FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŻELISŁAWICACH   

W OKRESIE LIPIEC-SIERPIEŃ 2021

 

Dyrektor ZSP w Żelisławicach informuje, że Publiczne Przedszkole w Żelisławicach będzie czynne w okresie wakacyjnym w następujących terminach:

a) od 1 do 16 lipca 2021 r. - godz. 7.00 - 16.00

b) od 2 do 13 sierpnia 2021 r. - godz. 7.00 - 16.00

Rodziców, którzy wyrażają wolę skorzystania przez swoje dzieci z dyżuru wakacyjnego, prosimy o zapisywanie wychowanków w sekretariacie szkoły ( tel.326741750) lub   wychowawców grup. Termin zgłaszania upływa z dniem 31 maja 2021 r.

  

 

 

INFORMACJA DYREKTOR ZSP W ŻELISŁAWICACH

DOTYCZĄCA POWROTU  DO SZKOŁY

UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ  IM. H. SIENKIEWICZA

W ŻELISŁAWICACH

OD DNIA 5 MAJA 2021 R.

 

 

W związku z powrotem do szkoły uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej  im. H. Sienkiewicza w ZSP w Żelisławicach oraz koniecznością zapewnienia uczniom i pracownikom bezpiecznego funkcjonowania na terenie szkoły zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS ustalam następujące zasady związane z tym faktem, które będą obowiązywać nauczycieli, uczniów i ich rodziców od dnia 5 maja 2021 r.:

1. Uczniów obowiązuje realizacja tygodniowego planu zajęć wg harmonogramu sprzed zawieszenia stacjonarnego trybu zajęć.

2. Szkoła zapewnia taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. Sale i węzły sanitarne dla poszczególnych klas znajdują się na różnych piętrach budynku szkoły.

3. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.

4. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

5. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.

6. Uczniów obowiązuje realizacja tygodniowego planu zajęć wg harmonogramu sprzed zawieszenia stacjonarnego trybu zajęć.

7. Poszczególnym klasom przydziela się następujące sale lekcyjne:

Klasa I-sala nr 5 (górny korytarz), uczniowie klasy I będą korzystać z toalety na górnym korytarzu,

Klasa II-sala nr 8 ( parter obok sekretariatu), uczniowie klasy II będą korzystać  z toalety na parterze,

Klasa III-sala nr 10 ( korytarz byłego gimnazjum, uczniowie klasy III będą korzystać z toalety na tym korytarzu.

8. Przydział szatni i wejść:

Kl. I, II - uczniowie wchodzą do szkoły i wychodzą z niej po zajęciach wejściem głównym i korzystają z szatni dolnej na terenie SP, ponieważ rozpoczynają i kończą zajęcia o różnych godzinach, przy wejściu do szkoły poddają się mierzeniu temperatury oraz dezynfekują ręce. 

Kl. III - uczniowie wchodzą do szkoły i wychodza z niej po zajęciach wejściem bocznym do byłego gimnazjum i korzystają z szatni na korytarzu gimnazjum, przy wejściu do szkoły poddają się mierzeniu temperatury oraz dezynfekują ręce.

9. Dodatkowe zajęcia edukacyjne, tj. zajęcia wyrównawcze i rozwijające dla uczniów klas I-III oraz zajęcia rewalidacyjne, a także zajęcia odbywające się przy udziale nauczyciela współorganizującego kształcenie odbywają się wg planu zajęć obowiązującego sprzed zawieszenia stacjonarnego trybu zajęć. Organizacja tych zajęć odbywa się w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Po zakończeniu tych zajęć - mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal.

10. Szkolna świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00-15.00.

11. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz w razie potrzeby  w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Świetlica jest wietrzona (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci  w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

12. Od środy 5 maja 2021 r. zostaje wznowione kursowanie szkolnych autobusów wg harmonogramu obowiązującego sprzed zawieszenia stacjonarnego trybu zajęć.

13. Wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, zarówno w czasie lekcji, przerw oraz innych zajęć, a także podczas indywidualnej pracy, jak również podczas przebywania w przestrzeniach wspólnych są zobowiązani do zakładania maseczek oraz częstej dezynfekcji rąk.

14. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

15. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

16. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły-przedsionek- zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegć obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

17. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa  i ust do zastosowania w przestrzeni szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie   z aktualnymi przepisami prawa.

18. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekcja rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekująceego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły powinni zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji rąz oraz poddać się mierzeniu temperatury. 

19. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

20. Szkoła zapewnia sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia- kontakt telefoniczny, sms-owy i mailowy.

21. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności podwyższona temperatura, kaszel, duszności), informuje o tym fakcie sekretariat oraz odizolowuje ucznia w odrębnym pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób Sekretariat niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

22. Uczniów obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, dezynfekcja rąk, noszenie maseczki.

23. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

24. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,  w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.

25. Nie można organizować wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.

26. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

27. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki muszą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

28. Sprzęty sportowe i programowe są czyszczone i dezynfekowane.

29. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy są regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć,     a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

30. Sale, części wspólne (korytarze) są wietrzone raz na godzinę, w czasie przerwy,    a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

31. Biblioteka szkolna pracuje w oparciu o Procedurę obowiązująca podczas zagrożenia epidemicznego. Zapisy procedury są dostępne na stronie www szkoły w zakładce Procedury bezpieczeństwa.

32. Pomocy pedagogicznej udziela uczniom i rodzicom podczas pracy stacjonarnej pedagog szkolny. 

33. Czynna jest szkolna stołówka dla uczniów spożywających obiady.

 

       Ewa Stelmach

 

 

179208598 3443729902394484 4278379933066530510 n

 

 

 

 

Wielkanoc życzenia 2021 r

 

 

 

 

165088290 3349059741861501 4952968293741241353 o

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT

 

DYREKTOR ZSP W ŻELISŁAWICACH

 

DOTYCZĄCY ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

 

W PRZEDSZKOLU W ŻELISŁAWICACH

 

 

 

             Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach informuje, że po uzyskaniu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej oraz za zgodą organu prowadzącego, podjęła decyzję o zawieszeniu prowadzenia zajęć stacjonarnychoraz prowadzeniu zajęć w trybie zdalnym wPrzedszkoluw Żelisławicach od 24 marca 2021 r. do  29 marca 2021 r.

 

                                                                                              

 

Ewa Stelmach

 

 

 

Informacja dla rodziców 19.03.2021

 

 

 

 

 

Ważne!

 

Ze względów bezpieczeństwa, wszyscy uczniowie w Polsce

od 20 marca do 9 kwietnia  –  w tym także w klasach 1-3 –

będą uczyć się zdalnie. 

 

 

162120280 3325997594167716 5926831432198462220 o

KOMUNIKAT

DYREKTOR ZSP W ŻELISŁAWICACH 
DOTYCZĄCY ZDALNEGO PROWADZENIA ZAJĘĆ    W PRZEDSZKOLU W ŻELISŁAWICACH

 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Żelisławicach informuje, że po uzyskaniu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej oraz za zgodą organu prowadzącego, podjęła decyzję o przedłużeniu prowadzenia zajęć  w trybie zdalnym we wszystkich grupach Przedszkola
w Żelisławicach od 24 listopada 2020 r. do  27 listopada 2020 r.

                                                                                              

Ewa Stelmach