WYTYCZNE PRZEDSZKOLA W ZSP W ŻELISŁAWICACH OBOWIAZUJĄCE DLA DZIECI KORZYSTAJĄCYCH Z ZAJĘĆ OPIEKUŃCZYCH W DNIACH OD 3-31 SIERPNIA 2020 R.

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Przedszkole w ZSP w Żelisławicach w dniach od 3-31 sierpnia 2020 r. pełni dyżur wakacyjny od godz. 7.00-16.00.
 2. Deklarację zgłoszenia dziecka do opieki przedszkolnej ( załącznik nr 1) –dyżur wakacyjny od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.- zgłaszają jego rodzice/prawni opiekunowie poprzez kontakt telefoniczny z sekretariatem placówki pod nr telefonu 32 67 41 750 ( od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00) lub  z wykorzystaniem poczty elektronicznej pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. co najmniejna 2 dniprzed planowanym posłaniem dziecka do przedszkola.Opieka ta jest organizowana w stosunku do dzieci będących aktualnymi wychowankami Przedszkola w Żelisławicach lub zgłoszonych przez inne przedszkola z terenu gminy Siewierz.
 3. Do opieki są przyjmowane wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych.
 4. Do przedszkola nie będą przyjmowane dzieci, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, a także w sytuacji, w której zachodzi podejrzenie kontaktu dziecka lub domowników z osobą zakażoną. W takiej sytuacji wszyscy domownicy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych  i lekarza.
 5. Codziennie, podczas przyprowadzenia dziecka do przedszkola, rodzic/prawny opiekun składa u wychowawcy grupy oświadczenie stanowiące załącznik nr 2.

 

Ruch wychowanków

 1. Pracownik odbierający dziecko od rodzica/prawnego opiekuna ocenia, czy jest ono zdrowe (nie ma objawów chorobowych).
 2. Każde dziecko przy wejściu do przedszkola będzie poddane mierzeniu temperatury. Dzieci z temperaturą wyższą niż 37 stopni Celsjusza będą odsyłane do domu.
 3. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że dziecko nie jest zdrowe, nauczyciel informuje dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia dziecka do przedszkola w danym dniu, kierując się zasadą, że do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 4. Nauczyciele za pomocą dostępnych komunikatorów regularnie przypominają rodzicom/ prawnym opiekunom o konieczności przyprowadzania do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych, a także o nieposyłaniu do przedszkola dzieci, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci z przedszkola powinni zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 2 metryi rygorystycznego przestrzegania wszelkich środków ostrożności.
 6. Rodzice i opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola-przedsionka, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem.
 7. W razie obecności większej liczby osób, pozostałe czekają na zewnątrz przedszkola z zachowaniem 2 m odległości od siebie z zachowaniem rygorystycznych środków ostrożności.
 8. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dziecko do przedszkola oraz odbierający je z przedszkola muszą posiadać i stosować środki ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice jednorazowe rękawiczki, odkażanie rąk przed wejściem do przedszkola) zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak również w trakcie przebywania w przestrzeni wspólnej przedszkola.
 9. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola wyłącznie przez osoby zdrowe.
 10. Odzież wierzchnia dziecka podczas przyjścia do przedszkola zostanie zapakowana przez pracownika przedszkola w foliowy opisany worek i umieszczona na wieszaku na czas pobytu dziecka w przedszkolu.

Sposób organizowania zajęć

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia z przyporządkowanymi im oddziałami powinni zadbać o to, by zajęcia odbywały się wyłącznie w wyznaczonych salach.
 2. W sali może przebywać do 25 dzieci.
 3. Dopuszcza się możliwość tworzenia grup dla dzieci w zbliżonym wieku.
 4. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m² na 1 dziecko i każdego opiekuna.
 5. Do przestrzeni, o której mowa w ust. 3 nie wlicza się pomieszczeń kuchni, stołówki, pomieszczeń pomocniczych w tym ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w niej.
 6. Nauczyciele mogą organizować spacery na terenie placu zabaw należącego do przedszkola i mogą korzystać z placu zabaw znajdującego się na terenie przedszkola przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości. Zabrania się korzystania z placu zabaw przez osoby trzecie.
 7. Zabrania się organizowania wyjść z dziećmi poza teren przedszkola – w tym zwłaszcza spacerów czy wycieczek.
 8. Sale, w których organizowane są zajęcia z dziećmi, powinny być wietrzone przez nauczyciela sprawującego opiekę, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 9. Zabawy ruchowe powinny być prowadzone przy otwartych oknach.
 10. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący minimum 1,5 metra.

 

Organizacja czynności higieniczno-sanitarnych

 1. Przy wejściu do przedszkola znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją   o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do przedszkola), z którego obowiązana jest skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do przedszkola. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika  z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.
 2. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych,       w tym zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także według potrzeby powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur komputerowych. Krzesła, krzesełka i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i pomieszczeniach należy dezynfekować co godzinę i gdy zajdzie taka potrzeba. Toalety należy dezynfekować i sprzątać na bieżąco. Zabawki należy dezynfekować na bieżąco.
 3. Po zakończeniu zajęć przez dzieci należy dokonać czynności porządkowo – dezynfekujących wszystkich sprzętów i zabawek znajdujących się w sali.
 4. Zabawka i sprzęt może być przywrócona do sali, gdy jesteśmy pewni, że jest bezpieczna do użytku.
 5. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w „Karcie Kontroli dezynfekowanych pomieszczeń” - harmonogram prac porządkowych na dany dzień ma być umieszony na tablicy ogłoszeń.
 6. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 7. Personel obsługowy usuwa z sal, w których odbywają się zajęcia z dziećmi, zabawki, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane, bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń.
 8. Zabrania się przynoszenia zabawek przez dzieci z domu.
 9. Nauczyciele, co najmniej raz dziennie, przypominają dzieciom o konieczności zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu przeprowadzają pokaz mycia rąk. Należy również zwracać dzieciom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 10. Pracownicy przedszkola powinni regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz powinni dopilnować, aby robiły to dzieci – szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 11. W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez dzieci, jak i przez nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
 12. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy.
 13. Personel sprzątający zadba, aby w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdowały się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 14. Pracownicy z objawami choroby obowiązani są skorzystać z opieki medycznej i powinni unikać przychodzenia do pracy.
 15. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy dokonują pomiaru temperatury.
 16. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 17. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zobowiązani do stosowania   w razie konieczności (np. w trakcie przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka) indywidualnych środków ochrony osobistej – odpowiednio z jednorazowych rękawiczek, maseczki na usta i nos, a także fartuchów z długim rękawem. Ewentualne braki   w środkach ochrony osobistej powinny być niezwłocznie zgłaszane dyrektorowi przedszkola.

 

Posiłki

 

 1. Stołówka szkolna będzie przygotowywała i wydawała w dniach od 3-31 sierpnia 2020 r. dzieciompozostającym pod opieką przedszkolasuchy prowiant ( 2x dziennie).

Kontakt z osobami trzecimi

 

 1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
 2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią pracownik przedszkola powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi.
 3. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza jeżeli osoba taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.

Pozostałe regulacje

 1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 będą przekazywane rodzicom poprzez stronę internetową www.zspz.edu.pl lub telefonicznie.
 2. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratorium oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.

Zasady postepowania na wypadek podejrzenia zakażenia u uczniów   i wychowanków oraz pracowników

 1. W przypadku podejrzenia zakażenia wychowanków/uczniów nauczyciel opiekujący się grupą niezwłocznie podejmuje kroki w celu odizolowania dziecka od grupy,  z zachowaniem wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa. Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia prosi o nadzór nad swoimi wychowankami nauczyciela z najbliższej sali lub osobę, która w tym momencie przebywa najbliżej, prosi o zorganizowanie opieki nad dziećmi. Nauczyciel sprawuje opiekę nad dzieckiem w wyznaczonym odizolowanym pomieszczeniu – gabinet pielęgniarki, z zachowaniem wszelkich dostępnych środków bezpieczeństwa (odzieży ochronnej, rękawic, maski, przyłbicy), do czasu przybycia rodziców/opiekunów lub służb medycznych.
 2. Rodzice są zobowiązaniu odebrać dziecko w ciągu 1 godziny od telefonu z przedszkola/szkoły.  Należy poinformować rodziców o konieczności skontaktowania się drogą telefoniczną z lekarzem pediatrą lub najbliższą stacją sanitarno- epidemiologiczną oraz konieczności pozostawienia dziecka w domu, niekontaktowania się z innymi członkami społeczności szkolnej. Rodzic jest zobowiązany do poinformowania Dyrektora placówki o diagnozie lekarskiej.
 3. W przypadku braku kontaktu z rodzicami/opiekunami dziecka Dyrektor może podjąć decyzję o zawiadomieniu służb medycznych i uzyskaniu odpowiedniego wsparcia  z ich strony.
 4. W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy lub innego pracownika placówki niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny). Należy wstrzymać przyjmowanie dzieci oraz powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Jeśli nie ma takiego pomieszczenia, należy wydzielić obszar, w którym ta osoba będzie odseparowana od innych w odległości min. 2 m z każdej strony.
 5. O każdym zachorowaniu lub jego podejrzeniu dyrektor przedszkola zawiadamia organ prowadzący i kuratorium oświaty, a także stację sanitarno-epidemiologiczną. Kolejne decyzje podejmuje w porozumieniu z w/w instytucjami.
 6. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka, które korzystało w ostatnim czasie z opieki przedszkolnej, choroby zakaźnej (w tym Covid19), rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania dyrektora placówki o zachorowaniu dziecka, celem zapobiegania rozpowszechniania się choroby i podjęcia odpowiednich działań.
 7. W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z podejrzeniem infekcji wywołanej przez koronawirusa, dyrektor tej placówki   w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym i organem prowadzącym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.  
 8. W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora placówki, a następnie  w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.

 

Informujemy, że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów infekcji, dziecko zostanie w trybie natychmiastowym odesłane pod opiekę rodziców/opiekunów.

Prosimy być przygotowanym na tego typu sytuację.

Taka decyzja spowodowana jest troską o zdrowie wszystkich dzieci powierzonych naszej opiece. Jednocześnie prosimy o wykazanie troski nie tylko o swoje dziecko ale również  o inne dzieci i nieposyłanie chorego dziecka do przedszkola.

 

Do pobrania:  

Wytyczne

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


 

 

 

Sukces trzecioklasistki

 IMG 20200619 153901521

 

Rozstrzygnęło Wojewódzki Konkurs Kaligraficzny „I Ty możesz zostać Mistrzem Pióra”(XI edycja). Konkurs został zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie oraz Szkołę Podstawową nr 38 im. L. Zamenhofa w Częstochowie pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy, Dyrektora Delegatury w Częstochowie, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Częstochowie.

Na konkurs wpłynęło ogółem 536 prac, których autorami są uczniowie wszystkich typów szkół z terenu województwa śląskiego. Jury oceniało nadesłane prace w trzech kategoriach - klasy II-IV, V-VII, VIII, a następnie przyznawało miejsca i wyróżnienia. Wśród uczestników konkursu najliczniejszą grupę w liczbie 269 stanowili uczniowie klas II- IV szkół podstawowych. W tej kategorii nie przyznano I miejsca. II miejsce zajęła uczennica klasy III Marysia Jędrzejewska - Mistrzyni Pióra. Na co dzień Marysia pisze kształtnie litery, poprawnie je łączy. Jej zeszyty są bardzo starannie, czysto i estetycznie prowadzone. Marysia otrzymała nagrody: pamiątkowe pióro, dwie nagrody książkowe, list gratulacyjny, dyplom, różne gadżety.

Serdecznie gratulujemy sukcesu Marysi!

W przyszłym roku szkolnym odbędzie się kolejna edycja tego konkursu. Do wzięcia udziału w nim zachęcamy wszystkich uczniów klas II-VIII, którym niestraszne jest piękne pisanie.

Anna Pastwa

Sukces Marysi 1   Sykces Marysi 2

 

Sukces Marysi 3

Sukces Marysi 4   Sukces Marysi 5 

Sukces Marysi 6

 

 

 

 

 

Uwaga ÓSMOKLASIŚCI 

Prezentujemy INSTRUKCJĘ LOGOWANIA 2020 do LO lub Technikum w Siewierzu

 

 

 

Klasy Vi i V b właśnie skończyły omawiać ostatnią pozycję lekturowa w  tym roku  szkolnym. Czytaliśmy o przygodach "Felixa, Neta i Niki oraz Gangu Niewidzialnych Ludzi" (klasa VI) i "Panny z mokrą głową" ( klasa V b). Podsumowaniem omawiania tym razem były wykonane przez uczniów lapbooki ( książki na kolanie). Kreatywność dzieci jest olbrzymia, więc prace ciekawe. W poprzednich klasach robiliśmy już projekty : lektura w pudełku czy na wieszaku  gry planszowe  w oparciu o treści omawianych lektur,i inne.
Małgorzata Miłoch
 

W bieżącym roku 18 maja obchodzimy setną rocznicę urodzin Jana Pawła II. Uczniowie Klas VI i Vb przygotowali ( wykorzystując zasoby internetowe Google-grafika) oraz własną twórczość prace plastyczne, literackie i komputerowe przedstawiające Naszego Papieża.

Dla młodych jest to wielki autorytet i wzór do naśladowania. W zmontowanych filmikach wykorzystaliśmy muzyczne podkłady z YouTuba piosenek o papieżu (Magda Anioł – LOLEK https://www.youtube.com/watch?v=_vFYlNYBnIw i

Fundament - Piosenka o Ojcu Świętym Janie Pawle II - cover by Milena Skowron (9 lat)

https://www.youtube.com/watch?v=a0zO73VucNw).

Kreatywność dzieci jest olbrzymia, mieliśmy   w zupełnie inny sposób obchodzić Rok Jana Pawła II, „zdalne nauczanie”   daje jednak inne możliwości.

 

zarzadzenie06-05


WEBINAR DZIECKO PRZED EKRANEM 20.04.2020r. godz. 21.00

.:Więcej informacji:.

 


 

Ogłoszenie

W związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych w placówkach oświatowych, informujemy, że XVIII Powiatowy Konkurs Mitologiczny pod hasłem „W świecie bogów i herosów greckich” nie odbędzie się w planowanym terminie, tj. 16.04.2020 r.

Dalsze decyzje w tym zakresie uzależnione będą od postanowień MEN.

Organizatorzy konkursu.


 

 

 

Konkurs „ Zielona pracownia” rozstrzygnięty

- nagroda dla ZSP w Żelisławicach

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozstrzygnął szóstą edycję konkursu „Zielona Pracownia_Projekt’2020”, skierowanego do szkół podstawowych i średnich z województwa śląsk i proedukacyjne projekty zielonych pracowni. Na ich realizację szkoły z otrzymają łącznie 320 tys. zł.

Wśród nagrodzonych szkół znalazł się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach, którego projekt pod nazwą „Pszczoły pracują i inspirują” – stworzenie pracowni przyrodniczo-biologiczno-ekologicznej- uplasował się na 2. miejscu i uzyskał nagrodę w maksymalnej kwocie 7500 zł.

-Wszystkie prace, które wpłynęły na konkurs, Jury oceniało pod kątem pomysłu na zagospodarowanie pracowni, wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, kreatywność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Konkurs „Zielona Pracownia_Projekt’2020” skierowany był do szkół podstawowych   i średnich z terenu województwa śląskiego, z zastrzeżeniem, że o dofinansowanie mogą ubiegać się placówki, które nie otrzymały dofinansowania w poprzednich edycjach konkursu. Przedmiotem konkursu było utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Maksymalna wysokość nagrody nie mogła przekroczyć 20 proc. kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić więcej niż 7,5 tys. zł.

                                                                                                          Oprac. Ewa Stelmach

 

 

 

 

Sukces naszej uczennicy

 

Sukces Magdy Jareckiej 2020

źródło: http://kultura.siewierz.pl/node/960

 

28 lutego 2020r. odbył się w XXVII Finał Miejsko-Gminnego Konkursu Recytatorskiego w Siewierzu. Na tym konkursie klasy I-III reprezentowała uczennica klasy III Magda Jarecka, ponieważ wygrała szkolny konkurs recytatorski. Magda jest zainteresowana sztuką recytacji. Ma na koncie sukces odniesiony w ubiegłorocznym regionalnym konkursie recytatorskim.

Na scenie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki Magda zaprezentowała wiersz Ludwika Jerzego Kerna pt.: „Dwa jeże”. Madzia odniosła kolejny sukces - zajęła I miejsce. Będzie reprezentowała gminę Siewierz podczas Regionalnego Konkursu Recytatorskiego „Mały OKR 2020” w Katowicach.

Madzi gratulujemy! Trzymamy kciuki i życzymy dalszych sukcesów!

                                                                                        Anna Pastwa

 

 

 

Zajęcia w Filii Bibliotecznej w Żelisławicach

   21 lutego 2020r. uczniowie kl. III gościli w Filii Bibliotecznej w Żelisławicach i uczestniczyły w zajęciach profilaktycznych w ramach Tygodnia Bezpiecznego Internetu.

     Spotkanie rozpoczęło się pogadanką dotyczącą pojęć związanych                      z komputerem i Internetem. Następnie ,aby najprościej opisać przebieg informacji w sieci, uczniowie bawili się kłębkiem wełny imitującym sieć komputerową.    W trakcie zajęć uczestnicy obejrzeli film animowany o drużynie dobrych Sieciaków i grupie groźnych Sieciuchów, które uosabiają wszystko, co złe   i niebezpieczne w Internecie. Na podstawie obejrzanego filmu trzecioklasiści ustalili cztery najważniejsze zasady bezpiecznego Internetu. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzieli się również, jak chronić swoją prywatność w Internecie, co to są dane osobowe, a także jakie zagrożenia niosą ze sobą internetowe znajomości.

   Podsumowaniem spotkania było wspólne rozwiązanie krzyżówki, której hasło uświadomiło małym internautom, czym jest zjawisko cyberprzemocy.

     Na zakończenie oprócz słodkiego poczęstunku, każdy uczestnik mógł samodzielnie zaprojektować wygaszacz na swój komputer.

                                                                      Małgorzata   Szczotarska

 

Dzień Niedźwiedzia Polarnego w bibliotece

     Niedźwiedzie polarne, to bez wątpienia jedne z najbardziej sympatycznych zwierząt na świecie. Są bohaterami reklam, filmów i kreskówek.

     28.02.2020r. w szkolnej bibliotece obchodzono Dzień Niedźwiedzia Polarnego, który      w XXI w. stał się jednym z symboli walki z ociepleniem klimatu. Uczniowie kl. V b i VI      w ramach zajęć bibliotecznych przyłączyli się do akcji mającej na celu podnoszenie świadomości i wiedzy ekologicznej w kierunku ginących gatunków flory i fauny naszej planety. Wysłuchali informacji o dzisiejszym bohaterze, a także dowiedziały się ciekawostek na temat życia niedźwiedzi polarnych. Następnie przystąpili do wykonania plakatu, w którym zawarli najważniejsze informacje o niedźwiedziach polarnych i w warunkach w jakich muszą żyć przez ocieplenie klimatu. Na zakończenie zajęć uczniowie sprawdzili swoje wiadomości rozwiązując quiz.

     Obchody Dnia Niedźwiedzia Polarnego przypominają o tym, że zmiany klimatu zależą od nas wszystkich. Pamiętajmy, że los niedźwiedzia polarnego i jego sąsiadów leży w naszych rękach.

                                                                                           Małgorzata Szczotarska

 

 

1

2

3

 

Dzień Kota

Dzień Kota 1            Dzień Kota 2

17 lutego na całym świecie obchodzony jest Dzień Kota. Nasza szkolna biblioteka również włączyła się w świętowanie organizując przez dwa dni w czytelni zajęcia tematycznie związane z kocim bohaterem. W poniedziałek przeprowadzona została lekcja biblioteczna dla przedszkolaków, a na wszystkich przerwach uczniowie odwiedzający bibliotekę mogli poznać historię kotów, kocie zwyczaje oraz dowiedzieli się, jak prawidłowo opiekować się tym zwierzakiem. Można było również wykonać prace plastyczną – kolorowankę lub „portret” swojego kociaka.

Ten dzień, obchodzony po raz pierwszy sprawił naszym uczniom wiele radości. Na pewno na długo pozostanie w pamięci dzieci i rozbudzi w nich wrażliwość na dobro i niesienie pomocy naszym kocim przyjaciołom.

 Oprac. Aleksandra Buła

Dzień Kota3   Dzień Kota 4

 

 

„Kicia Kocia idzie z mamą do biblioteki. Ależ tu się dzieje!

W bibliotece jest tyle ciekawych zajęć…

 

Kicia Kocia 1

 

            17 lutego szkolną bibliotekę odwiedziły dzieci z grupy przedszkolnej 4,5 -latków. Był to wyjątkowy dzień, bowiem obchodzony jest wtedy Światowy Dzień Kota. Pamiętały o tym panie bibliotekarki, które przygotowały lekcję biblioteczną wykorzystując serię książek o Kici Koci Anity Głowińskiej. Utwory te opowiadają o zabawnej kotce oraz jej grupie przyjaciół. Podczas poniedziałkowego spotkania przedszkolaki z zainteresowaniem wysłuchały przygody „Kicia Kocia w bibliotece”. Po bajce rozmawiały na temat tego, jak zostać czytelnikiem biblioteki, co można robić w czytelni, jak dbać o książki. Goście potrafili też wyjaśnić czym różni się biblioteka od księgarni. Następnie zebrani dowiedzieli się od prowadzących zajęcia o pochodzeniu kotów, popularnych rasach, ich zwyczajach. Na zakończenie przedszkolaki wykonały pracę plastyczną prezentującą bohaterkę spotkania – Kicię Kocię.

Oprac. Aleksandra Buła

Kicia Kocia 2  Kicia Kocia3

 

 

 

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Pisania Piórem

 

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Pisania Piórem

 

12 lutego 1884 roku Lewis Waterman opatentował wieczne pióro. Nosiło ono nazwę The Regular i było wykonane z ebonitu. Składało się z 5 komponentów: stalówki, spływaka, części do której spływak wraz ze stalówką był przytwierdzony, korpusu oraz nakrywki chroniącej stalówkę. Dlatego to właśnie 12 lutego, w rocznicę opatentowania pierwszego pióra wiecznego, obchodzimy Ogólnopolski Dzień Pisania. Uczniowie uczestniczący w tym dniu w zajęciach bibliotecznych w naszej szkole uczcili to święto wspólnie doskonaląc tę umiejętność. Były brudne palce i czasami koślawe litery. Ale najważniejsza była dobra zabawa i fakt, że po nieudanych próbach, udawało się postawić pierwsze zgrabne znaki.

Oprac. Aleksandra Buła

 

 

Obchody Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego

w bibliotece szkolnej

 

Obchody Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112

 

11 lutego na zajęciach bibliotecznych uczniowie omawiali bardzo ważny temat związany z bezpieczeństwem. Tego dnia we wszystkich krajach Europy obchodzony jest Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Święto to zostało oficjalnie ustanowione w 2009 r. przez Unię Europejską w celu podniesienia świadomości ludzi na temat numeru, który może ocalić ich życie.

Uczniowie przebywający w bibliotece i w świetlicy przypomnieli sobie, co to za numer, do czego służy, kto go obsługuje oraz omówili zasady zgłaszania zagrożenia. Następnie dzieci wykonały prace plastyczne ilustrujące ważne cyfry numeru.

Oprac. Aleksandra Buła

 

 

 

Dzień Pizzy w bibliotece szkolnej

 

Jest okrągła niczym koło,
z nią jest smacznie i wesoło.
Pachnie warzyw całą gamą,
Lubię ją zajadać z mamą.
Co to takiego?
Oczywiście pizza!

Dzień Pizzy 2  Dzień Pizzy 3

      9 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pizzy. Ponieważ święto w tym roku wypadło w niedzielę, w szkolnej bibliotece zorganizowano jego obchody z niewielkim opóźnieniem, mianowicie 10 lutego. W tym dniu dla uczniów klasy Va i Vb zorganizowane zostały zajęcia biblioteczne, podczas których piątoklasiści poznali „dzieje” pizzy, dowiedzieli się, że najpopularniejszym rodzajem serowego smakołyku na świecie jest margherita, która swoją nazwę zawdzięcza królowej Włoch –  Marghericie Sabaudzkiej. W 1889 roku podczas wizyty w Neapolu miała ona zasmakować pierwszej współczesnej pizzy, przygotowanej na jej cześć przez miejscowego piekarza. Do swego przysmaku użył on 3 składników: pomidorów (czerwień), sera mozzarella (biel) i bazylii (zieleń). Składniki te reprezentowały barwy narodowe Włoch. W dalszej części dzieci miały za zadanie zaprojektować własną pizzę, oczywiście w sposób plastyczny. Kolorowy papier, bibuła, wycinki ze starych gazetek reklamowych sklepów spożywczych, płatki kosmetyczne, plastelina to materiały, które imitowały składniki powstających w bibliotece potraw.

Również dla czytelników odwiedzających podczas przerw czytelnie przygotowane zostały atrakcje –każdy chętny uczeń mógł pokolorować kolorowankę tematycznie związaną ze świętem lub zagrać w grę „pizzowe memory”.

W bibliotece szkolnej poniedziałek upłynął w miłej i radosnej atmosferze.

Oprac. Aleksandra Buła

Dzień Pizzy 4   Dzień Pizzy 5

Dzień Pizzy 6  Dzień Pizzy 8  Dzień Pizzy 9

Dzień Pizzy 7

Dzień Pizzy 10 Dzień Pizzy 12   Dzień Pizzy 13

 

 

 

Pierwszoklasiści w teatrze

 

 Pierwszoklasiści w Teatrze zagłębia w Sosnowcu

7 lutego 2020r. uczniowie klasy I uczestniczyli w spektaklu teatralnym pt: „Plastusiowy Pamiętnik”. Lalkowy spektakl wyreżyserowany został przez Edytę Januszewską, a oparty na książce Marii Kownackiej pod tym samym tytułem. 

Plastuś - uroczy człowieczek mieszkający w piórniku Tosi, uczennicy pierwszej klasy, przeżywa niezwykłe przygody. Poznaje się z przyborami ze szkolnego piórnika, walczy z postawionym w zeszycie kleksem, ratuje ołówek pożyczony niegrzecznej Zosi i ucieka z niewoli u rozrabiaki Bronka. Wszystko po to, by oswoić dziecko ze szkołą – miejscem dobrym i przyjaznym, w którym zawiązują się przyjaźnie, uczy się ciekawych rzeczy i przede wszystkim – ćwiczy się swoją wyobraźnię.

Przedstawienie bardzo podobało się pierwszoklasistom, którzy do szkoły wrócili zadowoleni i z uśmiechem. W tym dniu na ostatnich lekcjach każdy uczeń wykonał własnego Plastusia, włożył do małego pudełeczka i umieścił w swoim piórniku. Teraz każdy ma swojego piórnikowego przyjaciela, więc łatwiej mu będzie dostosować się do obowiązków ucznia, zasad koleżeństwa, porządku i poszanowania cudzej własności. Trudno o lepsze przedstawienie dla pierwszoklasisty.

Opracowała : Jolanta Machura