Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

 

Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym  terminu wydania zaświadczenia o wynikach tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Najważniejsze informacje

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
 • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.
 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Podstawa prawna

Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz. U. poz. 493 ze zm.)

Źródło:

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Załączniki

Tabela - Terminy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2021/2022

Zarzadzenie005062021

Zasady rekrutacji do oddziału klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach
w roku szkolnym 2021/2022


I Zasady rekrutacji tworzy się na podstawie przepisów:
a) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910),
b) ) zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz nr 0050.6.2021 z dnia 18 stycznia 2021 r., w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siewierz,
c) uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu nr XXIII/204/2017 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej w przypadku kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez Gminę Siewierz, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Informacja o terminie rekrutacji znajduje się na stronie internetowej szkoły. 
Dodatkowe informacje o zasadach naboru można uzyskać osobiście w sekretariacie szkoły, dodatkowo pod nr telefonu 32 67-41-750.

.:czytaj więcej:.

 

POBIERZ - Komplet załaczników do rekrutacji 


 

 


Zasady rekrutacji do Przedszkola
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach
na rok szkolny 2021/2022

I Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów:

A) Ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020 r. poz. 910),

B) Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu nr XXIII/223/2017 z dnia 2.03.2017 r. oraz Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu nr XXVI/257/2017 z dnia 16 maja 2017 r. ,

C) Zarządzenia nr 0050.6.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 18 stycznia 2021 r.,

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu dla dzieci zamieszkałych na obszarze gminy Siewierz.
 2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym ukończyły lub ukończą trzeci rok życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 3. Jeżeli po zakończeniu postepowania rekrutacyjnego przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, do przedszkola mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza gminą Siewierz. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy Siewierz przeprowadza się postepowanie rekrutacyjne.

 

:czytaj więcej:

 

POBIERZ - Komplet załaczników do rekrutacji.