REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU ZWIĄZANEGO Z OSOBĄ HENRYKA SIENKIEWICZA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

1. Uczestnicy konkursu

W konkursie mogą uczestniczyć indywidualnie uczniowie klas IV –VI szkół podstawowych.

2. Tematyka konkursu:

praca literacka

- O tym, jak Pan Sienkiewicz Afrykę zwiedzał.

Forma: praca pisana odręcznie lub komputerowo – czcionka Times New Roman (rozmiar 12)

praca komputerowa –prezentacja multimedialna

- Podróże Henryka Sienkiewicza do Afryki a powieść „W pustyni i w puszczy".

Forma: prezentacja multimedialna wykonana w programie Power Point, maksymalnie 10 slajdów

3. Ocena prac.

Praca literacka:
W pracach konkursowych ocenie podlegać będzie:
- zgodność z tematem,
- pomysłowość,
- oryginalność ujęcia tematu,
-poprawność gramatyczna i ortograficzna,
- estetyka.

Prezentacja multimedialna:
Członkowie Komisji konkursowej, oceniając nadesłane prezentacje, będą brać pod uwagę:
- wartość merytoryczną,
- sposób zaprezentowania tematu,
- komentarz do prezentacji,
- oryginalność pomysłów, koncepcji i wykorzystywanych technik,
- stronę artystyczną,
- techniczną jakość.

4. Dodatkowe informacje:

Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.
Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu konkursu.

5. Termin i adres nadsyłania prac:

Prace należy dostarczyć w terminie do 10 kwietnia 2015 r. na adres:

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żelisławicach
ul. Przyszłości 9
42-470 Siewierz

Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Dyrektora placówki.
O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom nastąpi w dniu 14 maja 2015 r. w Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku.
Dodatkowe informacje o konkursie udzielane są pod numerem telefonu
(32) 67-41-750

6. Załączniki do regulaminu konkursu:
Karta zgłoszenia udziału w konkursie