 – 8.35, 11.05 – 13.55

Plakat znamie

 

Zapraszam do zapoznania się z treścią plakatu:

 

Znamię! Znam je? - czyli co musisz wiedzieć o czerniaku skóry

 

 

 

Materiał opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny
przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej

 

Warszawa, 7 października 2019 r.

 

INFORMACJA NA TEMAT POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH ZE STOSOWANIEM ELEKTRONICZNYCH PAPIEROSÓW

 

 

 

Na skrzydłach przyjaźni, czyli o relacjach

 

          W kwietniu 2017r. po raz kolejny przystępujemy do realizacji ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji Kampanii jest „Na skrzydłach przyjaźni, czyli o relacjach”.

          Rodzice często przekonują się ze zdziwieniem jak ważna dla ich dziecka staje się na pewnym etapie ich rozwoju grupa rówieśnicza. Podczas gdy dorośli wyznaczają ograniczenia stawiając granice, grupa umożliwia ich rozszerzanie oraz akceptuje młodego człowieka takim, jaki jest.

Grupa rówieśnicza staje się dla dziecka atrakcyjniejsza niż dorośli, bo daje możliwość uczenia się ról społecznych, których dziecko nie może pełnić w rodzinie czy szkole.

Rówieśnicy stają się źródłem informacji o świecie, których z różnych powodów nie przekazują im dorośli.

Wreszcie grupa rówieśnicza sprzyja rozwojowi procesów identyfikacji. Dziecko tworząc więź z grupą, zaczyna się z nią identyfikować.

Jednocześnie grupa rówieśnicza pełni określone funkcje wychowawcze:

 • kształtuje postawę aktywności,
 • zaspokaja potrzeby więzi z otoczeniem, społeczną aprobatę i uznanie przez innych,
 • rozwija współzawodnictwo oparte na zdrowej rywalizacji,
 • rozbudza zainteresowania oraz potrzebę kontaktów towarzyskich,
 • zaspokaja potrzeby emocjonalne
 • wypełnia czas wolny.

          Jednakże nim grupa rówieśnicza stanie się najważniejszą w życiu dziecka, początkowym środowiskiem wychowawczym będzie rodzina. To ona stworzy zręby osobowości młodego człowieka i to właśnie ona wykształci w dziecku cechy, które będą później stanowiły o jego wyborach. Jak pisze H. Muszyński, rodzina jest tym środowiskiem wychowawczym, „w którym dziecko powinno uczyć się pięknej, a zarazem trudnej sztuki życia wśród innych i dla innych”. Natomiast rodzice „dążąc do tego, aby świat był lepszy dla ich dzieci winni uczyć wszystkiego, aby i one były lepsze dla świata.”

W ramach kampanii na terenie naszej placówki realizowany będzie konkurs plastyczno-literacki                    „Na skrzydłach przyjaźni”. Szczegółowy regulamin konkursu znajdziecie Państwo pod adresem http://www.trzezwyumysl.pl/konkurs-plastyczno-literacki-pod-dobra-opieka/ .

Więcej informacji na temat założeń samej kampanii, przekazywanych treści, konkursów i informacji przeznaczonych dla różnych grup odbiorców znajdziecie Państwo na stronie kampanii pod adresem: http://www.trzezwyumysl.pl/.

Plan działań

realizowanych w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”   

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach

Termin realizacji Kampanii: kwiecień – czerwiec  2017r.

 

Prowadzone działania

Termin realizacji zadania

1.

Udział szkolnego koordynatora Kampanii w spotkaniu organizacyjnym na terenie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Siewierzu

 kwiecień 2017r.

2.

Przygotowanie dokumentacji dotyczącej udziału                              w Kampanii

Kwiecień 2017r.

3.

Zorganizowanie akcji informacyjnej o uczestnictwie w kampaniach w środowisku szkolnym i środowisku lokalnym:

 • Przedstawienie uczniom założeń kampanii,
 • Promocja Kampanii w formie plakatów,
 • Informacje o przystąpieniu do ZTU 2017 na stronie internetowej szkoły

Do końca maja 2017r.

4.

Ogłoszenie wśród uczniów szkoły podstawowej                             i gimnazjum konkursu plastyczno-literackiego „Na skrzydłach przyjaźni”

 • Przekazanie wychowawcom i nauczycielowi plastyki założeń i wymagań konkursowych,
 • Krótkie pogadanki na temat uzależnień, jako odniesienie się do realizowanych w klasach zajęć w tym zakresie w ramach realizowanego w szkole Programu Profilaktyki, pogadanki na temat znaczenia przyjaźni w życiu młodych ludzi,
 • Rozdanie ulotek promocyjnych i informacyjnych uczniom i ich rodzicom

Kwiecień/maj 2017r.

! Termin składania prac konkursowych – do 19  maja 2017r.

Uczniowie przekazują podpisane prace do wychowawców klas lub do pedagoga szkolnego

5.

Zorganizowanie na terenie szkoły tygodnia profilaktyki

- przeprowadzenie na lekcjach wychowawczych zajęć edukacyjno-profilaktycznych na tematy będące  założeniami kampanii, w tym:

 • „Mój przyjaciel”, „Jaki jestem? Jaka jestem?”                    kl. I – III SP,
 • „Ja i moja grupa”, „Ile jestem wart?” – kl. IV – VI SP,
 • „Dobrze, że jesteś…”, „Razem raźniej” – kl. I – III G.

8-12 maj 2017r.

6.

Zebranie prac konkursowych, ich ocena i wyłonienie szkolnych laureatów konkursu plastyczno-literackiego              w kategoriach klas I – III, klas IV – VI  i I – III gimnazjum.

Do 10 czerwca 1017r.

7.

Przekazanie prac do gminnego koordynatora kampanii                   i wysłanie ich do konkursu ogólnopolskiego

Do końca czerwca 2017r.

8.

Podsumowanie kampanii:  przygotowanie sprawozdania z realizacji zadań i przekazanie go do gminnego koordynatora kampanii

Do końca czerwca  2017r.

 

Regulamin konkursu zamieszczony zostanie na stronie internetowej szkoły  i na gazetce informacyjnej.  

 

Szkolny koordynator Kampanii ZTU mgr Agnieszka Sieradzka

       

KAMPANIA EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNA "ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ"

W bieżącym roku szkolnym, po raz kolejny, przystępujemy do realizacji Kampanii Edukacyjno-Profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Nasz świat to arena szybkich zmian następujących na wielu płaszczyznach życia. Czasami są one konsekwencją powolnych procesów (jak np. zmiany modelu wychowania dzieci), innym razem mają charakter rewolucyjny (jak np. pojawienie się sieci społecznościowych i rozwój technologii mobilnych). Zmienia się struktura zatrudnienia, czas i forma pracy, do której chodzimy, by utrzymać rodziny; zmienia się wreszcie arena polityczna – pojawiają się nowe wyzwania i zagrożenia, z którymi często nie potrafimy sobie radzić.

Suma tych czynników składa się na nową rzeczywistość, zupełnie inną niż ta, w której wychowywali się rodzice dzisiejszej młodzieży. Dorośli spędzają wiele godzin, zarabiając na utrzymanie. W minionych dekadach część tego czasu przeznaczano na życie rodzinne. Brak kontaktu, rozmowy, wspólnych działań często rekompensują nam dziś nowe technologie umożliwiające bycie bliżej ludzi, którzy są daleko. Niestety, przy okazji jesteśmy też dalej od ludzi, którzy są blisko.

Brak bliskości może budzić niepewność, lęk, poczucie zagrożenia. Emocje te potęgowane są przez medialny przepływ informacji, którego treść stanowią głównie przekazy negatywne, przygnębiające, szokujące.

Opisane czynniki sprzyjają dwóm postawom wychowawczym rodziców: nadopiekuńczości i brakowi opieki.

NADOPIEKUŃCZOŚĆ

Nadopiekuńczość przejawia się wyręczaniem dziecka w realizacji zadań, którym jest ono w stanie samo sprostać, traktowaniem dziecka jak swojej własności, nadmiernym pobłażaniem lub kontrolowaniem jego prywatności, rozwijaniem nieporadności oraz poczucia, że życie to wieczne dzieciństwo – bez obowiązków i samodzielności.

Nadmierna kontrola działań dziecka, opieka obejmująca zbyt wiele aspektów życia młodego człowieka i ingerencja w jego/jej prywatność może powodować:

 • Pasywność skutkującą:
  • zbyt wczesną inicjacją alkoholową,
  • skłonnością do eksperymentowania w okresie dorastania.
 • Deficyt w rozwoju poznawczym i społecznym skutkujący:
  • lękliwością,
  • brakiem umiejętności w sytuacjach stresogennych, skutkujący sięganiem po substancje psychoaktywne.
 • Uzależnienie od rodziców skutkujące:
  • brakiem zrozumienia przez rówieśników,
  • wykluczeniem z grupy,
  • ucieczką od środowiska równolatków.
 • Zaburzenia emocjonalne skutkujące:
  • egocentryzmem,
  • infantylnością,
  • uległością,
  • brakiem szacunku.

BRAK OPIEKI

Brak odpowiedniej opieki, zaniedbywanie kontaktu z dzieckiem, nieudzielanie mu/jej odpowiedniego wsparcia lub obarczane nadmiarem obowiązków może prowadzić do:

 • Przedwczesnej „dojrzałości” przejawiającej się podejmowaniem w dzieciństwie zachowań typowych dla osób dorosłych (np. piciem alkoholu, paleniem papierosów, przedwczesnym zachodzeniem w ciążę, ale też podejmowaniem pracy zarobkowej).
 • Osamotnienia przejawiającego się podatnością na kontakty z osobami mającymi skłonność do zachowań ryzykownych.
 • Egoizmu przejawiającego się:
  • brakiem empatii.
  • Obniżonej samooceny przejawiającej się:
   • poszukiwaniem samoakceptacji wśród osób mających negatywny wpływ (sekty, subkultury),
   • poczuciem winy,
   • autoagresją.
   • Poczucia bycia gorszym i poczucia niesprawiedliwości, które przejawiają się:
    • postawą roszczeniową,
    • agresją.
    • Problemów emocjonalnych przejawiających się:
     • strachem, lękliwością, zagubieniem.

ALKOHOL, DOPALACZE, NARKOTYKI

Opisane mechanizmy wzmagają skłonność dzieci i młodzieży do zachowań ryzykownych. Jak wspomniano, rodzice nie zawsze umieją przekazać dzieciom wiedzę o właściwych postawach. Dlatego szkoły nie powinny czekać na ich interwencję, ale samodzielnie edukować uczniów, jak niebezpieczne substancje wpływają na zdrowie człowieka i jego relacje społeczne.

Młodzi ludzie, zdobywając doświadczenie życiowe, tworzą własne schematy myślowe i tendencje zachowań. Korzystają z nich, gdy muszą sobie radzić w trudnych sytuacjach lub gdy chcą szybko rozładować napięcie. Często robią to jednak niewłaściwie, np. sięgając po substancje psychoaktywne. Mimo wielu medialnych doniesień wciąż są uczniowie, którzy ignorują niebezpieczeństwo lub nie zdają sobie sprawy ze skutków picia alkoholu, przyjmowania narkotyków czy dopalaczy. Szkoła jest najlepszym miejscem, aby uświadomić im skalę zagrożenia.

Więcej informacji na temat założeń Kampanii, a także regulaminu konkursu plastyczno-literackiego,  uczniowie i ich rodzice/opiekunowie znajdą w zakładce:  http://www.trzezwyumysl.pl/2016/

                                                                                               Artykuł opracowała, w oparciu o materiały 

                                                                                                            dostępne w ramach Kampanii,

                                                                                                      Agnieszka Sieradzka – pedagog szkolny

Plan działań

realizowanych w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2016                                                     w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach

Termin realizacji Kampanii: kwiecień – sierpień  2016r.

 

Prowadzone działania

Termin realizacji zadania

1.

Udział szkolnego koordynatora Kampanii w spotkaniu organizacyjnym na terenie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Siewierzu

 kwiecień 2016r.

2.

Przygotowanie dokumentacji dotyczącej udziału                              w Kampanii

Kwiecień 2016r.

3.

Zorganizowanie akcji informacyjnej o uczestnictwie w kampaniach w środowisku szkolnym i środowisku lokalnym:

 • Przedstawienie uczniom założeń kampanii,
 • Promocja Kampanii w formie plakatów,
 • Informacje o przystąpieniu do ZTU 2016 na stronie internetowej szkoły

Do końca maja 2015r.

4.

Ogłoszenie wśród uczniów szkoły podstawowej                             i gimnazjum konkursu plastyczno-literackiego „Czym jest dobra opieka?”

 • Przekazanie wychowawcom i nauczycielowi plastyki założeń i wymagań konkursowych,
 • Krótkie pogadanki na temat uzależnień, jako odniesienie się do realizowanych w klasach zajęć w tym zakresie w ramach realizowanego w szkole Programu Profilaktyki,
 • Rozdanie ulotek promocyjnych i informacyjnych uczniom i ich rodzicom

Kwiecień/maj 2016r.

! Termin składania prac konkursowych – do połowy  maja 2016r.

Uczniowie przekazują podpisane prace do wychowawców klas lub do pedagoga szkolnego

5.

Zorganizowanie na terenie szkoły tygodnia profilaktyki

- przeprowadzenie na lekcjach wychowawczych pogadanek na tematy będące założeniem kampanii:

 • Promocja zdrowych produktów i zachowań, ostrzeganie przed papierosami i alkoholem, wskazanie osób pomocnych przy rozwiązywaniu problemów – kl. I – III SP,
 • Nauka dokonywania dobrych, prozdrowotnych wyborów wolnych od alkoholu i innych używek – kl. IV – VI SP,
 • Nauka rozwiązywania problemów, w tym związanych z alkoholem, znaczenie relacji rówieśniczych – kl. I – III G.

9-13 maj 2016r.

6.

Zebranie prac konkursowych, ich ocena i wyłonienie szkolnych laureatów konkursu plastyczno-literackiego              w kategoriach klas I – III, klas IV – VI  i I – III gimnazjum.

Do 10 czerwca 1016r.

7.

Przekazanie prac do gminnego koordynatora kampanii                   i wysłanie ich do konkursu ogólnopolskiego

Do końca czerwca 2016r.

8.

Przedstawienia nauczycielom warunków uczestnictwa                         i zachęcenie do udziału w internetowych kursach realizowanych w ramach Akademii Profesjonalnego Nauczyciela

Do końca maja 2016r.

9.

Podsumowanie kampanii:  przygotowanie sprawozdania z realizacji zadań i przekazanie go do gminnego koordynatora kampanii

Do końca czerwca  2016r.

 Szkolny koordynator Kampanii ZTU mgr Agnieszka Sieradzka

Bezpieczna i przyjazna szkoła – Program Rządowy

Odsyłam Państwa (uczniów, rodziców i nauczycieli), do odwiedzenia stronyhttp://waznelekcje.pl/gdzie znajdziecie informacje i praktyczne porady dotyczące realizowanych, także w naszej szkole, przedsięwzięć profilaktycznych. Na stronie znajdą Państwo praktyczne porady dotyczące m.in.

− zapobiegania agresji i przemocy doświadczanej przez dzieci i młodzież szkolną, w tym cyberprzemocy;

− profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży szkolnej od substancji psychoaktywnych (picia alkoholu, palenia papierosów, używania narkotyków           i innych substancji nielegalnych), oraz sieci Internet – w tym gier komputerowych i hazardu;

− zwiększania świadomości dzieci i młodzieży szkolnej na temat prawidłowego odżywiania oraz eliminowania złych nawyków żywieniowych;

− przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez propagowanie aktywności fizycznej.

W ramach projektu powstała informacyjno-edukacyjna platforma internetowa waznelekcje.pl,gdzie materiały ze względu na zawartość merytoryczną pogrupowane zostały w zakładkach  dedykowanych trzem grupom odbiorców: nauczycielom, rodzicom i uczniom. Powstał też dedykowany profil na Facebooku oraz wkrótce dostępne będą także aplikacje mobilne, gdzie znajdują się treści dydaktyczne i porady dotyczące powyższych problemów.

Dla dzieci i młodzieży dostępny jest telefon zaufania: 116 111 (czynny w godz.12.00–22.00) przez 7 dni w tygodniu. Pod tym numerem uczniowie mogą porozmawiać o swoich problemach, otrzymają wsparcie psychologiczne i profesjonalną pomoc.

Działa też infolinia 800 100 100 (dostępna w godz.12.00–18.00), przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) adresowana jest do rodziców, nauczycieli i instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Dzwoniąc pod ten numer można uzyskać informacje o możliwościach reagowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online, m.in. w sytuacjach kontaktu dziecka z niebezpiecznymi treściami lub publikacji zdjęć bez jego zgody. Działają też serwisy merytoryczne (www.116111.pl oraz www.800100100.pl).

Chodzi o ograniczenie patologii związanej z używaniem substancji psychoaktywnych, zwłaszcza narkomanii, agresji, przemocy i ksenofobii.

116 111Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Zadzwoń lub napisz, gdy coś Cię martwi, masz jakiś problem, nie masz z kim porozmawiać lub wstydzisz się o czymś opowiedzieć. Telefon jest czynny codziennie od godziny 12.00 do 20.00, wiadomość przez stronę www.116111.pl możesz przesłać całą dobę. Pomoc świadczona przez konsultantów Telefonu 116 111 jest całkowicie bezpłatna.

Pomoc dla dzieci i młodzieży.


800 100 100Helpline.org.pl

Zadzwoń lub napisz do Zespołu helpline.org.pl jeśli korzystasz z Internetu i telefonu komórkowego i dzieje się coś co Cię niepokoi, np. ktoś bez Twojej zgody rozsyła Twoje zdjęcia, czy ktoś obraża Cię w Internecie. Możesz tam zadzwonić również wtedy, gdy masz obawy, że zbyt często korzystasz z telefonu lub internetu. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 do 18.00 (połączenie bezpłatne). W tych samych godzinach działa chat na stronie www.helpline.org.pl.

Pomoc dla dzieci, młodzieży i dorosłych.


800 12 12 12Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Tu również możesz zadzwonić, gdy nie wiesz z kim porozmawiać, a coś bardzo Cię martwi. Możesz tam także zgłaszać takie sytuacje, które według Ciebie są niesprawiedliwe i masz poczucie, że ktoś zachował się nie tak jak powinien – np. złamał prawo. Telefon jest bezpłatny i jest czynny od poniedzi.ałku do piątku od godziny 8:15 do 20:00 (połączenie bezpłatne).

Jeśli zadzwonisz tam w godzinach nocnych i zostawisz informację o sobie i swój numer – konsultanci do Ciebie oddzwonią.

Pomoc dla dzieci i dorosłych.


116 000Całodobowy, bezpłatny telefon w sprawie zaginionego dziecka

Telefon 116 000 jest skierowany do rodziców i opiekunów, którym zaginęło dziecko, do zaginionych dzieci oraz do wszystkich osób, które mogą pomóc w ich odnalezieniu. Telefon 116000 działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (połączenie bezpłatne).
www.zaginieni.pl

Pomoc dla dzieci i dorosłych.


800 676 676Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich

Na Infolinii Obywatelskiej można uzyskać podstawowe informacje o prawach człowieka             i kompetencjach RPO oraz dowiedzieć się wszystkiego o prawie antydyskryminacyjnym. Doświadczeni prawnicy starają się udzielić niezbędnych informacji bądź pomóc skierować sprawę do właściwej instytucji. Telefon jest czynny w poniedziałki w godz. 10.00 - 18.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 (połączenie bezpłatne z telefonów stacjonarnych i komórkowych).

Pomoc dorosłych.


116 123Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych         w Kryzysie Emocjonalnym

Skorzystaj z niego, jeśli jesteś osobą dorosłą i przeżywasz trudności osobiste, nie potrafisz poradzić sobie ze swoim zmartwieniem. Możesz tam dzwonić od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do 22.00 (połączenie bezpłatne).

http://116123.edu.pl/

Pomoc dorosłych.


801 889 880Telefon Zaufania "Uzależnienia behawioralne"

Z telefonu mogą korzystać wszystkie osoby, które mają problem lub też zastanawiają się, czy mają problem z uzależnieniami behawioralnymi. Z konsultantami mogą porozmawiać również osoby bliskie osobom uzależnionym – rodzina, przyjaciele, znajomi. Infolinia jest czynna codziennie w godzinach od 17.00 do 22.00 z wyjątkiem świąt państwowych. Dzwoniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia.

Pomoc dorosłych

Materiały, w oparciu o informacje zamieszczone na stronach internetowych dotyczących realizowanego programu, przygotowała Agnieszka Sieradzka – pedagog szkolny.

„Jesteśmy po to, by wspólnie rozwiązywać nasze problemy”

          Wszystkich uczniów, rodziców i opiekunów naszych wychowanków serdecznie zapraszam do współpracy. Jestem do Państwa i Waszej dyspozycji na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Żelisławicach w:

 • poniedziałek od 7.00 – 13.00,
 • wtorek od 7.00 – 10.30,
 • środę od 8.00 – 15.00,
 • czwartek od 7.00 – 15.00,
 • w piątek od 12.30 – 15.00.

                                                                     pedagog szkolny, oligofrenopedagog mgr Agnieszka Sieradzka

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach promujemy zasady zdrowego odżywiania się

DZIESIĘCIORO PRZYKAZAŃ ZDROWOTNYCH


(zasady zdrowego żywienia wypracowane przez 
Radę ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia przy Ministrze Zdrowia)

 1. Codzienna aktywność fizyczna i odpowiednia dieta jest kluczem do zdrowia. Przede wszystkim strzeż się nadwagi i otyłości.
 2. Podstawą prawidłowej diety jest różnorodność spożywanych produktów. Jedz 3 – 5 posiłków dziennie, w tym koniecznie śniadanie. Pamiętaj, że przerwy między posiłkami nie powinny być dłuższe niż 4 godziny.
 3. Znaczną część twojej codziennej diety powinny stanowić warzywa. Codziennie jedz również owoce.
 4. Pełnoziarniste produkty zbożowe (np. chleb razowy czy pełnoziarnisty, grube kasze) powinny być dla ciebie głównym źródłem energii.
 5. Codziennie co najmniej dwa razy dziennie spożywaj mleko i jego przetwory: jogurty, kefiry czy sery.
 6. Spożywaj mniej tłuszczów zwierzęcych, więcej roślinnych, szczególnie oleju rzepakowego i margaryn miękkich.
 7. Spożywaj głównie mięso drobiowe, ryby oraz nasiona roślin strączkowych np. grochu, fasoli czy soi, ograniczaj spożycie tłustego mięsa czerwonego.
 8. W codziennej diecie ograniczaj spożycie cukru i soli.
 9. Dostarczaj organizmowi wystarczającą ilość płynów (głównie wody) – minimum 2 litry dziennie.
 10. Unikaj alkoholu.

Stosowanie Dziesięciorga Przykazań Zdrowotnych pozwala na unikanie błędów żywieniowych.

Więcej możesz dowiedzieć się na stronie http://www.trzymajforme.pl

                                                                                Materiały udostępniła Agnieszka Sieradzka – pedagog szkolny

        

Preorientacja zawodowa w ZSP Żelisławice

          W klasach gimnazjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym prowadzone są zajęcia dla młodzieży w zakresie poradnictwa zawodowego w oparciu o elementy programu „Rozwijam skrzydła”.                                            

          W ramach realizacji programu prowadzić będziemy zajęcia edukacyjno-zawodowe w każdej z klas gimnazjalnych, które obejmować będą m. in.: zajęcia warsztatowe prowadzone przez pedagoga szkolnego i wychowawców klas, włączanie treści związanych z preorientacją zawodową uczniów do zajęć edukacyjnych z innych przedmiotów szkolnych, organizację wyjazdów edukacyjno-zawodowych w klasie III G, organizację indywidualnych porad i konsultacji dla wychowanków, w tym także możliwość korzystania z oferty Szkolnego Ośrodka Kariery. Ofertę edukacyjną szkoły zamierzamy wzbogacić ponadto o realizację warsztatów edukacyjno-zawodowych i indywidualnych konsultacji na terenie szkoły z zaproszonym doradcą wodowym.
Rodzice uczniów  III klasy gimnazjum będą mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych w czasie spotkań z przedstawicielami szkół z naszego regionu.

          Zapraszamy rodziców, szczególnie rodziców uczniów stojących przed trudnym zadaniem wyboru dalszej drogi kształcenia i zawodu, do zapoznania się z materiałami informacyjnymi „Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną”.

                                                                                    Przygotowała: Agnieszka Sieradzka – pedagog szkolny

broszura