Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego informuje, że spotkanie


z Radą Rodziców odbędzie się w piątek 25 września o godzinie 17.00 w sali nr 7

 


 

Numer konta bankowego Rady Rodziców

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach:

 

64 8441 0001 0000 0006 2314 0001

Wypełniasz ankietę dla ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY 
W ŻELISŁAWICACH - SZKOŁA PODSTAWOWA

Ankieta dla dyrektora szkoły – 6 LATKI W SZKOLE

    Szanowna(y) Pani(e),
    Chcielibyśmy poznać Pani(a) opinię o przygotowaniu szkoły do pracy z młodszymi uczniamiklas I. Pani(a) opinia stanowi ważną informację dla MEN i zostanie wykorzystana w przygotowaniu materiałów informacyjnych o szkołach dla rodziców 6 latków, co pomoże w    wyborze odpowiedniej placówki dla dziecka.

     1. W jakim stopniu, Pani(a) zdaniem, szkoła ma przygotowane pomieszczenia i pomoce dydaktyczne do pracy z 6 - latkami w klasie pierwszej?

     a. w stopniu bardzo dobrym

     b. w stopniu dobrym

     c. w stopniu dostatecznym

     d. nie jest przygotowana

     2. W jakim stopniu, Pani(a) zdaniem, szkoła ma przygotowanych nauczycieli do pracy w  klasie pierwszej?

      a. w stopniu bardzo dobrym

      b. w stopniu dobrym

      c. w stopniu dostatecznym

      d. nie jest przygotowana

     3. W jakim stopniu, Pani(a) zdaniem, szkoła ma przygotowane miejsca do zabawy i wypoczynku (część rekreacyjna, boisko, świetlica itp.)?

      a. w stopniu bardzo dobrym

      b. w stopniu dobrym

      c. w stopniu dostatecznym

      d. nie jest przygotowane

     4. Jak nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne w klasach pierwszych?

       a. w sposób tradycyjny (zajęcia w ławkach, lekcje 45 minutowe itp.)

       b. w sposób elastyczny – różny czas zajęć edukacyjnych

     5. Proszę wybrać określenia opisujące pracę świetlicy dla najmłodszych uczniów w Pani(a)  szkole.

     a. grupy nie większe niż 25 uczniów

     b. dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci w czasie pobytu w świetlicy

     c. dodatkowe zajęcia o charakterze terapeutycznym i relaksacyjnym

     d. indywidualne wspieranie dzieci w nauce

     6. Proszę wybrać określania opisujące zaplecze socjalne dla najmłodszych uczniów w   Pani(a) szkole.

     a. wydzielone miejsce w szkole dla klas I - III

     b. wydzielone i wyposażone w pomoce miejsce zabaw i rekreacji podczas podstawowej pracy  szkoły

     c. oddzielne i wyposażone w pomoce miejsce zabaw i rekreacji na boisku szkolnym

     7. Proszę wybrać określenia opisujące serwowanie posiłków dla najmłodszych uczniów w Pani(a) szkole.

         a. funkcjonuje stołówka

        b. szkoła zapewnia posiłki dzieciom korzystając z cateringu

        c. ciepłych posiłków nie ma, istnieje możliwość innego wyżywienia

        d. szkoła nie organizuje wyżywienia uczniom najmłodszych klas

     8. Proszę wybrać określenia opisujące proces łagodnego przejścia z przedszkola do szkoły.

     a. Długość okresu adaptacji zależy od potrzeb dzieci

     b. W zajęciach adaptacyjnych biorą udział rodzice dzieci

     c. Informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole są wytycznymi do pracy w klasiepierwszej

     9. Jak ocenia Pan(i) komunikację między nauczycielami a rodzicami dzieci w najmłodszych   klasach?

        a. jest bardzo dobra

        b. jest dobra

        c. jest różna i dobra i zła

        d. nie jest najlepsza

        e. jest zdecydowanie zła

     10. Czego Pani/a zdaniem oczekują najczęściej od szkoły rodzice dzieci 6 letnich?

     a. dobrej opieki i zapewnienia bezpieczeństwa w szkole

     b. ciekawej oferty edukacyjnej zaspokajającej potrzeby edukacyjne dzieci

     c. indywidualizowania pracy z dziećmi odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych

     d. rozwijania takich cech jak zdyscyplinowanie, dobre zachowanie

     e. kształtowanie umiejętności współpracy w grupie i wzajemnego wspierania się w nauce

     f. swobody w rozwijaniu zainteresowań dzieci, możliwości ich aktywnego działania

                                                                             Ewa Stelmach-dyrektor ZSP w Żelisławicach