729x308

 

 Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br. – rozporządzenie podpisane

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-do-26-czerwca

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo,

 

informujemy, że podczas piątkowej konferencji prasowej Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski poinformował o przedłużeniu przerwy w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty do 24 maja 2020 roku.

Podane zostały także nowe terminy egzaminów ósmoklasisty, które odbędą się w dniach 16-18 czerwca 2020r.

Minister Edukacji Narodowej wskazał także, że ogłoszone decyzje dają uczniom i nauczycielom więcej czasu na przygotowanie się do egzaminów.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja

 

 Dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Żelisławicach

mgr Ewa Stelmach

 

 

 

 

 

92356909 2440485262718958 549088599308500992 o 

 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo,

 

informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zajęcia w szkole pozostają zawieszone do dnia 26 kwietnia 2020 roku.

Do zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod na odległość wracamy po przerwie świątecznej, to jest 15 kwietnia (środa). Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w późniejszym terminie, o którym będzie informował Minister Edukacji Narodowej z minimum 3-tygodniowym wyprzedzeniem.

 

 Dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Żelisławicach

mgr Ewa Stelmach

 

Od dnia 27.04.2020 wszystkie materiały do zajęć będą zamieszczane poniżej.

Przedszkole

Klasy I-VIII

Zajęcia inne
Biblioteka

Zajęcia świetlicowe

Chór

Pedagog

Logopeda

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęć wspomagających w kl. VIII

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

 

20 marca MEN przedłużyło zamknięcie szkół na kolejne dwa tygodnie (do Wielkanocy). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dniem 25 marca rozpoczynamy realizację podstawy programowej poprzez prowadzenie lekcji na odległość. Zajęcia te odbywać się będą zgodnie z dotychczasowym planem zajęć z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

Nauczyciele zadbają o to, by dzieci nie były zbytnio obciążone pracą. Podczas zajęć prowadzący będą korzystać z platform edukacyjnych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz z materiałów udostępnionych przez siebie. Prowadzący zajęcia  we współpracy z Dyrektorem ustalać będą tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas oraz na zajęciach realizowanych  w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności: równomierne obciążenie uczniów  w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

Nauczyciele w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły ustalili sposoby monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji    ich wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów, a także sposób informowania uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach,   z którymi zapoznają Państwa wychowawcy oddziałów oraz nauczyciele prowadzący dane zajęcia.

 

Bardzo proszę:

- Zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.

- Być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami, korzystać regularnie z dziennika elektronicznego.

- Sprawdzać stronę internetową szkoły.

- W miarę możliwości wspierać (ale nie wyręczać) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.


Mam nadzieję, że wspólne starania pozwolą nam wszystkim przejść przez ten trudny czas

jak najlepiej, czego z całego serca wszystkim życzę.

                                                                                                   

Dyrektor Szkoły

Ewa Stelmach